Frequently asked questions

Jak podám nabídku ?

V případě, že chcete podávat nabídku v NEN postupujte prosím dle Příručka pro dodavatele a externí administrátory v níž najdete příručku První kroky dodavatele v NEN.


Je možné prostřednictvím NEN provést konverzi dokumentů?

V systému NEN není možné provést konverzi dokumentů ve smyslu zákona č. 300/2008 Sb., o elektronických úkonech a autorizované konverzi dokumentů. K provedení konverze jsou oprávněny pouze některé subjekty, o nichž tak stanoví zákon (zákon č. 300/2008 Sb.), což je také důvodem, proč NEN nemůže splnit funkcionalitu převodu dokumentu z listinné podoby do podoby elektronické.

Pokud byla provedena konverze dokumentu v souladu se zákona č. 300/2008 Sb., je možné takový dokument nahrát do systému NEN a dále s ním pracovat (odeslat prostřednictvím interních zpráv aj.).


Je možné využít systém NEN pouze jako profil zadavatele?

V rámci systému NEN je možné veřejnou zakázku, soutěž o návrh, pouze zaevidovat a tyto informace uveřejnit na profilu zadavatele hostovaném v systému NEN.

V rámci tohoto režimu ale není umožněno podávat elektronické nabídky, pokud se tedy na zadavatele vztahuje § 211 zákona o zadávání veřejných zakázek, tedy povinná komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem elektronicky, je nutné administrovat daný zadávací postup přímo v systému NEN, popřípadě v jiném elektronickém nástroji splňujícím legislativní požadavky kladené na elektronický nástroj.


Je nutné anonymizovat dokumenty uveřejňované v systému NEN, např. smlouvu, tak jak je to nutné v případě registru smluv?

Zákon o zadávání veřejných zakázek nestanovuje povinnost zadavateli anonymizovat údaje ve smlouvě na veřejnou zakázku za účelem jejich ochrany. Takové povinnosti jsou zadavateli stanoveny jinými právními předpisy, a to například občanským zákoníkem, zákon o ochraně osobních údajů apod. Z pohledu zákona o zadávání veřejných zakázek tak není nutné dokumenty uveřejňované v systému NEN anonymizovat.


Je registrace bezplatná? (dodavatel/zadavatel)

Samozřejmě stále platí, že si každý subjekt opatřuje elektronický podpis na své náklady a zadavatel v případě odeslání do VVZ si hradí poplatky za odeslání také sám. Ale tyto poplatky nejdou za systémem NEN, ale za poskytovatelem elektronického podpisu a za VVZ, tedy systém NEN je bezplatný.


Má dodavatel možnost provést registraci prostřednictvím datové schránky?

V současné době je dle dokumentu "Provozní řád NEN" připuštěna pouze jedna podoba registrace, kdy dodavatel vyplní příslušný registrační formulář na adrese nen.nipez.cz a žádost o registraci dodavatel opatří platným zaručeným elektronickým podpisem založeným na kvalifikovaném certifikátu.


Má zadavatel povinnost vkládat smlouvu do systému NEN, pokud má povinnost uveřejnit smlouvu podle zákona o registru smluv?

Ustanovení § 219 ZZVZ stanoví povinnost veřejnému zadavateli uveřejnit smlouvu uzavřenou na veřejnou zakázku včetně všech jejich změn a dodatků do 15 dnů od jejich uzavření na profilu zadavatele, v případě veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové smlouvy nebo v dynamickém nákupním systému do 15 dnů od konce každého čtvrtletí.

    
Zákon dále uvádí výčet situací, kdy zadavatel nemá výše uvedenou uveřejňovaní povinnost. Jednou z nich je situace, kdy má veřejný zadavatel povinnost uveřejnit smlouvu podle jiného právního předpisu (tj. zejména zákona o registru smluv). V takovém případě nemusí zadavatel uveřejnit smlouvu duplicitně podle ZZVZ.

V rámci systému NEN je možné rozhodnout, zda bude smlouva uveřejňována a v případě, že tomu tak nebude, je umožněno uživateli uvést adresu, na které je smlouva dostupná.

Viz také společné stanovisko MMR a ÚOHS k dané problematice dostupné na http://portal-vz.cz/cs/Jak-na-zadavani-verejnych-zakazek/Metodiky-stanoviska/Stanoviska/Spolecna-stanoviska-MMR-a-UOHS


Můžu si někde vyzkoušet funkcionality systému NEN?

Funkcionality systému NEN si můžete otestovat na referenčním prostředí dostupném na adrese https://nen-ref.nipez.cz/.

Referenční prostředí (tzv. pískoviště) je zkušební prostředí, na kterém si potencionální zadavatelé a dodavatelé testují zadávání veřejných zakázek.

Toto prostředí je totožné s ostrým prostředím, ale zakázky a veškeré úkony v něm nemají právní účinek.


Nemohu se přihlásit do systému NEN, všechny údaje zadávám správně.

Zkontrolujte si, zda se opravdu přihlašujete na správné adrese:

  1. https://portalnen.nipez.cz/ (produkční prostředí)
  2. https://portalnen.nipez.cz/ref/ (referenční prostředí – přihlašovací údaje začínají vždy písmenem „R“)

            
Zkontrolujte si, zda nemáte zapnutý Caps Lock (má vliv pouze na heslo).

V případě, že heslo kopírujete, zkontrolujte, zda nekopírujete heslo i s mezerou.

Zkontrolujte si, zda nemáte před nebo za přihlašovacím jménem mezeru.

V případě, že se i přesto nemůžete přihlásit, pokračujte dle instrukcí „Zapomněl jsem heslo“.


Nepřišel mi e-mail s odkazem na reset hesla.

Zkontrolujte si, zda Vám e-mail nespadl do SPAMU.

Příčina může být také v chybně zadaném e-mailu:

  1. Jste jediný administrátor subjektu v organizaci, kontaktujte uživatelskou podporu.
  2. V organizaci je více administrátorů subjektu – požádejte jiného administrátora subjektu, aby zkontroloval Váš e-mail ve správě osob.
  3. Nejste administrátor subjektu - požádejte administrátora subjektu, aby zkontroloval Váš e-mail ve správě osob a případně zaslal nový odkaz na reset hesla.

 
V případě, že e-mail nespadl do spamu a máte správně zadaný e-mail ve správě osob a přesto jste neobdržel odkaz na reset hesla, kontaktujte, prosím, uživatelskou podporu.


Od kdy mají zadavatelé povinnost využívat NEN?

Povinnost používat k zadávání veřejných zakázek NEN je stanovena usnesením vlády č. 467/2016 (blíže viz: http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Upozorneni-pro-uzivatele-elektronickych-trzist-na-dopady-prijeti-usnes)


Odeslal jsem žádost o registraci, ale nemám žádné přihlašovací údaje.

Po schválení žádosti o registraci: na e-mail kontaktních osob, uvedených při registraci, bude zaslán e-mail s přihlašovacím jménem a s odkazem na nastavení hesla.


Poprvé jsem se přihlásil do systému, ale v hlavním menu nic nevidím.

Nemáte přiřazenou roli:

  1. V hlavním menu vidíte „oblíbené“ a „správa organizace“ – pravděpodobně máte roli administrátor subjektu – je nutné si přiřadit další role (Správa organizace → Správa rolí).
  2. V hlavním menu vidíte pouze „oblíbené“ - je nutné požádat administrátora subjektu o přiřazení role.

Pro zadavatele: příručka - "Registrace a správa organizace, osob a řízení přístupových oprávnění pro zadavatele" kapitola 4.4 Správa uživatelských rolí.

Pro dodavatele: příručka - "Dodavatel" kapitola 2.6 Nastavení přístupových oprávnění uživatelům.Zapomněl jsem heslo. (Vypršela mi 7-mi denní lhůta pro nastavení hesla.)

V případě, že jste administrátor subjektu, je nutné kontaktovat uživatelskou podporu, aby Vám zaslala e-mail s novým odkazem na nastavení hesla. (telefon: 841 888 841, e-mail: Hotline@nipez.cz)

V případě, že nemáte roli administrátor subjektu, je nutné tuto osobu kontaktovat, aby Vám zaslala e-mail s novým odkazem na nastavení hesla.