Uživatelské příručky

Administrace zadávacích postupů v NEN Dodavatel Dynamický nákupní systém Externí administrátor Import profilu zadavatele do NEN Informační deska NEN Jednací řízení bez uveřejnění Jednací řízení s uveřejněním Jednací řízení s uveřejněním bez uveřejnění dle §22 odst. 2 ZVZ Metodický pokyn pro práci s certifikáty pro šifrování a dešifrování v NEN Metodika pro připojování individuálních elektronických nástrojů (včetně elektronických tržišt veřejné správy) k NEN Nastavení procesu zadávacího postupu Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u VZMR Nestandardní stavy v NEN Otevřená výzva - veřejná zakázka malého rozsahu Otevřené řízení Parametrizace elektronické aukce Postup návrhu uživatelských sestav v NEN Práce s komisemi Pracovní deska zadavatele Principy práce s certifikáty v aplikaci NEN z pohledu dodavatelů a zadavatelů Profil zadavatele NEN Přímé zadání - veřejná zakázka malého rozsahu Přímé zadání na základě výjimky dle ZVZ Příručka k napojení spisové služby k NEN Příručka pro dodavatele - šifrování elektronického podání Příručka pro zadavatele - dešifrování elektronického podání Registrace a správa organizace, osob a řízení přístupových oprávnění pro zadavatele Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele ServiceDesk - Hodnocení požadavků Soutěžní dialog Správa zadávacího postupu Systém pro centralizované zadávání Technická specifikace NEN + IEN Úkony zadavatele v NEN Uzavřená výzva - veřejná zakázka malého rozsahu Uživatelské rozhraní NEN Užší řízení Základní charakteristika NEN Zjednodušené podlimitní řízení Změna zadávacích podmínek zahájeného zadávacího řízení a uveřejnění dodatečné informace v NEN ZZVZ - Administrace zadávacích postupů v NEN ZZVZ - Dodavatel ZZVZ - Dynamický nákupní systém ZZVZ - Externí administrátor ZZVZ - Informační deska NEN ZZVZ - Nestandardní stavy ZZVZ - Otevřená a Uzavřená výzva ZZVZ - Otevřené řízení ZZVZ - Parametrizace E-aukce ZZVZ - Pracovní deska zadavatele ZZVZ - Profil zadavatele NEN ZZVZ - Rámcová dohoda ZZVZ - Registrace a správa organizace a osob zadavatele ZZVZ - Soutěž o návrh ZZVZ - Systém kvalifikace ZZVZ - Úkony zadavatele v NEN ZZVZ - Úvod do Národního elektronického nástroje pro zadavatele ZZVZ - Uživatelské rozhraní NEN ZZVZ - Základní charakteristika NEN ZZVZ - Zjednodušené podlimitní řízení

Administrace zadávacích postupů v NEN

Jaké jsou hlavní principy ovládání administrace zadávacích postupů v NEN? Jak vyvolám schvalování? Jak vyvolám funkci vzorů? Kde najdu auditní záznamy k zadávacímu postupu?


Dodavatel

Uživatelská příručka určená dodavatelům. Popisuje problematiku registrace dodavatele do NEN, správu organizace (zakládání nových uživatelů, přiřazování oprávnění v rámci organizace), možnosti sledování vybraných zadávacích postupů. způsoby komunikace se zadavatelem (podávání nabídky, žádosti o dodatečné informace, atd.).


Dynamický nákupní systém

Účelem dokumentu je představit koncept administrace dynamického nákupního systému „DNS“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN). Po dočtení tohoto dokumentu by uživatel měl být schopen: • zavedení dynamického nákupního systému, • zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, • seznámení s registrem dynamického nákupního systému.


Externí administrátor

Uživatelská příručka popisující způsob práce externího administrátora v NEN. Obsahem příručky je způsob provedení registrace subjektu do NEN. Správa přístupových oprávnění uživatelů externího administrátora k jednotlivým zadávacím postupům.


Import profilu zadavatele do NEN

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele? Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura?


Informační deska NEN

Vyhovuje vaše PC požadavkům na práci s NEN? Co znamená Věstník NEN? Co znamená Seznam zadávacích postupů? Kde mohu nalézt seznam profilů zadavatele v NEN?


Jednací řízení bez uveřejnění

Uživatelská příručka popisující průchod administrací zadávacího řízení - jednací řízení bez uveřejnění.


Jednací řízení s uveřejněním

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - jednací řízení s uveřejněním.


Jednací řízení s uveřejněním bez uveřejnění dle §22 odst. 2 ZVZ

Uživatelské příručka popisující průchod zadávacím řízením - jednací řízení s uveřejněním (bez uveřejnění) dle §22 ods. 2 ZVZ


Metodický pokyn pro práci s certifikáty pro šifrování a dešifrování v NEN

Kde získám jako zadavatel šifrovací/dešifrovací certifikát? Jak si jej mohu vytvořit svépomocí zdarma?Nastavení procesu zadávacího postupu

Tato příručka má především informativní charakter a slouží pouze pro administrátory/provozovatele systému a pro informaci, jakým způsobem je realizována definice procesních zadávacích postupů v systému NEN.


Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u VZMR

V návodu naleznete, jak postupovat pro aktualizaci finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).


Nestandardní stavy v NEN

Obsahem příručky je popis práce s "Nestandardními stavy". Nestandardní stav je institut, prostřednictvím kterého může zadavatele, řízeným způsobem a v souladu se zákonem provádět nápravná opatření v již proběhlých úkonech. Příkladem může být změna zadávacích podmínek, kdy zadavatel mění lhůtu pro podání nabídky nebo jiné podstatné náležitosti zadávacího postupu nebo návrat do předešlé fáze zadávacího řízení (např. z fáze hodnocení nabídek zpět na otevírání nabídek) a zrušení vyloučení uchazeče v této fázi.


Otevřená výzva - veřejná zakázka malého rozsahu

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v otevřené výzvě?


Otevřené řízení

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení? Jak uveřejním zadávací dokumentaci?


Parametrizace elektronické aukce

Uživatelská příručka popisující proces nastavení elektornické aukce v Národním elektronickém nástroji.


Postup návrhu uživatelských sestav v NEN

Dokument popisuje uživatelům v roli Metodik, jakým způsobem lze tvořit, popř. upravovat tiskové sestavy.


Práce s komisemi

Účelem dokumentu je představit hlavní principy práce s komisemi. Zejména jejich ustanovení a editaci.


Pracovní deska zadavatele

Popis hlavního rozcestníku práce zadavatele v systému NEN. K čemu slouží kalendář? Jaký význam mají "Mé zadávací postupy"? Kde najdu smlouvy uzavřené na základě zadaných veřených zakázek?


Principy práce s certifikáty v aplikaci NEN z pohledu dodavatelů a zadavatelů

Účelem příručky je představit možnosti použití soukromých klíčů a veřejných klíčů s certifikátem v systému NEN ze strany zadavatelů i dodavatelů včetně popisu existujících omezení. Příručka provede uživatele podepisováním objektů v NEN (registrace, interní zprávy, podání, dokumenty …), šifrováním a dešifrováním nabídky podané prostřednictvím NEN.


Profil zadavatele NEN

Dokument popisující vztah institutu profilu zadavatele dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění a funkce profilu zadavatele NEN. Jak si založím profil zadavatele v NEN? Jak splním povinnosti k uveřejnění dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách v aktuálním znění?


Přímé zadání - veřejná zakázka malého rozsahu

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v přímém zadání?


Přímé zadání na základě výjimky dle ZVZ

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v přímém zadání na základě výjimky dle zákona 137/2006Sb., o veřejných zakázkách?


Příručka k napojení spisové služby k NEN

Dokument obsahuje popis procesu a prerekvizit k napojení spisové služby k NEN, technickou specifikaci rozhraní pro komunikaci spisové služby s NEN a příslušná XSD.


Příručka pro dodavatele - šifrování elektronického podání

Jak provedu podání nabídky včetně jejího šifrování?


Příručka pro zadavatele - dešifrování elektronického podání

Jak provedu parametrizaci otevírání nabídek? Jak dešifruji elektronicky podané nabídky? Jak provedu evidenci údajů u jednotlivých nabídek?


Registrace a správa organizace, osob a řízení přístupových oprávnění pro zadavatele

Účelem příručky je představit koncept registrace a správy subjektu a osob v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN) z pohledu zadavatele. Tato příručka je členěna dle základních logických kroků řazených chronologicky tak, jak jsou uživateli realizovány, tj. od registrace subjektu, přes nastavení organizační struktury a nastavení práv uživatelům, až po pokročilé funkcionality správy subjektu.


Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele

Příručka podrobně provádí uživatele procesem registrace tak, aby byl schopen zaregistrovat subjekt do NEN a přihlásit se do systému. Popisuje kroky od ověření kompatibility počítače a testu elektronických podpisů, přes samotnou registraci zadavatele, dodavatele a sdružení, dále podepsání ragistrace, popis notifikačních e-mailů a nastavení hesla. V závěru příručky jsou odpovědi na často kladené dotazy, které se při registraci mohou vyskytnout.


ServiceDesk - Hodnocení požadavků

Dokument popisuje způsob hodnocení řešení uživatelských dotazů v ServiceDesku.


Soutěžní dialog

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - soutěžní dialog


Správa zadávacího postupu

Účelem dokumentu je představit koncept správy zadávacího postupu (pod pojmem správy zadávacího postupu je myšleno správa veřejné zakázky, koncesního řízení, soutěže o návrh, průzkumu trhu). Uživatel by měl být po prostudování příručky schopen: • Vytvářet vzory veřejných zakázek a využívat je při dalším zadávání, • Změnit zadavatelský útvar zadávacího postupu, • Zobrazit auditní data k zadávacímu postupu, • Exportovat dokumentaci zadávacího postupu, • Zobrazit si lhůty využité u zadávacího postupu, a další


Systém pro centralizované zadávání

Jak založím systém centralizovaného zadávání? Jak vytvořím katalog slepých komodit? Jak podám požadavek v rámci sběru požadavků? Jak mohu komunikovat s centrálním/pověřujícím zadavatelem?


Technická specifikace NEN + IEN

Technická specifikace a další technické soubory k možnosti napojení IEN na NEN.


Úkony zadavatele v NEN

Příručka popisuje způsob práce u institutů jako dodatečné informace (evidence žádostí o dodatečné informace, přehled elektronicky podaných žádostí, způsob jak na žádosti odpovědět a uveřejnit na profilu zadavatele, atd.), námitky, vyloučení uchazeče, zrušení zadávacího postupu v režimu ZVZ, evidence jednání komisí, poskytování zadávací dokumentace, zpřístupňování dokumentů v rámci NEN.


Uzavřená výzva - veřejná zakázka malého rozsahu

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky malého rozsahu v uzavřené výzvě?


Uživatelské rozhraní NEN

Dokument popisující způsoby práce v aplikaci. Jak se pracuje s formuláři? Jak dokáži v systému filtrovat? Jak si uložím individuální nastavení u zobrazeného formuláře? Jak vytisknu požadované informace? Jak vytvořím graf z vybraných dat?


Užší řízení

Uživatelská příručka popisující průchod zadávacím řízením - užší řízení.


Základní charakteristika NEN

Dokument popisující základní charakter systému a jeho hlavních funkčností. Jaké zadávací řízení jsou podporovány? V jakém rozsahu elektronizace?


Zjednodušené podlimitní řízení

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení? Jak připravím a uveřejním písemnou výzvu k podání nabídek? Jak vyzvu 5 uchazečů k podání nabídky?


Změna zadávacích podmínek zahájeného zadávacího řízení a uveřejnění dodatečné informace v NEN

Jak změním zadávací podmínky po zahájení zadávacího řízení? Jak uveřejním dodatečnou informaci?


ZZVZ - Administrace zadávacích postupů v NEN

Jaké jsou hlavní principy ovládání administrace zadávacích postupů v NEN? Jak vyvolám schvalování? Jak vyvolám funkci vzorů? Kde najdu auditní záznamy k zadávacímu postupu?


ZZVZ - Dodavatel

Uživatelská příručka určená dodavatelům. Popisuje problematiku registrace dodavatele do NEN, správu organizace (zakládání nových uživatelů, přiřazování oprávnění v rámci organziace), možnosti sledování vybraných zadávacích postupů. způsoby komunikace se zadavatelem (podávání nabídky, žádosti o dodatečné informace, atd.).


ZZVZ - Dynamický nákupní systém

Účelem dokumentu je představit koncept administrace dynamického nákupního systému „DNS“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN). Po dočtení tohoto dokumentu by uživatel měl být schopen: • zavedení dynamického nákupního systému, • zadání veřejné zakázky v dynamickém nákupním systému, • seznámení s registrem dynamického nákupního systému.


ZZVZ - Externí administrátor

Uživatelská příručka popisující způsob práce externího administrátora v NEN. Obsahem příručky je způsob provedení registrace subjektu do NEN. Správa přístupových oprávnění uživatelů externího administrátora k jednotlivým zadávacím postupům.


ZZVZ - Informační deska NEN

Vyhovuje vaše PC požadavkům na práci s NEN? Co znamená Věstník NEN? Co znamená Seznam zadávacích postupů? Kde mohu nalézt seznam profilů zadavatele v NEN?


ZZVZ - Nestandardní stavy

Obsahem příručky je popis práce s "Nestandardními stavy". Nestandardní stav je institut, prostřednictvím kterého může zadavatel řízeným způsobem a v souladu se zákonem provádět nápravná opatření v již proběhlých úkonech. Příkladem může být změna zadávacích podmínek, kdy zadavatel mění lhůtu pro podání nabídky nebo jiné podstatné náležitosti zadávacího postupu nebo návrat do předešlé fáze zadávacího řízení (např. z fáze hodnocení nabídek zpět na otevírání nabídek) a zrušení vyloučení uchazeče v této fázi.


ZZVZ - Otevřená a Uzavřená výzva

Účelem dokumentu je představit koncept administrace „Otevřené a uzavřené výzvy“ v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN). Otevřená výzva se od uzavřené liší pouze způsobem zahájení zadávacího řízení, v rámci otevřené výzvy dochází k uveřejnění zadávací dokumentace na profilu zadavatele nebo věstníku NEN.


ZZVZ - Otevřené řízení

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v otevřeném řízení? Jak uveřejním zadávací dokumentaci?


ZZVZ - Parametrizace E-aukce

Uživatelská příručka popisující proces nastavení elektornické aukce v Národním elektronickém nástroji.


ZZVZ - Pracovní deska zadavatele

Popis hlavního rozcestníku práce zadavatele v systému NEN. K čemu slouží kalendář? Jaký význam mají "Mé zadávací postupy"? Kde najdu smlouvy uzavřené na základě zadaných veřených zakázek?


ZZVZ - Profil zadavatele NEN

Dokument popisující vztah institutu profilu zadavatele dle zákona 134/2016Sb. o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění a funkce profilu zadavatele NEN. Jak si založím profil zadavatele v NEN? Jak splním povinnosti k uveřejnění dle zákona 134/2016Sb., o zadávání veřejných zakázek v aktuálním znění?


ZZVZ - Rámcová dohoda

Účelem dokumentu je představit koncept administrace rámcové dohody v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Registrace a správa organizace a osob zadavatele

Účelem příručky je představit koncept registrace a správy subjektu a osob v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN) z pohledu zadavatele. Tato příručka je členěna dle základních logických kroků řazených chronologicky tak, jak jsou uživateli realizovány, tj. od registrace subjektu, přes nastavení organizační struktury a nastavení práv uživatelům, až po pokročilé funkcionality správy subjektu.


ZZVZ - Soutěž o návrh

Účelem dokumentu je představit koncept administrace soutěže o návrh v rámci systému Národního elektronického nástroje (NEN).


ZZVZ - Systém kvalifikace

Základním účelem dokumentu je seznámit uživatele s funkcionalitou systému kvalifikace a zadávání v Národním elektronickém nástroji (NEN).


ZZVZ - Úkony zadavatele v NEN

Účelem této příručky je představit procesy či úkony zadavatele vykonávané současně s hlavním procesem, tj. sledem dynamicky upravených formulářů, které vedou uživatele realizací zadávacího postupu.


ZZVZ - Úvod do Národního elektronického nástroje pro zadavatele

Uživatelská příručka popisující úvodní úkony zadavatele v NEN, tj. zejména provést registraci organizace do NEN, spravovat organizační strukturu organizace v NEN, spravovat osoby v rámci své organizace a jejich role v NEN, ovládat základní funkcionality v NEN, spravovat profil zadavatele v NEN a parametrizovat NEN pro potřeby zadavatele.


ZZVZ - Uživatelské rozhraní NEN

Dokument popisující způsoby práce v aplikaci. Jak se pracuje s formuláři? Jak dokáži v systému filtrovat? Jak si uložím individuální nastavení u zobrazeného formuláře? Jak vytisknu požadované informace? Jak vytvořím graf z vybraných dat?


ZZVZ - Základní charakteristika NEN

Dokument popisující základní charakter systému a jeho hlavních funkčností. Jaké zadávací řízení jsou podporovány? V jakém rozsahu elektronizace?


ZZVZ - Zjednodušené podlimitní řízení

Jak založím veřejnou zakázku? Jak se postupuje při zadávání veřejné zakázky v zjednodušeném podlimitním řízení? Jak připravím a uveřejním písemnou výzvu k podání nabídek? Jak vyzvu 5 uchazečů k podání nabídky?