ÚP ÚL - Geodetické práce na majetku ve vlastnictví ČR - ÚP Ústí nad Labem

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Geodetické práce na majetku ve vlastnictví ČR - ÚP Ústí nad Labem

Systémové číslo NEN

N006/22/V00031800

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00031800

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

13. 12. 2022 09:57

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 01. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provádění zeměměřických činností ve smyslu § 3 zákona č. 200/1994 Sb., o zeměměřictví a o změně a doplnění některých zákonů souvisejících s jeho zavedením, ve znění pozdějších předpisů, spolu se zpracováním potřebné dokumentace ve stanoveném počtu vyhotovení, a to včetně činností, na které se vztahuje úřední oprávnění pro ověřování výsledků zeměměřických činností, a dále zajištění převzetí výsledků zeměměřických činností katastrálním úřadem (dále jen „geodetické práce“), vše na základě písemných objednávek vystavovaných objednatelem. Geodetické práce budou prováděny na území, kde vykonává činnost Územní pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, to jest v územním obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Informativní seznam obcí náležejících do územního obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem je uveden v přílohách 2 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o území bývalého Severočeského kraje. Účastník podá nabídku tak, že uvede do webového formuláře v NEN jednotkovou nabídkovou cenu v Kč za 1 hodinu provádění geodetických prací, u plátce DPH s rozlišením na cenu bez DPH a s DPH. V případě rozporu je rozhodující cena s DPH. Rámcová dohoda s obnovením soutěže (minitendr) bude uzavřena s minimálně dvěma vybranými účastníky, kteří splnili kvalifikační předpoklady. Maximální počet vybraných účastníků není stanoven. Účastník může podat pouze jednu nabídku, která je platná pro celý územní obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednotková nabídková cena v Kč za 1 hodinu provádění geodetických prací nesmí být následně v minitendrech překročena. Předpokládaná celková hodnota plnění rámcových dohod je 2 000 000 Kč bez DPH. Do finančního limitu budou započítány veškeré úhrady za služby poskytnuté na základě všech rámcových dohod uzavřených na základě této veřejné zakázky všem vybraným účastníkům. Na čerpání celého finančního limitu ani jeho části nevzniká účastníkům uzavřením rámcové dohody právní nárok. 3. Následný postup plnění po uzavření rámcové dohody (minitendr) Jednotlivé dílčí plnění veřejné zakázky na geodetické práce se zadává formou písemné objednávky operativně dle potřeb zadavatele, a to na základě výsledků minitendru. Minitendr probíhá tak, že zadavatel vyzve všechny zhotovitele, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda, prostřednictvím NEN k podání nabídky v minitendru. Nabídku do minitendru zhotovitelé rovněž podávají prostřednictvím NEN. dále viz výzva

Kód z číselníku NIPEZ

71353200-9

Název z číselníku NIPEZ

Vyměřovací služby

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

71353200-9

Název z číselníku CPV

Vyměřovací služby

Název předmětu

Vyměřovací služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 01. 2023 10:37Uveřejnění účastníků
Detail26. 01. 2023 10:37Uveřejnění výsledku
Detail25. 01. 2023 08:08Uveřejnění účastníků
Detail25. 01. 2023 08:08Uveřejnění výsledku
Detail19. 01. 2023 13:29Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail18. 01. 2023 20:55Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail13. 12. 2022 09:57Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.