Kompletní zajištění překladatelských služeb z českého do anglického jazyka a z anglického do českého jazyka, včetně odborných a jazykových korektur pro VHÚ Praha v letech 2024 - 2025

Základní informace


Název zadávacího postupu

Kompletní zajištění překladatelských služeb z českého do anglického jazyka a z anglického do českého jazyka, včetně odborných a jazykových korektur pro VHÚ Praha v letech 2024 - 2025

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032310

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032310

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 11. 2023 07:55

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

27. 11. 2023 08:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Petr

Příjmení

Špička

E-mail

spickap1@army.cz

Telefon 1

+420 973204976

Předmět


Popis předmětu

2.2. Předmět veřejné zakázky Předmětem veřejné zakázky je poskytnutí služby: kompletní zajištění překladatelských služeb z českého do anglického jazyka a z anglického do českého jazyka, včetně odborných a jazykových korektur, na základě dílčích výzev k plnění. Specifikace požadované služby je uvedena v příloze č. 1 „Specifikace požadované služby“ návrhu „Rámcové dohody“. Pro potřeby výběrového řízení je nutné vyplnit a předložit přílohu č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu „Rámcové dohody“ tak, aby bylo možné porovnat jednotlivé nabídky uchazečů a vyhodnotit veřejnou zakázku. Objednatel nepřipouští varianty nabídky. Předmět podnikání zhotovitele, který podá nabídku, musí odpovídat celému rozsahu předmětu veřejné zakázky. Objednatel požaduje rozepsat nabídkovou cenu po položkách, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu „Rámcové dohody“. Tuto přílohu vyplní uchazeč jako přílohu zhotovitele ke své nabídce. Cena uvedená u každé položky v příloze č. 2 návrhu „Rámcové dohody“ je cenou nejvýše přípustnou. K této nabídce podávané v rámci veřejné zakázky malého rozsahu musí být připojeny a vyplněny přílohy „Návrh Rámcové dohody“, včetně přílohy č. 2 „Závazná cenová nabídka“. Cena za službu včetně DPH, včetně dodání díla do místa plnění. Požadujeme poskytnutí služby: kompletní zajištění překladatelských služeb z českého do anglického jazyka a z anglického do českého jazyka, včetně odborných a jazykových korektur, na základě dílčích výzev k plnění v letech 2024 - 2025. Objednatel požaduje rozepsat nabídkovou cenu po položkách, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu „Rámcové dohody“. Tuto přílohu vyplní uchazeč jako přílohu zhotovitele ke své nabídce. Cena uvedená u každé položky v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu „Rámcové dohody“ je cenou nejvýše přípustnou. Předávání textových dokumentů k překladům či korekturám bude probíhat elektronicky, a to emailovou poštou. Na straně zadavatele bude stanovena konkrétní kontaktní osoba, která bude zasílat vybranému dodavateli textové dokumenty k požadovanému zpracování, stejně tak jako dílčí výzvy k plnění k těmto zakázkám. Zároveň bude mít na starosti komunikaci s vybraným dodavatelem ve věci dílčí fakturace a další komunikace. Textové podklady budou zadávány v textovém formátu aplikace Microsoft Word. Ze strany uchazeče dojde vždy ke zpětnému potvrzení přijetí zakázky, a to elektronickou poštou. V návrhu „Rámcové dohody“ dodané uchazečem v rámci VZ bude stanoveno, kdo bude kontaktní osobou pro komunikaci se zadavatelem pro přijímání textových podkladů, potvrzování jejich přijetí, zasílání jednotlivých kalkulací a další komunikaci ve věci dílčí fakturace apod. V případě potřeby archivace textových dokumentů a jejich překladů bude vybraný dodavatel schopen zajistit uložení těchto dokumentů na CD či DVD nosič v předem dohodnutém formátu. Faktura – daňový doklad bude uhrazen do 30 dnů ode dne jeho doručení. Objednatel je oprávněn před uplynutím lhůty splatnosti vrátit bez zaplacení fakturu – daňový doklad, který neobsahuje některou náležitost nebo má jiné závady v obsahu a ve vrácené faktuře – daňovém dokladu je musí vyznačit. Zhotovitel je povinen fakturu - daňový doklad opravit nebo nově vyhotovit. Vrácením faktury - daňového dokladu přestává běžet původní lhůta splatnosti a běží znovu od počátku ode dne jeho opětovného doručení objednateli. Objednatel neposkytuje zálohové platby. Kontrola úplnosti provedení díla bude provedena při převzetí díla. Nabízená cena je cenou konečnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele a je neměnná po celou dobu trvání smluvního vztahu. Požadavky na kvalifikaci: • Výpis z obchodního rejstříku (nebo ŽR, SKD, SCD), • Kopie dokladu osvědčující zápis v Seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb., a to u osob, které budou provádět překladatelské služby z českého do anglického jazyka a z anglického do českého jazyka, včetně odborných a jazykových korektur. POŽADAVEK NA ZPŮSOB ZPRACOVÁNÍ NABÍDKOVÉ CENY: Dodavatel ve své nabídce stanoví celkovou nabídkovou cenu za celý předmět veřejné zakázky vyjádřenou v CZK. Celková nabídková cena bude obsahovat veškeré náklady nezbytné k řádné a včasné realizaci předmětu veřejné zakázky. Cena bude stanovena jako cena nejvýše přípustná a platná po celou dobu realizace veřejné zakázky. Zadavatel požaduje rozepsat nabídkovou cenu po položkách, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu Rámcové dohody. Tuto přílohu vyplní uchazeč jako přílohu dodavatele ke své nabídce. Cena uvedená u každé položky v Závazné cenové nabídce je cenou nejvýše přípustnou. HODNOCENÍ NABÍDEK : Zadavatel bude hodnotit pouze nabídku dodavatelů, které splňují kvalifikační požadavky uvedené v bodě 3 Zadávací dokumentace. Zadavatel zvolil kritériem hodnocení nejnižší nabídkovou cenu. Hodnocení bude provedeno mimo systém elektronického tržiště. Nabídky budou hodnoceny na základě níže uvedených kritérií hodnocení: Subkritéria kritérií hodnocení Hodnotící kritéria pro zadání veřejné zakázky jsou následující: Nabídková cena v Kč bez DPH a nabídková cena včetně DPH za jedno zdrojové slovo podle druhu dodací lhůty (standardní, expresní) v kombinaci s rozsahem zdrojových slov. Sestavení pořadí při stejném pořadí nabídek: U kritéria hodnocení nabídková cena budou u každé položky nabídky seřazeny sestupně od nejnižší nabídkové ceny za jednu položku k nejvyšší nabídkové ceně za jednu položku s tím, že nejnižší nabídková cena každé položky obdrží jeden bod a každá další (dražší) nabídková cena obdrží o bod více nežli nižší nabídková cena předchozí. Při rovnosti cen bude přiděleno shodné pořadí. Následně bude proveden součet všech přidělených bodů u všech jednotkových nabídkových cen u každého uchazeče. Uchazeč s nejnižším počtem bodů vzešlým ze součtu bodů u všech jednotkových cen předložil nejnižší nabídkovou cenu. Stejný postup bude použit ke stanovení pořadí ostatních uchazečů u hodnotícího kritéria nabídková cena. Součet takto zjištěných bodů stanoví pořadí uchazečů. V případě, že nabídky více dodavatelů budou po stanovení výsledného pořadí zaujímat stejné pořadí, bude vyhlášeno druhé kolo výběrového řízení. Způsob stanovení pořadí nabídek Postup stanovení pořadí nabídek: Od nejnižší nabídkové ceny po nejvyšší. Další informace: Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! OBCHODNÍ PODMÍNKY A NÁVRH SMLOUVY: Návrh rámcové dohody je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí dodavatel doplnit, podepsat oprávněnou osobou a vrátit zpět jako přílohu. Textové podklady zadávané pro překlad či korektury budou obsahovat odbornou terminologii vztahující se k vojenské historii, vojenství, výstavnictví, muzejnictví a zahraniční spolupráci. Dále popisky k muzejním exponátům do expozic z oblasti vojenství, historie, popisky vojenské techniky a dalších předmětů a popisky výtvarného umění. Zadavatel požaduje zajištění těchto překladů a korektur odborně zdatnými překladateli na úrovni běžné obchodní korespondence, na úrovni znalostí odborných termínů z oblasti vojenství, vojenské historie, výstavnictví, muzejnictví a na úrovni mezinárodní korespondence. Provedený překlad či korektura musí odpovídat významově textu, jenž je podkladem pro překlad či korekturu. V případě dílčích výzev k plnění překladů zajistí uchazeč i odpovídající korekturu přeloženého textu tak, aby výsledný text mohl být zadavatelem využit bezprostředně po jeho dodání, tj. bez dalších nutných gramatických úprav. Korekturu provádět výhradně osobami zapsanými v Seznamu znalců a tlumočníků podle zákona č. 36/1967 Sb. Tato korektura překladu bude součástí ceny za překlad v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu „Rámcové dohody“. Zadavatel může dále požadovat, v rámci dílčích výzev, pouze stylistickou a gramatickou korekturu dodaných textů. Zadavatel požaduje dodržování mlčenlivosti o případných důvěrných informacích, s nimiž by mohl uchazeč během práce na překladech či korekturách přijít do styku. To se vztahuje na všechny osoby, které uchazeč využije při předmětu plnění této veřejné zakázky. Zadavatel dále požaduje, aby uchazeč tyto informace nevyužíval pro jiné účely, než pro plnění předmětu této veřejné zakázky. Další požadavky na členění nabídky Zadavatel požaduje rozepsat nabídkovou cenu po položkách, jak jsou uvedeny v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ návrhu „Rámcové dohody“. Tuto přílohu vyplní uchazeč jako přílohu dodavatele ke své nabídce. Cena uvedená u každé položky v Cenové nabídce je cenou nejvýše přípustnou. Zadavatel požaduje, aby přijímání jednotlivých dílčích výzev k plnění bylo možné provádět během pracovního týdne v pondělí až pátek, vždy od 8.00 do 17.00 hod a během víkendů od soboty do neděle vždy minimálně od 8.00 do 12.00 hod. V těchto termínech bude také možné požadovat zaslání vyhotovených dílčích výzev k plnění zpět zadavateli, a to v rámci dodacích lhůt stanovených uchazečem. Zadavatel požaduje možnost překladů a korektur v následujících termínech: Standardní doba dodání pro dílčí výzvu k plnění v rozsahu 2 000 zdrojových slov v délce 48 hodin, 7 000 zdrojových slov v délce 5 dnů a do 20 000 zdrojových slov v délce 12 dnů. Expresní doba dodání pro dílčí výzvu k plnění v rozsahu 2 000 zdrojových slov v délce 24 hodin, 7 000 zdrojových slov v délce 3 dny a do 20 000 zdrojových slov v délce 6 dnů. Do počtu dnů pro dodání jednotlivých dílčích výzev k plnění se započítává celý týden, včetně sobot a nedělí. Doba pro dodání jednotlivých dílčích výzev k plnění se počítá od doručení textových podkladů elektronickou poštou, respektive zpětnou vazbu uchazeče - emailovou zprávu s potvrzením a kalkulací dílčí výzvy k plnění. Požadavky na způsob zhotovení překladů a korektur v příloze č. 2 „Závazná cenová nabídka“ je rozhodující cena za zdrojové slovo. Uchazeči, kteří kalkulují ceny dle normostrany, přepočítají cenu na jednotku zdrojového slova. Po zaslání textových podkladů k překladu či korektuře ve stanovené provozní době uchazeče, zadavatel požaduje zaslání kalkulace pro evidenci dílčího plnění. Další specifikace veřejné zakázky Přihlášením se do výběrového řízení uchazeč souhlasí s obchodními podmínkami v návrhu smlouvy a Všeobecnými obchodními podmínkami Ministerstva obrany verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Návrh Rámcové dohody je součástí zadávací dokumentace. Tento návrh musí účastník podepsat a vrátit zpět jako přílohu. V případě, že vyplněný návrh rámcové dohody bude podepsán jinou osobou než statutárním orgánem účastníka, musí být součástí nabídky písemné zmocnění k tomuto úkonu podepsané statutárním orgánem účastníka. Součástí zadávací dokumentace je příloha č. 2 návrhu Rámcové dohody „Závazná cenová nabídka“, kterou účastník vyplní a vrátí zpět jako přílohu své nabídky. Nabídky, které nebudou obsahovat požadované přílohy, budou automaticky z výběrového řízení vyloučeny! Při zadání části nebo celé veřejné zakázky poddodavateli je účastník povinen uvést jako přílohu identifikační údaje tohoto poddodavatele včetně jeho požadovaných příslušných oprávnění a písemného závazku mezi účastníkem o veřejnou zakázku a poddodavatelem v požadovaném rozsahu veřejné zakázky nebo čestné prohlášení účastníka, že v případě vítězné nabídky uzavře s poddodavatelem písemný závazek (např. smlouvu) a jeho kopii zašle zadavateli před uzavřením smlouvy mezi zadavatelem a účastníkem. V případě nedoložení výše uvedených dokumentů bude nabídka účastníka z hodnocení vyřazena. Zadavatel si vymezuje právo určit vítěze v souladu se zadávacími podmínkami a po vyhodnocení rizik spojených s plněním smluvního vztahu. Dále si zadavatel vymezuje právo změnit zadávací podmínky v rámci lhůty pro podání nabídek a zrušit zadávací postup bez uvedení důvodů až do uzavření smluvního vztahu. Zadavatel neposkytuje náhrady nákladů, které účastník vynaložil na účast v zadávacím postupu. Zadavatel stanovuje lhůtu pro podání stížností z důvodu nesouhlasu se zadávacími podmínkami 3 pracovní dny, která se počítá ode dne vyhlášení veřejné zakázky, a z důvodu nesouhlasu s postupem při vyhodnocení veřejné zakázky lhůtu 3 pracovní dny, která se počítá ode dne zveřejnění vyhodnocení veřejné zakázky. Ostatní podmínky výslovně neupravené v zadání výběrového řízení, se řídí VOP MO verze platné k datu zveřejnění výzvy k podání nabídky. Vysvětlení zadávací dokumentace Dodavatel je oprávněn v souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ po zadavateli písemně požadovat vysvětlení zadávací dokumentace. Zadavatel vysvětlení uveřejní, odešle nebo předá včetně přesného znění žádosti bez identifikace dodavatele požadujícího vysvětlení. Zadavatel není povinen vysvětlení poskytnout, pokud není žádost o vysvětlení doručena včas, a to alespoň 3 pracovní dny před uplynutím lhůt podle § 98 odst. 1 ZZVZ. Zadavatel si vyhrazuje právo • změnit, doplnit nebo upřesnit podmínky této zadávací dokumentace během trvání lhůty pro podání nabídek; • vyžádat si od dodavatele další doplňující informace v průběhu zadávacího řízení; • neuzavřít smlouvu s dodavatelem; • odmítnout variantní řešení plnění veřejné zakázky, pokud jej zadavatel nepřipustil; Veškeré náklady spojené s vypracováním nabídky a účastí dodavatele v zadávacím řízení jdou k tíži dodavatele. DODATEČNÉ INFORMACE: Maximální cena za plnění veřejné zakázky „Kompletní zajištění překladatelských služeb z českého do anglického jazyka a z anglického do českého jazyka, včetně odborných a jazykových korektur“ v letech 2024 - 2025 činí 400.000,- Kč bez DPH. Skutečná výše celkové ceny bude tvořena na základě dílčích výzev k plnění. Maximální cena je cenou nepřekročitelnou. Pozn. výše uvedené bude zapracováno do konečné Rámcové dohody o dílo.

Kód z číselníku NIPEZ

79530000-8

Název z číselníku NIPEZ

Překladatelské služby

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

79530000-8

Název z číselníku CPV

Překladatelské služby

Název předmětu

Překladatelské služby

Textové pole pro popis místa plnění

Dodacím místem plnění jednotlivých dílčích výzev k plnění je Vojenský historický ústav Praha, U Památníku 1600/2, 130 05 Praha 3 – Žižkov (GPS: 50.0874358N, 14.4449658E) nebo elektronicky na e-mail: spicka.vhu@seznam.cz.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailPřekladatelské služby79530000-8Překladatelské služby

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 11. 2023 09:09Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail24. 11. 2023 12:39Došlo k uveřejnění dokumentu Oprava zadávací dokumentace.pdf.27. 11. 2023 12:17Ing. Petr Špička
Detail24. 11. 2023 12:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:18Ing. Petr Špička
Detail22. 11. 2023 11:37Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:18Ing. Petr Špička
Detail21. 11. 2023 15:09Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:19Ing. Petr Špička
Detail20. 11. 2023 16:26Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:20Ing. Petr Špička
Detail20. 11. 2023 09:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:21Ing. Petr Špička
Detail20. 11. 2023 09:32Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:21Ing. Petr Špička
Detail16. 11. 2023 11:07Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace27. 11. 2023 12:22Ing. Petr Špička
Detail10. 11. 2023 07:55Uveřejnění zadávacích podmínek27. 11. 2023 12:22Ing. Petr Špička

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.