Oprava lezeckého trenažeru JAKUB

Základní informace


Název zadávacího postupu

Oprava lezeckého trenažeru JAKUB

Systémové číslo NEN

N006/23/V00028070

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00028070

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 10. 2023 08:58

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

20. 10. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Bc.

Jméno

Zuzana

Příjmení

Schmidová

E-mail

eko662400@army.cz

Telefon 1

+420 973307035

Telefon 2

+420 601579397

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky malého rozsahu (dále též „VZMR“) je poskytování služeb, kterými se pro účely této VZMR rozumí "Opravy a revize lezeckého trenažéru Jakub – strana B" podle technických podmínek výrobce v platném znění (dále jen „TP“), ČSN EN 12572 2017 a souvisejících obecně platných právních předpisů pro VÚ 6624 Bechyně dále specifikované v zadání této VZMR. Zadavatel nepřipouští variantní řešení. Součástí zadávací dokumentace je "Cenová specifikace díla" viz. příloha č. 1, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech a opětovné vložení (ve formátu "pdf" i v původním formátu souboru) do el. nástroje jako součást nabídky. Cenu, která byla vypočtena na základě vyplnění tabulky v "Příloze č. 1 – „Cenová specifikace díla", zadejte přesně bez zaokrouhlování do el. nástroje jako nabídku. Součástí zadávací dokumentace je návrh Smlouvy o dílo viz. příloha č. 2, zadavatel požaduje její vyplnění ve vyznačených místech, podepsání oprávněnou osobou a opětovné vložení do el. nástroje jako součást nabídky (ve formátu "pdf" i v původním formátu souboru). Zadavatel požaduje přiložit následující kvalifikační dokumenty (nejlépe ve formátu pdf): a) Doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu veřejné zakázky, ne starší 3 měsíců; b) Výpis z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán, ne starší 3 měsíců; c) Čestné prohlášení k základní způsobilosti, ne starší 3 měsíců. Součástí nabídky budou také přílohy prokazující kvalifikaci uchazeče. Nedoložení kvalifikace ani po opětovné výzvě bude ze strany zadavatele bráno jako nesplnění základních předpokladů a tato nabídka bude vyřazena před hodnocením nabídek. Uchazeč nabídkou podanou v tomto výběrovém řízení automaticky souhlasí se všemi vypsanými podmínkami tohoto výběrového řízení. Nabídková cena bude zadavatelem považována za nejvýše přípustnou a bude zahrnovat veškeré náklady uchazeče s poskytnutím služby. Řádně zkontrolujte cenu zadanou do el. nástroje. Tato cena nemůže být upravena ani v případě početní chyby. Nabídky budou hodnoceny na základě uchazečem nabízené ceny za splnění kompletního rozsahu zakázky při dodržení požadavků výběrového řízení. Vyhodnocení výběrového řízení proběhne do 30 pracovních dnů od lhůty pro ukončení podání nabídky. Po vyhlášení výsledku výběrového řízení běží lhůta 3 pracovních dnů pro možnost odvolání proti výsledku výběrového řízení. Jste-li zaměstnavatelem zaměstnávajícím více jak 50 % osob se zdravotním postižením a máte oprávnění poskytovat náhradní plnění, prosíme Vás o rezervaci tohoto plnění. Zadavatel specifikoval prohlídku místa plnění následujícím způsobem: Místo: Vojenský útvar 6624, Bechyně Datum a čas: 13.10.2023 - 08:00 – 12:00 hod 16.10.2023 - 08:00 – 12:00 hod Zvolený termín prohlídky místa plnění oznamte telefonicky osobě oprávněné jednat ve věcech technických – rtm. Petr Novák – 775 137 728

Kód z číselníku NIPEZ

45212290-5

Název z číselníku NIPEZ

Opravy a údržba sportovních zařízení

Hlavní místo plnění

Jihočeský kraj

Kód z číselníku CPV

45212290-5

Název z číselníku CPV

Opravy a údržba sportovních zařízení

Název předmětu

Opravy a údržba sportovních zařízení

Textové pole pro popis místa plnění

VÚ 6624 Bechyně

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailProvoz sportovních zařízení92610000-0Provoz sportovních zařízení

Místo plnění


CZ031Jihočeský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 11. 2023 07:47Uveřejnění účastníků
Detail29. 11. 2023 07:47Uveřejnění výsledku
Detail21. 11. 2023 08:02Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail06. 10. 2023 08:58Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.