Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00014316/001 - Odpadové hospodářství

Datum zavedení

26. 08. 2022 14:59

Termín ukončení

26. 08. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

9

Předmět


Stručný popis předmětu

Postup pro kvalifikovaný odběr vzorků a dále jejich kvalifikovanou analýzu v kategorii DNS „Odpadového hospodářství“ stanoví zejména následující právní předpisy: - vyhláška č. 273/2021 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, příp. další právní normy v této oblasti (problematika nakládání s asfaltovými směsmi), - vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), která stanovuje podrobnosti provádění vzorkování odpadů a způsob provádění laboratorních zkoušek, analýz a

Katalog komodit


Laboratorní služby