Most přes Doubský potok v ulici Buková (SO 201) – Obec Šimonovice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Most přes Doubský potok v ulici Buková (SO 201) – Obec Šimonovice

Systémové číslo NEN

N006/23/V00022607

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00022607

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Uzavřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

19. 09. 2023 12:52

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Petra

Příjmení

Pýchová

Titul za jménem

DiS.

E-mail

petra.pychova@competconsult.cz

Telefon 1

+420 724365227

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky je kompletní přestavba stávajícího propustku DN 2000 přes Doubský potok v ulici Buková v obci Šimonovice – k.ú. Minkovice na mostní objekt (SO 201). Stávající most je charakteru trubního propustku ze železobetonových trub DN 2000 prakticky bez nadnásypu. Původně betonová čela jsou opatřena kamennými římsami. Na výtoku ocelové svodidlo, vtok zcela bez záchytného zařízení (není ani zábradlí). Nový most je charakteru otevřeného rámu o jednom šikmém poli z monolitického železobetonu. Nosnou konstrukci tvoří horní desková rámová příčle vetknutá do stěnových rámových stojek. Založení rámových stojek opěr plošné na roznášecím štěrkovém polštáři. Křídla mostu na výtoku obou opěr rovnoběžná zavěšená, na vtoku pravobřežní opěry křídlo zavěšené šikmé, a na vtoku levobřežní opěry křídlo zavěšené rovnoběžné s navazující samostatnou úhlovou zdí ve funkci rovnoběžného křídla. Na výtoku na pravobřežní straně je napojení na stávající kamennou regulační zídku. Mostní svršek je navržen s monolitickou železobetonovou římsou dodatečně kotvenou s dodatečně kotveným zábradlím. Římsa na vtoku je rozšířena zámkovou dlažbou na chodník zakončený betonovou obrubou. Vozovka na mostě je živičná. Šířkové uspořádání na mostě odpovídá návrhu komunikace pro obousměrný provoz s jednostranným chodníkem. Podrobně je předmět veřejné zakázky specifikován v projektové dokumentaci, která tvoří přílohu č. 5 ZP. Projektová dokumentace je zpracována pro více stavebních objektů zahrnujících též rekonstrukci stávající komunikace ul. Buková (její rozšíření), vybudování nového parkoviště v ul. Vinohradní, novostavba chodníků podél upravované komunikace ul. Buková, odvodnění, veřejné osvětlení či přeložky IS. Tyto části stavby však nejsou součástí předmětu této veřejné zakázky. Předmět veřejné zakázky je pouze provedení stavebního objektu: SO 201 – Most přes Doubský potok Stavba bude koordinována se samostatnou stavbou „Odkanalizování obcí Mikroregionu Císařský Kámen – I. část Šimonovice, Dlouhý Most“ viz. https://nen.nipez.cz/profily-zadavatelu-platne/p:pzp:query=c%C3%ADsa%C5%99sk%C3%BD%20k%C3%A1men/detail-profilu/cisarskykamen/uzavrene-zakazky/detail-zakazky/N006-21-V00027884 .

Kód z číselníku NIPEZ

45221100-3

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy mostů

Hlavní místo plnění

Liberecký kraj

Kód z číselníku CPV

45221100-3

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy mostů

Název předmětu

Stavební úpravy mostů

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail19. 09. 2023 12:52Uveřejnění účastníků
Detail19. 09. 2023 12:52Uveřejnění výsledku

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.