„Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu 17 rodinných domů v ulici Větrná, Police nad Metují“

Základní informace


Název zadávacího postupu

„Dopravní a technická infrastruktura pro výstavbu 17 rodinných domů v ulici Větrná, Police nad Metují“

Systémové číslo NEN

N006/22/V00030317

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00030317

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 11. 2022 12:30

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 12. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Michal

Příjmení

Kudrnáč

E-mail

michal.kudrnac@centrumrozvoje.eu

Telefon 1

+420 608581321

Telefon 2

+420 608581321

Předmět


Popis předmětu

Předmětem zakázky je vybudování nových STL plynovodních řadů „A“ a „B“ a přípojek pro jednotlivé RD. Řad „A“ bude napojen na stávající STL plynovodní řad dn 63, Řad „B“ se bude napojovat kolmo na řad „A“. Řad „A“ bude mít celkovou délku 120,5 m, řad „B“ 156,0 m. Celková délka tedy bude 276,5 m. Oba řady budou provedeny z PE 100 SDR 11 v dimenzi dn 63/5,8 mm. Součástí zakázky je také výstavba kanalizace z materiálu PVC – U DN 300 mm SN12 s plnostěnnou konstrukcí dle ČSN EN 1401-1, délky 265,0 m. Kanalizace se bude skládat ze stok A a A1. Na potrubí budou vysazovány revizní prefabrikované ŽB šachty a odbočky pro napojení přípojek splaškových vod RD včetně přípojek odvodňovacích prvků komunikací a bezpečnostních přelivů vsakovacích a retenčních příkopů. Potrubí pro další rozvoj lokality je z totožného materiálu jako stoky, délky 8,5 m, ukončené záslepkovou tvarovkou hrdla. Dále bude provedeno odkanalizování dešťových vod ze zpevněných komunikací z materiálu PVC DN 300 mm SN12, délky 47,0 m spolu s přípojkami z materiálu PVC KG DN 150 SN8 a PVC SN12 DN 300 mm délky 55,0 m a s bezpečnostními přelivy. 5 Součástí výstavby je též prodloužení místní komunikace obousměrnou větví o délce 111,12 m a šířce 5,5 m s jednostranným chodníkem o šířce 1,5 m. Na konci této komunikace je navrženo napojení zaslepené zklidněné komunikace funkční skupiny D1 v délce 149,85 m. Šířka zklidněné komunikace je navržena 5,0 m. Dále budou provedeny rozvody vedení veřejného osvětlení. Jedná se o výstavbu stožárových základů a instalaci 10 ks bezpaticového stožáru KKA 4 a 4 ks bezpaticového stožáru KKA 6. Stožáry budou osazeny LED svítidly, budou provedeny odpovídající zemní práce v celkové délce trasy cca 295 m, rozvodná kabelová vedení a elektrická výzbroj stožárů. Poslední částí zakázky je provedení sadových úprav, spočívajících v dosadbě listnatých stromů (12 ks malokorunných okrasných třešní a 17 ks malokorunných jeřábů) a založení parkového trávníku v celkové ploše 1 085m2.

Kód z číselníku NIPEZ

45231300-8

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Hlavní místo plnění

Královéhradecký kraj

Kód z číselníku CPV

45231300-8

Název z číselníku CPV

Stavební práce pro vodovodní a kanalizační potrubí

Název předmětu

Stavební práce na výstavbě plynovodů

Textové pole pro popis místa plnění

Pozemky p. p. č.: 1138, 767/5, 1124/3, 767/6, 769/43, 769/68, 767/31, 1124/2, 769/259, 769/114, 769/108, st.237, vše v k. ú. 725340 Velká Ledhuje

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ052Královéhradecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 12. 2023 10:50Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail05. 12. 2023 08:31Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail04. 09. 2023 14:33Uveřejnění dodatku smlouvy
Detail14. 06. 2023 17:14Došlo k uveřejnění dokumentu Dodatek č. 1 PDV PDF.pdf.
Detail25. 01. 2023 11:39Uveřejnění účastníků
Detail25. 01. 2023 11:39Uveřejnění výsledku
Detail21. 12. 2022 10:53Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail21. 12. 2022 10:52Došlo k uveřejnění dokumentu Zprava 119-Police-Infrastruktura.pdf.
Detail07. 12. 2022 18:13Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail09. 11. 2022 12:30Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


25. 01. 2023 02:03F2023-004150Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu