Obnova a sečení lučních biotopů v roce 2023

Základní informace


Název zadávacího postupu

Obnova a sečení lučních biotopů v roce 2023

Systémové číslo NEN

N006/23/V00014282

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2013-000001

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

1 409 967,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na Věstník NEN

26. 05. 2023 15:42

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

09. 06. 2023 15:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Jana

Příjmení

Bujoková

E-mail

jana.bujokova@cmelak.cz

Telefon 1

+420 603118963

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky malého rozsahu je provedení opatření v rámci projektu „Obnova lučních biotopů v Libereckém kraji se zaměřením na podporu biodiverzity vybraných druhů rostlin z červených seznamů ČR 2021–2023“. Jedná se o služby spočívající v obnovním managementu (seč dlouho neobhospodařovaných lokalit, vyhrabání stařiny, narušení drnu, vyřezání náletu apod.) a ručním sečení porostů s využitím pouze malé mechanizace, včetně shrabání biomasy a jejího odklizení z lokalit max. 14 dnů od posečení. Upozorňujeme, že je vyloučené použít na daných lokalitách mulčovače, sběrače a velkou techniku. Sečení je možné pouze ručně kosami, křovinořezy či ručně vedenými sekačkami. Jednotlivá opatření jsou popsaná v Příloze č. 1 - Projektová dokumentace vč. karet lokalit, která je součástí této zadávací dokumentace. Vybrané louky jsou specifické tím, že se na nich vyskytují ohrožené či chráněné druhy rostlin, ohrožené biotopy, některé jsou vyhlášené jako registrované významné krajinné prvky, případně jsou součástí ochrany v rámci sítě NATURA 2000. Objednatel má na zajištění managementových prací na lokalitách vydaná potřebná závazná stanoviska orgánů OŽP a schválenou výjimku z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů. Louky se vyskytují na více lokalitách v Libereckém kraji, jedná se celkem o 22 lokalit. Každá lokalita má svou kartu, ve které je podrobný popis požadavků na údržbu, vymezení plochy, počet a termín sečení a kontaktní osoba pro předání prací a řešení případných dotazů. Hlavním výstupem veřejné zakázky budou posečené lokality a odklizená biomasa dle požadavků uvedených v projektové dokumentaci, kde jsou jednotlivé zásahy popsané na kartách lokalit, to vše provedené způsobem, který bude co nejvíce brát ohled na hlavní cíl projektu – ochranu biodiverzity.

Kód z číselníku NIPEZ

90721100-8

Název z číselníku NIPEZ

Ochrana krajiny

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

90721100-8

Název z číselníku CPV

Ochrana krajiny

Název předmětu

Ochrana krajiny

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailObnova životního prostředí90722000-4Obnova životního prostředí

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 05. 2023 15:42Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.