ÚP ÚL - oprava zděných říms - OOP Teplice

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - oprava zděných říms - OOP Teplice

Systémové číslo NEN

N006/22/V00016988

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00016988

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum zrušení ZP

29. 08. 2022 13:00

Datum uveřejnění ZP na profil

09. 08. 2022 10:14

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 08. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy narušených částí hlavních, atikových a patrových říms a souvisejících klempířských prvků administrativní budovy ÚZSVM – sídla odboru Odloučené pracoviště Teplice, ul. Husitská 1071/2 v Teplicích, včetně dodávky potřebného materiálu a prací. Oprava zděných říms a související práce budou provedeny dle „Technického popisu opravy říms“, který je přílohou č. 3 této Výzvy. Soupis stavebních prací a výměr k vyplnění, který bude součástí smlouvy o dílo je uveden jako příloha č. 2 této Výzvy. Stručný popis stavu: Jedná se o lokální poruchy (narušených částí hlavních, atikových a patrových říms) na celkem čtyřech místech vnějšího pláště budovy, jako stanoviště 1 až 4: - stanoviště 1 – hlavní římsa – S strana budovy, - stanoviště 2, 3 – atiková a patrová římsa – nad hlavním vchodem budovy, - stanoviště 4 – bosáž – JZ roh budovy.   V těchto částech budovy dochází k degradaci a částečnému odpadávání vnějších omítek říms, a to i na jedné rohové ploše bosáže (drobná oprava). Důvodem mohou být netěsnosti klempířských prvků (lemování atiky, netěsnost ve spojích dešťových žlabů a svodů apod.) v místech jednotlivých poruch. Stavební práce budou probíhat na etapy: I. etapa – stanoviště 1 – hlavní římsa – S strana budovy II. etapa – stanoviště 2 – atiková římsa nad hlavním vchodem a stanoviště 3 - patrová římsa nad hlavním vchodem III. etapa – stanoviště 4 – bosáž – JZ roh budovy Vzhledem k bezpečnosti a zamezení vstupu nepovolaných osob na staveniště, musí být stavební práce na etapě II. prováděny mimo běžnou provozní dobu budovy. Běžná provozní doba budovy: Pondělí, středa 7:00 – 17:00 Úterý, čtvrtek 7:00 – 16:00 Pátek 7:00 – 13:00 Další požadavky zadavatele: - dodavatel zajistí potřebné zábory veřejného prostranství (zeleně a zvláštní užívání komunikace) pro umístění pracovní plošiny, včetně dopravní obslužnosti, povolení a úhrady určených poplatků, zpracování zákresu DIO a osazení dopravního značení během prací, - odpad vzešlý při provádění zakázky se stává majetkem dodavatele, který s ním naloží způsobem stanoveným zákonem 541/2020 Sb., o odpadech a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorií odpadu (např. zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností), - zhotovitel provede veškeré popsané práce včetně průběžných i závěrečných úklidových prací, - veškeré použité materiály musí vyhovovat platným předpisům, nařízením a závazným technickým normám ČSN a EN včetně použitých technologických postupů při realizaci díla za současného respektování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci s důrazem na práce ve výškách včetně řádného proškolení všech svých pracovníků. dále vše ve výzvě a v přílohách

Kód z číselníku NIPEZ

45210000-2

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce na budovách

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

45210000-2

Název z číselníku CPV

Stavební práce na budovách

Název předmětu

Bytová výstavba

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je administrativní budova ÚZSVM, OOP Teplice, Husitská 1071/2, 41501 Teplice. Plnění díla bude probíhat zejména na vnějších konstrukčních částech budovy.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
Detailrekonstrukce budov45454000-4Přestavba budov
DetailOpravy a renovační stavební práce45453000-7Opravy a modernizace budov
DetailOpravy a renovační stavební práce45261300-7Klempířské práce a montáž okapových žlabů

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 08. 2022 13:07Došlo k uveřejnění dokumentu Rozhodnutí o zrušení.pdf.
Detail09. 08. 2022 10:14Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.