Vyklízení nemovitostí pro odbory Územního pracoviště Ostrava

Základní informace


Název zadávacího postupu

Vyklízení nemovitostí pro odbory Územního pracoviště Ostrava

Systémové číslo NEN

N006/23/V00016598

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ano

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00016598

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 120 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

28. 07. 2023 08:00

Datum uveřejnění ZP na profil

12. 06. 2023 08:59

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 06. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Iveta

Příjmení

Schűtzová

E-mail

Iveta.Schutzova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 597315304

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky bude vyklízení nemovitých věcí ve vlastnictví České republiky, s nimiž je příslušný hospodařit zadavatel. Dodavatel se zaváže provádět tyto činnosti: - vyklízecí a obdobné práce, a další nakládání se zbytnými věcmi, které se nashromáždí v rámci vyklízecích prací. Vyklízecí práce zahrnují oddělení zbytných movitých věcí (dále jen „zbytné věci“) od dále upotřebitelných movitých věcí podle pokynu oprávněného zástupce objednatele, vyklizení těchto zbytných věcí z nemovité věci; - pořizování fotodokumentace zachycující množství skutečně vyklizených zbytných movitých věcí a průběh vyklízení; - další nakládání se zbytnými movitými věcmi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb.,Sb. o odpadech (dále jen „zákon o odpadech“),vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), a dalšími právními předpisy platnými a účinnými v době provádění vyklízecích prací. Smluvní strany berou na vědomí, že v souladu s § 5 odst. 2 zákona o odpadech je původcem odpadu vybraný zhotovitel, a to k okamžiku oddělení zbytných movitých věcí představujících odpad od dále upotřebitelných movitých věcí. VZMR je rozdělena na sedm samostatných částí (Část A až Část G) dle územní působnosti pracovišť úřadu. Zadavatel uzavře v rámci každé části zakázky s vybranými uchazeči rámcovou dohodu, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek zadávaných po dobu její platnosti. Návrh rámcové dohody je Přílohou č. 3 této výzvy. Rámcová dohoda bude uzavřena se všemi dodavateli, kteří splní zadavatelem požadované náležitosti VZMR a ve výsledném hodnocení se umístí v pořadí na prvním až pátém místě, přičemž minimální počet vybraných dodavatelů je dva pro každou část VZMR. Jednotlivá dílčí plnění budou následně zadávána dle potřeb zadavatele na základě písemných objednávek zaslaných dodavatelům, a to v pořadí od nejnižší nabízené jednotkové ceny za předmět plnění po nejvyšší cenu.

Kód z číselníku NIPEZ

98341130-5

Název z číselníku NIPEZ

Úklidové práce

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

98341130-5

Název z číselníku CPV

Úklidové práce

Název předmětu

Úklidové práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 07. 2023 09:02Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail12. 06. 2023 08:59Uveřejnění zadávacích podmínek