News

Nové stanovisko ÚOHS a MMR k uzavírání smluv na bankovní služby

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat o společném stanovisku ÚOHS a MMR k uzavírání smluv na bankovní služby s ohledem na ukončení činnosti banky Sberbank. Celé stanovisko si můžete přečíst ZDE.

Author Provozovatel NEN

Dotazník spokojenosti NEN

Vážení uživatelé,

zpětná vazba a Vaše zkušenosti s používáním Národního elektronického nástroje (NEN) jsou pro nás důležité. Proto Ministerstvo pro místní rozvoj, které je správcem NEN, vytvořilo online dotazníky týkající se spokojenosti s používáním tohoto nástroje. V příslušném dotazníku můžete NEN ohodnotit a uvést podněty ke zlepšení.

Dotazník je možné vyplnit na odkazu níže. Zvolte odkaz, který koresponduje s Vaší rolí, jež zastáváte jako uživatel NEN – zadavatel nebo dodavatel.


Pro zadavatele: https://forms.gle/zeQZsCsLURktTqNX7


Pro dodavatele: https://forms.gle/Ews95BMywPWoFWpBA

Děkujeme.

Author Provozovatel NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,  


dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž dojde ke změně částek limitů od 1. 1. 2022.  
Předmětné nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 172/2016 naleznete (ZDE).

 
Pokud jste zahájili přípravu veřejné zakázky letos, ale zahajovat budete po 1. 1. 2022, doporučujeme ověřit, zda změna neovlivní režim těchto veřejných zakázek a případně upravit informace v zadávací dokumentaci. V nastavení veřejné zakázky v systému NEN nemusíte informace upravovat, bude aktualizován Provozovatelem NEN. Sektorovým zadavatelům doporučujeme zkontrolovat a případně přenastavit parametrizaci VZMR v NEN. 

Author Provozovatel NEN

Uveřejňovat informace musí zadavatelé i u zakázek malého rozsahu

Vážení uživatelé,  


dovolte nám připomenout, že i u veřejných zakázek malého rozsahu jsou stanoveny zákonem uveřejňovací povinnosti a dodržením těchto povinností je možné předejít nepříjemnostem a sankcím ze strany Úřadu pro ochranu hospodářské soutěže (ÚOHS), který publikoval v nedávné době informaci o pokutování zejména měst a obcí pro nedodržení uveřejňovacích povinností u veřejných zakázek malého rozsahu.   


Celý článek ÚOHS je dostupný na jejich webových stránkách (ZDE).

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příruček

Vážení uživatelé, dnes byla aktulizována příručka pro Zadavatele a příručka Import profilu v nové verzi aplikace NEN.

Author Provozovatel NEN

Často kladené dotazy a formuláře k registraci

Vážení uživatelé,

odpovědi na často kladené dotazy naleznete v sekci Informace pro uživatele (ZDE), která je pravidelně aktualizována. Také formuláře potřebné k registraci byly aktualizovány a sjednoceny pro lepší přehlednost. Ke stažení (ZDE).

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky - Připojení individuálního elektronického nástroje k NEN

Vážení uživatelé,

v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky - příručka číslo 19, byla zveřejněna aktualizace "Připojení individuálního elektronického nástroje k NEN".

Author Provozovatel NEN

Školení NEN v nové verzi (HTML5)

Vážení uživatelé,  


s ohledem na postupný přechod na novou verzi NEN v HTML5 v důsledku ukončení podpory pluginu MS Silverlight ze strany společnosti Microsoft Vám chceme nabídnout školení NEN jak pro zadavatele, tak i pro dodavatele v HTML 5.

Všechny informace ke školením naleznete zde: https://portal-vz.cz/info-forum-vzdelavani/skoleni/ 

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky - Centralizované zadávání

Vážení uživatelé,

v sekci "Uživatelské příručky" byla zveřejněna nová příručka - Centralizované zadávání v nové verzi. Příručku naleznete v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky - 13. NOVÁ VERZE HTML5 - Centralizované zadávání.

Author Provozovatel NEN

Doporučení k zadávání veřejných zakázek v době koronavirové nákazy

Vážení uživatelé,

na portálu VZ naleznete doporučení k zadávání zakázek v době koronavirové nákazy. K dispozici jsou materiály obsahující metodické pokyny. Materiály jsou ke stažení zde.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příručky

Vážení uživatelé,

v sekci Uživatelské příručky došlo k aktualizaci příručky pro dodavatele v nové verzi HTML5. Byla přidána sekce Aukce a Externí administrátor veřejných zakázek.

Author Provozovatel NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž došlo ke změně částek limitů od 1. 1. 2020.  
Předmětné nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 172/2016 naleznete na této adrese http://www.portal-vz.cz/cs/Aktuality/Limity-urcujici-nadlimitni-verejne-zakazky-se-snizuji

Sektorovým zadavatelům doporučujeme zkontrolovat a případně přenastavit parametrizaci VZMR v NEN.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příručky

Vážení uživatelé,

v sekci Uživatelské příručky byla zveřejněna aktualizovaná příručka pro dodavatele.

Příručku naleznete v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky - 19. (NOVÁ VERZE – HTML5) - příručka pro dodavatele

Author Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,   
v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.

 
Aktualizované byly kapitoly:

 
2.3.5 - upraveny informace vedoucí k registraci zahraničních dodavatelů.

Článek 9 bod č. 4 - upravena definice k průběhu elektronické aukce. 

Author Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,  

  
v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.
    

Aktualizované byly kapitoly:

4.2.3. upravena definice v případě ztráty dat

9.1.2. doplněny poznámky pod čarou pro požadavky na řádné používání NEN v HTML5

Author Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,  


v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.   

Aktualizované byly kapitoly:

2.3.3. upraveny definice el. podpisů

6.2.1. přidány podporované formuláře pro VVZ

9.1. přidány HW a SW nároky na NEN ve verzi HTML5

9.2.2. přidáno doporučení pro zadavatele k ověření funkčnosti šifrovacího klíče 

Author Správce NEN

Zveřejnění příručky pro dodavatele - HTML5

Vážení uživatelé,

v sekci Uživatelské příručky byla zveřejněna nová příručka pro dodavatele.

Příručku naleznete v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky - 19. (NOVÁ VERZE – HTML5) - příručka pro dodavatele

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příručky Připojení IEN

Vážení uživatelé,

v sekci Uživatelské příručky byla aktualizována příručka pro připojení individuálního elektronického nástroje.

Příručku naleznete v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky - 13. Připojení individuálního elektronického nástroje

Author Správce NEN

Zveřejnění příručky pro evidenci ZP

Vážení uživatelé,

v sekci Uživatelské příručky byla zveřejněna nová příručka pro evidenci zadávacího postupu.

Příručku naleznete v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky - 4. Zjednodušený průchod NEN + Evidence ZP

Author Správce NEN

Aktualizace příručky pro Zjednodušený průchod

Vážení uživatelé,

vzhledem k nasazeným novinkám byla aktualizována příručka pro Zjednodušených průchod.

Příručku naleznete v sekci Informace pro uživatele - Uživatelské příručky.

Author Správce NEN

Aktualizace - nové funkce

Vážení uživatelé,  
kromě již avizovaných nových funkcionalit (nové zadávací postupy v rámci zjednodušeného průchodu a nové formuláře do VVZ) obsahuje aktualizace ze dne 22. 10. 2018 následující změny:
  
• Vyhledávání – v rámci autorizované části systému NEN je umožněno vyhledávání bez použití zástupného znaku „*“. Dochází tak ke sjednocení fungování s veřejnou částí systému NEN.
 
• Registr RS/RD, Objednávky, Smlouvy – obsahují nové sloupce pro lepší a rychlejší orientaci uživatele na těchto formulářích.
 
• Posouzení splnění podmínek účasti – seznam podání v rámci konkrétní veřejné zakázky se řadí dle pořadí z hodnocení a nikoliv dle data podání.
 
• Ověření šifrovacího klíče – dochází k vynucování vložení veřejného klíče do systému NEN. Dále má uživatel k dispozici dobrovolný test validity šifrovacího klíče.

Author Správce NEN

Aktualizace příručky Připojení IEN + přesun pověření (EN)

Vážení uživatelé,

v sekci uživatelské příručky byla aktualizována přiručka pro připojení individuálního elektronického nástroje.

Dokument pro pověření statutárního zástupce byl přemístěn do sekce Provozní řád.

Dear users, 
Pattern for authorization of Statutory Representative has been moved to Operating rules section.
 
Manual for connection of individual electronic tool was updated.

Author Správce NEN

Certifikace školitelů NEN

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti získání certifikátu „Školitel NEN“.  
Certifikát opravňuje jeho držitele provádět školení NEN pod záštitou MMR. Získání certifikátu školitele NEN znamená, že držitel tohoto certifikátu nejen, že má teoretické znalosti v problematice veřejných zakázek, ale rovněž prokazatelně umí v systému NEN provést zadávací postup dle libovolného zadání, jakož je schopen předat své znalosti širšímu publiku, které se bude skládat ze začínajících, ale i pokročilých uživatelů systému NEN.

Podmínky získání certifikátu školitele NEN:

1. Teoretická část zkoušky

V rámci teoretické části bude žadatel o udělení certifikátu školitele NEN povinen prokázat své znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, tj. znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a všech jeho prováděcích předpisů.  
Teoretická znalost žadatele bude prokazována na základě 2 vylosovaných otázek z 20 možných otázek a to především v rozsahu otázek úřednické zkoušky z oboru 46.

   
Žadatel bude mít maximálně 15 min na přípravu odpovědí a poté bude realizována zkouška ústně.

 
Žadatel úspěšně prokáže složení teoretické části zkoušky, pokud odpoví správně na alespoň 1 z 2 položených otázek. Po úspěšném složení teoretické části zkoušky bude mít žadatel možnost složit i praktickou část zkoušky.

2. Praktická část zkoušky  
V rámci praktické části zkoušky bude žadatel o udělení certifikátu školitele NEN povinen prokázat své znalosti práce se systémem NEN. Bude povinen například realizovat některý ze zadávacích postupů, které systém NEN nabízí, a to dle požadavků zkoušejících.

Okruhy pro praktickou část zkoušky:

1.Realizujete zadávací postup – uzavřenou výzvu, jehož výsledkem bude zadání veřejné zakázky na dodávky, jejíž předpokládaná hodnota činí 1 900 000 Kč bez DPH.  
2.Realizujete zadávací postup – předběžné tržní konzultace. Předběžné tržní konzultace zveřejněte a následně v nich proveďte změny dle nové, aktualizované specifikace.    
3.Realizujte zadávací postup – otevřené řízení v nadlimitním režimu. Následně po zahájení zadávacího řízení proveďte změnu spočívající ve zkrácení lhůty pro podání nabídek.    
4.Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky v řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.    
5.Realizujte libovolný zadávací postup, jehož výsledkem bude zadání rámcové dohody s vícero účastníky rámcové dohody.    
6.Vyexportujte ze systému NEN originál dokumentace o zadávacím řízení v zadaném zadávacím postupu.    
7.Proveďte úpravy dashboardu pro účely vyšší uživatelské přívětivosti systému NEN.    
8.Realizujte libovolný zadávací postup jako zadavatel, který není povinen zahájit zadávací řízení.    
9.Proveďte registraci zadavatele a dodavatele do systému NEN.    
10. Realizujte zadávací postup – průzkum trhu dle interního předpisu zadavatele.    
11. Realizujte zadávací postup – zavedení dynamického nákupního systému.    
12. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky v zavedeném dynamickém nákupním systému.    
13. Realizujte zadávací postup – uzavření rámcové dohody a zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody.    
14. Realizujete zadávací postup – elektronická aukce jako kritérium hodnocení v otevřeném řízení.    
15. Realizujete zadávací postup – elektronická aukce jako samostatný zadávací postup, který není součástí zadávacího řízení.    
16. Proveďte export dokumentace o zadávacím řízení v z modelového zadávacího řízení včetně exportu evidence všech kroků učiněných v modelovém zadávacím řízení.    
17. Podejte jako dodavatel nabídku do modelového zadávacího řízení a modelového zadávacího postupu.    
18. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení jako zadavatel podle § 4 odst. 3 ZZVZ.    
19. Realizujte zadávací postup, jehož výsledkem bude uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a minimálním (maximálním) - nikoliv však evidenčním využitím systému NEN pro účely zadání veřejné zakázky.    
20. Nastavte systém NEN pro využití centralizovaného zadávání ve Vaší organizaci.

   
Praktická část zkoušky bude realizována prostřednictví práce se systémem NEN.

   
Žadatel prokáže úspěšné složení praktické části zkoušky, pokud na základě zadání komise realizuje většinu úkonů, které budou vycházet především z okruhu otázek uvedených výše v textu. Zároveň bude komise posuzovat i následnou interpretaci ze strany žadatele. Komise bude pokládat běžné otázky, které dostávají školitelé během svého výkladu.

 3. Doba platnosti certifikátu:    
Certifikát školitele NEN bude školiteli NEN udělován vždy na dobu maximálně 2 let. Po uplynutí dané doby bude muset příslušný školitel NEN opětovně splnit požadavky pro udělení certifikátu školitele NEN.    
V případě neúspěšného složení praktické, nebo teoretické části je žadatel oprávněn přihlásit se v dalším možném termínu o možnost opakování zkoušky. Opakování zkoušky bude vždy v plném rozsahu a nebude se přenášet např. vykonání teoretické části do dalšího termínu. Žadatel bude muset splnit opět všechny podmínky pro udělení certifikátu v jeden den.

Termín zkoušky dne 4.12. 2018 je již plně obsazen!

Přihlášky a jakékoliv dotazy zasílejte na email: Helena.Bubnikova@mmr.cz a Stepan.Kolar@mmr.cz

Author Správce NEN

Certifikace školitelů NEN

Vážení uživatelé,

dovolujeme si Vás informovat o možnosti získání certifikátu „Školitel NEN“.         
Certifikát opravňuje jeho držitele provádět školení NEN pod záštitou MMR. Získání certifikátu školitele NEN znamená, že držitel tohoto certifikátu nejen, že má teoretické znalosti v problematice veřejných zakázek, ale rovněž prokazatelně umí v systému NEN provést zadávací postup dle libovolného zadání, jakož je schopen předat své znalosti širšímu publiku, které se bude skládat ze začínajících, ale i pokročilých uživatelů systému NEN.   

Podmínky získání certifikátu školitele NEN:

 1. Teoretická část zkoušky

V rámci teoretické části bude žadatel o udělení certifikátu školitele NEN povinen prokázat své znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, tj. znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a všech jeho prováděcích předpisů.  
Teoretická znalost žadatele bude prokazována na základě 2 vylosovaných otázek z 20 možných otázek a to především v rozsahu otázek úřednické zkoušky z oboru 46.

 
Žadatel bude mít maximálně 15 min na přípravu odpovědí a poté bude realizována zkouška ústně.

 
Žadatel úspěšně prokáže složení teoretické části zkoušky, pokud odpoví správně na alespoň 1 z 2 položených otázek. Po úspěšném složení teoretické části zkoušky bude mít žadatel možnost složit i praktickou část zkoušky.

2. Praktická část zkoušky  
V rámci praktické části zkoušky bude žadatel o udělení certifikátu školitele NEN povinen prokázat své znalosti práce se systémem NEN. Bude povinen například realizovat některý ze zadávacích postupů, které systém NEN nabízí, a to dle požadavků zkoušejících.

Okruhy pro praktickou část zkoušky:

1.Realizujete zadávací postup – uzavřenou výzvu, jehož výsledkem bude zadání veřejné zakázky na dodávky, jejíž předpokládaná hodnota činí 1 900 000 Kč bez DPH.  
2.Realizujete zadávací postup – předběžné tržní konzultace. Předběžné tržní konzultace zveřejněte a následně v nich proveďte změny dle nové, aktualizované specifikace.  
3.Realizujte zadávací postup – otevřené řízení v nadlimitním režimu. Následně po zahájení zadávacího řízení proveďte změnu spočívající ve zkrácení lhůty pro podání nabídek.  
4.Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky v řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.  
5.Realizujte libovolný zadávací postup, jehož výsledkem bude zadání rámcové dohody s vícero účastníky rámcové dohody.  
6.Vyexportujte ze systému NEN originál dokumentace o zadávacím řízení v zadaném zadávacím postupu.  
7.Proveďte úpravy dashboardu pro účely vyšší uživatelské přívětivosti systému NEN.  
8.Realizujte libovolný zadávací postup jako zadavatel, který není povinen zahájit zadávací řízení.  
9.Proveďte registraci zadavatele a dodavatele do systému NEN.  
10. Realizujte zadávací postup – průzkum trhu dle interního předpisu zadavatele.  
11. Realizujte zadávací postup – zavedení dynamického nákupního systému.  
12. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky v zavedeném dynamickém nákupním systému.  
13. Realizujte zadávací postup – uzavření rámcové dohody a zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody.  
14. Realizujete zadávací postup – elektronická aukce jako kritérium hodnocení v otevřeném řízení.  
15. Realizujete zadávací postup – elektronická aukce jako samostatný zadávací postup, který není součástí zadávacího řízení.  
16. Proveďte export dokumentace o zadávacím řízení v z modelového zadávacího řízení včetně exportu evidence všech kroků učiněných v modelovém zadávacím řízení.  
17. Podejte jako dodavatel nabídku do modelového zadávacího řízení a modelového zadávacího postupu.  
18. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení jako zadavatel podle § 4 odst. 3 ZZVZ.  
19. Realizujte zadávací postup, jehož výsledkem bude uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a minimálním (maximálním) - nikoliv však evidenčním využitím systému NEN pro účely zadání veřejné zakázky.  
20. Nastavte systém NEN pro využití centralizovaného zadávání ve Vaší organizaci.

 
Praktická část zkoušky bude realizována prostřednictví práce se systémem NEN.

 
Žadatel prokáže úspěšné složení praktické části zkoušky, pokud na základě zadání komise realizuje většinu úkonů, které budou vycházet především z okruhu otázek uvedené výše v textu. Zároveň bude komise posuzovat i následnou interpretaci ze strany žadatele. Komise bude pokládat běžné otázky, které dostávají školitelé během svého výkladu.

 3. Doba platnosti certifikátu:  
Certifikát školitele NEN bude školiteli NEN udělován vždy na dobu maximálně 2 let. Po uplynutí dané doby bude muset příslušný školitel NEN opětovně splnit požadavky pro udělení certifikátu školitele NEN.  
V případě neúspěšného složení praktické, nebo teoretické části je žadatel oprávněn přihlásit se v dalším možném termínu o možnost opakování zkoušky. Opakování zkoušky bude vždy v plném rozsahu a nebude se přenášet např. vykonání teoretické části do dalšího termínu. Žadatel bude muset splnit opět všechny podmínky pro udělení certifikátu v jeden den.

Termín zkoušky dne 6.11. 2018 je již plně obsazen!

Přihlášky a jakékoliv dotazy zasílejte na email: Helena.Bubnikova@mmr.cz a Stepan.Kolar@mmr.cz

Author Správce NEN

Uživatelský manuál(EN)/User Manual + Pověření/Pattern for authorization

Vážení uživatelé,  
v sekci uživatelské příručky nově naleznete manuál pro dodavatele v anglickém jazyce. Manuál obsahuje registraci, první kroky v systému, podání nabídky a technické požadavky. Naleznete zde i vzor dokumentu pro pověření zástupce v systému NEN.

 
Dear users,
 
in the User Manual Section you will find a Manual for English speaking suppliers. The Manual includes registration, first steps in the system, bid submission, and technical requirements. You can also find there a Pattern for authorization of Statutory Representative.

Author Správce NEN

Certifikáty pro šifrování

Vážení zadavatelé,

v případě, kdy je požadováno šifrování podání (např. nabídek) v NEN, nedoporučujeme poskytovat dodavatelům veřejný klíč kvalifikovaného certifikátu, ale např. komerčního certifikátu. Kvalifikovaný certifikát nemusí podporovat dešifrování podání a zadavatel je nucen následně zrušit zakázku. Podrobné informace k certifikátům můžete nalézt v příručce Principy práce s certifikáty v NEN.

Před přijetím systémových opatření ze strany NEN doporučujeme v případě nejistoty kontaktovat uživatelskou podporu, která s Vámi ověří zvolený certifikát.

Author Správce NEN

Aktualizace přiručky pro napojení spisové služby k NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Napojení spisové služby k NEN". Aktualizovaná verze obsahuje opravu v technické specifikaci technologie SOAP z původní verze 1.1. na verzi novou 1.2..

Author Správce NEN

Certifikace školitelů NEN

Vážení uživatelé,

 
dovolujeme si Vás informovat o možnosti získání certifikátu „Školitel NEN“.  
Certifikát opravňuje jeho držitele provádět školení NEN pod záštitou MMR. Získání certifikátu školitele NEN znamená, že držitel tohoto certifikátu nejen, že má teoretické znalosti v problematice veřejných zakázek, ale rovněž prokazatelně umí v systému NEN provést zadávací postup dle libovolného zadání, jakož je schopen předat své znalosti širšímu publiku, které se bude skládat ze začínajících, ale i pokročilých uživatelů systému NEN.

 
Podmínky získání certifikátu školitele NEN:

1. TEORETICKÁ ČÁST ZKOUŠKY

 
V rámci teoretické části bude žadatel o udělení certifikátu školitele NEN povinen prokázat své znalosti v oblasti zadávání veřejných zakázek, tj. znalost zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů a všech jeho prováděcích předpisů.  
Teoretická znalost žadatele bude prokazována na základě 2 vylosovaných otázek z 20 možných otázek a to především v rozsahu otázek úřednické zkoušky z oboru 46.

 Žadatel bude mít maximálně 15 min na přípravu odpovědí a poté bude realizována zkouška ústně.

 
Žadatel úspěšně prokáže složení teoretické části zkoušky, pokud odpoví správně na alespoň  
1 z 2 položených otázek. Po úspěšném složení teoretické části zkoušky bude mít žadatel možnost složit i praktickou část zkoušky.

 

 2. PRAKTICKÁ ČÁST ZKOUŠKY

 
V rámci praktické části zkoušky bude žadatel o udělení certifikátu školitele NEN povinen prokázat své znalosti práce se systémem NEN. Bude povinen například realizovat některý ze zadávacích postupů, které systém NEN nabízí, a to dle požadavků zkoušejících.

Okruhy pro praktickou část zkoušky:

1. Realizujete zadávací postup – uzavřenou výzvu, jehož výsledkem bude zadání veřejné zakázky na dodávky, jejíž předpokládaná

hodnota činí 1 900 000 Kč bez DPH.

2. Realizujete zadávací postup – předběžné tržní konzultace. Předběžné tržní konzultace zveřejněte a následně v nich proveďte změny

dle nové, aktualizované specifikace.

3. Realizujte zadávací postup – otevřené řízení v nadlimitním režimu. Následně po zahájení zadávacího řízení proveďte změnu

spočívající ve zkrácení lhůty pro podání nabídek.        
4. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky v řízení pro zadání veřejné zakázky ve zjednodušeném režimu.
       
5. Realizujte libovolný zadávací postup, jehož výsledkem bude zadání rámcové dohody s vícero účastníky rámcové dohody.
       
6. Vyexportujte ze systému NEN originál dokumentace o zadávacím řízení v zadaném zadávacím postupu.
       
7. Proveďte úpravy dashboardu pro účely vyšší uživatelské přívětivosti systému NEN.
       
8. Realizujte libovolný zadávací postup jako zadavatel, který není povinen zahájit zadávací řízení.
       
9. Proveďte registraci zadavatele a dodavatele do systému NEN.
       
10. Realizujte zadávací postup – průzkum trhu dle interního předpisu zadavatele.
       
11. Realizujte zadávací postup – zavedení dynamického nákupního systému.
       
12. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky v zavedeném dynamickém nákupním systému.
       
13. Realizujte zadávací postup – uzavření rámcové dohody a zadání veřejné zakázky na základě rámcové dohody.
       
14. Realizujete zadávací postup – elektronická aukce jako kritérium hodnocení v otevřeném řízení.
       
15. Realizujete zadávací postup – elektronická aukce jako samostatný zadávací postup, který není součástí zadávacího řízení.
       
16. Proveďte export dokumentace o zadávacím řízení v z modelového zadávacího řízení včetně exportu evidence všech kroků

učiněných v modelovém zadávacím řízení.

17. Podejte jako dodavatel nabídku do modelového zadávacího řízení a modelového zadávacího postupu.        
18. Realizujte zadávací postup – zadání veřejné zakázky na dodávky ve zjednodušeném podlimitním řízení jako zadavatel podle § 4

odst. 3 ZZVZ.

19. Realizujte zadávací postup, jehož výsledkem bude uzavření smlouvy s vybraným dodavatelem a minimálním (maximálním) -

nikoliv však evidenčním využitím systému NEN pro účely zadání veřejné zakázky.

20. Nastavte systém NEN pro využití centralizovaného zadávání ve Vaší organizaci.

 Praktická část zkoušky bude realizována prostřednictví práce se systémem NEN.  

  
Žadatel prokáže úspěšné složení praktické části zkoušky, pokud na základě zadání komise realizuje většinu úkonů, které budou vycházet především z okruhu otázek uvedené výše v textu. Zároveň bude komise posuzovat i následnou interpretaci ze strany žadatele. Komise bude pokládat běžné otázky, které dostávají školitelé během svého výkladu.

3. DOBA PLATNOSTI CERTIFIKÁTU

Certifikát školitele NEN bude školiteli NEN udělován vždy na dobu maximálně 2 let. Po uplynutí dané doby bude muset příslušný školitel NEN opětovně splnit požadavky pro udělení certifikátu školitele NEN.  
V případě neúspěšného složení praktické, nebo teoretické části je žadatel oprávněn přihlásit se v dalším možném termínu o možnost opakování zkoušky. Opakování zkoušky bude vždy v plném rozsahu a nebude se přenášet např. vykonání teoretické části do dalšího termínu. Žadatel bude muset splnit opět všechny podmínky pro udělení certifikátu v jeden den.

Termín zkoušky je stanoven na den 28. 8. 2018 od 9:00 do 16:00h.

Váš zájem o zkoušku „školitel NEN“ spolu s CV prosím hlaste na e-mail: Helena.Bubnikova@mmr.cz a v kopii Tereza.Huttnerova@mmr.cz do 27. 8. 2018 do 12:00 hod.

Author Správce NEN

Nová Pravidla NEN

Vážení uživatelé,

v souladu s usnesením vlády č. 467/2017 byly dnes, 18. června 2018, vydány nová „Pravidla používání Národního elektronického nástroje při realizaci zadávacích postupů prostřednictvím Národního elektronického nástroje“.

Uvedený dokument naleznete v části "Informace pro uživatele", sekce "Provozní řád".

Author Správce NEN

Aktualizace příručky Import profilu zadavatele do NEN

Vážení uživatelé,


v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok k aktualizaci verze příručky „Import profilu zadavatele do NEN“.

Author Správce NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,


dovolujeme si upozornit, že došlo k novelizaci nařízení vlády č. 172/2016 , o stanovení finančních limitů a částek pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek, čímž došlo k navýšení limitů od 1. 1. 2018.

 
Předmětné nařízení vlády, které novelizuje nařízení vlády č. 172/2016 naleznete pod odkazem zde:

https://www.psp.cz/sqw/sbirka.sqw?cz=471&r=2017. 

Author Správce NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „ZZVZ – Zjednodušený průchod NEN“.

Hlavní charakteristikou zjednodušeného průchodu v NEN je odstranění časové a administrativní náročnosti na nezbytné minimum při zachování všech požadavků na elektronickou komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem dle § 211 zákona č. 134/2016Sb., a rovněž plnění povinností souvisejících s uveřejněním informací na profilu zadavatele a věstníku veřejných zakázek. Zjednodušený průchod použijte v případě, kdy máte vytvořenou vlastní zadávací dokumentaci a nechcete generovat žádné dokumenty na základě šablon uložených v NEN. Není nutné duplicitně vyplňovat informace obsažené ve Vámi připravené zadávací dokumentaci. Zjednodušený průchod Vám umožňuje nejen zpětnou evidenci veřejné zakázky, tj. pouze evidenci výsledku zadávacího řízení, ale také reálný průchod procesem zadávání veřejné zakázky, tj. její komplexní administraci od zahájení po ukončení s umožněním plné elektronické komunikace, včetně odesílání formulářů do Věstníku veřejných zakázek, provedení automatického hodnocení atd. V případě volby zjednodušeného průchodu máte možnost nastavit rozsah využití funkcionalit v rámci tohoto zjednodušeného průchodu, tj. využít NEN pouze jako profil zadavatele. Volba evidence výsledku zadávacího řízení v NEN znamená, že v systému bude zobrazen minimální počet záložek s minimem povinných informací nutných k uveřejnění na profilu zadavatele, zejména základní údaje o veřejné zakázce, informace o smlouvě, dodavatel/é, se kterým/i byla smlouva uzavřena a přehled plnění smlouvy, resp. skutečně uhrazená cena za plnění VZ atd.

Author Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,


v části „Informace pro uživatele“ došlo k aktualizaci Provozního řádu pro Rutinní provoz.


Aktualizované byly kapitoly:


2. 3. Postup při registraci do NEN – přidaná věta „V tomto případě musí být součástí registrace i jmenování osoby odpovědné za řízení orgánu.“


6.2. Uveřejňování informací ve VVZ prostřednictvím NEN


6.2.1. NEN podporuje automatické vyplňování formulářů CZ01, CZ02, CZ03, CZ04, F01, F02, F03 a F14 dle vyhlášky č. 168/2016 Sb., o uveřejňování formulářů pro účely zákona o zadávání veřejných zakázek a náležitostech profilu zadavatele do VVZ pomocí informací vložených registrovaným subjektem do NEN.

6.2.2. NEN podporuje elektronické zasílání formulářů VVZ vyjmenovaných v čl. 6.2.1. prostřednictvím NEN.

9.1. Minimální požadavky na hardware a software uživatele


9.1.1. Minimální požadavky na hardware a software týkající se pracovní stanice uživatele podmiňující řádné používání NEN a přístup ke všem službám a funkcionalitám NEN jsou následující:


Požadavky na HW:
Procesor Intel/AMD Dual Core 1.6 GHz nebo vyšší
Operační paměť 4 GB nebo více
Diskový prostor 2 GB a více
Rozlišení obrazovky 1280 x 720 32-bit nebo více
Síťová konektivita 100 Mbps (alternativně Wifi, 3G/LTE) nebo rychlejší

Požadavky na SW:
Operační systém Microsoft Windows 10 Home/Pro/Education/Enterprise
Microsoft Windows 8.1 (all editions)
Microsoft Windows 7 (all editions)
Webový prohlížeč Microsoft Internet Explorer v11 a Firefox (verze ESR)
Ostatní Microsoft Silverlight 5.1 nebo novější
Microsoft .NET Framework 4.5.2 nebo novější

9.1.2. Uživatelé si mohou ověřit kompatibilitu svého zařízení s požadavky na hardware a software pomocí testovací komponenty dostupné na adrese:
https://nen.nipez.cz/CompatibilityCheck. (nový odkaz)

Author Správce NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

  
v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „První kroky dodavatele v NEN“.   

 
Příručka navede dodavatele jak si přiřadit roli, podat nabídku, zkontrolovat podanou nabídku, nastavit interní a externí notifikace a v informačním servisu vyspecifikovat oblasti o které má zájem. 

Author Provozovatel NEN

Školení NEN pro dodavatele

Vážení uživatelé,

    
dovolujeme si Vás pozvat na školení NEN pro dodavatele, které pořádá Odbor elektronizace veřejných zakázek a koncesí MMR.

Obsah školení bude následující :

Základní seznámení s NEN z pohledu dodavatele:

1. Obecné představení NEN, legislativní rámec NEN, e-learning.     
2. Informace spojené se zahájením používání NEN.     
3. Registrace dodavatele do NEN.

Práce dodavatele v NEN:

1. Možnosti vyhledávání VZ v NEN pro neregistrované a registrované uživatele.     
2. Informační servis.     
3. Komunikace se zadavatelem - podání nabídky atd.     
4. Práce s modulem elektronické aukce.     
5. Bezpečnost informací a prokazatelnost provedených úkonů.     
6. Podpůrné služby pro uživatele NEN.

Školení se uskuteční v následujících termínech:

Po - 2.10.2017 od 9:00 do 14:00 hod     
Po - 9.10.2017 od 9:00 do14:00 hod     
St - 11.10.2017 od 9:00 do14:00 hod

    
Místo konání: Nadace pro rozvoj architektury a stavitelství, Václavské náměstí 833/31, Praha 1.

    
Účast na školení je bezplatná. K dispozici bude malé občerstvení.

    
Jakékoliv otázky a podněty můžete zasílat na email: helena.bubnikova@mmr.cz , tereza.huttnerova@mmr.cz

    
Na školení se můžete přihlásit zde : http://portal-vz.cz/cs/Informacni-systemy-a-elektronicke-vzdelavani/Vzdelavani/Archiv/Skoleni-NEN

Author Provozovatel NEN

Upozornění pro uživatele elektronických tržišť

Vážení uživatelé,

  
dovolujeme si Vás upozornit na důležitou informaci, která se týká dopadu přijetí usnesení vlády k povinnému využívání NEN na všechny uživatele elektronických tržišť. Informaci naleznete na Portálu o veřejných zakázkách a koncesích zde.

Author Provozovatel NEN

Usnesení Vlády ČR k povinnému využívání NEN

Vážení uživatelé,

 
dne 21. 6. 2017 proběhlo jednání Vlády ve věci usnesení vlády k povinnému využívání NEN. Výsledkem je schválená varianta č. 3, tj.:
 
povinnost pro členy vlády a vedoucí ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ

 
• používat NEN jako elektronické tržiště od 1. 7. 2018 pro komodity stanovené v příloze 1 předmětného usnesení a

 
• používat NEN pro zadávání veřejných zakázek, které nejsou povinnými komoditami uvedenými v příloze č. 1, s možností požádání Vlády ČR o udělení výjimky z této povinnosti od 1. 7. 2018.

 
Dále je předmětným usnesením umožněno členům vlády a vedoucím ostatních ústředních správních úřadů a jim podřízeným orgánům a organizacím, kteří jsou veřejným zadavatelem podle § 4 odst. 1 písm. a) a c) ZZVZ

 
• nezadávat prostřednictvím NEN veřejné zakázky malého rozsahu, jejichž předpokládaná hodnota nepřesáhne částku 500 000 Kč bez daně z přidané hodnoty a

 
• využívat stávající elektronické nástroje po dobu jednoho roku, kdy zadavatelé provedou „zneaktivnění“ svého profilu elektronického tržiště ve Věstníku veřejných zakázek. Zadavatelé i přes „zneaktivnění“ profilu budou moci využívat uveřejňování dokumentů prostřednictvím elektronických tržišť u VZMR a dílčích veřejných zakázek zadávaných na základě rámcových dohod. V těchto případech není zákonem stanovena povinnost uveřejňovat dokumenty na profilu zadavatele ve smyslu zák. č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek.

 
Současně předmětné usnesení ruší

 
• usnesení vlády ze dne 10. května 2010 č. 343, ve znění usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451, usnesení vlády ze dne 14. prosince 2011 č. 933, usnesení vlády ze dne 28. března 2012 č. 222 a usnesení vlády ze dne 18. prosince 2013 č. 981 a

 
• usnesení vlády ze dne 15. června 2011 č. 451.

 
Z uvedeného vyplývá, že zadavatelé, kteří budou nadále chtít využívat elektronická tržiště po 1.7.2017 pro zadávání veřejných zakázek, ponesou náklady s tím spojené. V souvislosti s předchozí větou je nutno poukázat na skutečnost, že ukončením koncesních smluv dojde k ukončení možnosti využívat elektronická tržiště jako druhý profil zadavatele vedle hlavního profilu zadavatele nespravovaného ze strany MMR. MMR i nadále nabízí NEN jako elektronický nástroj pro zadávání veřejných zakázek, a to včetně profilu zadavatele.

Author Provozovatel NEN

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017

Vážení uživatelé,

ke dni 18. dubna 2017 nabývá vůči některým zadavatelům účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ustanovení § 211 odst. 3 zákona pak ukládá zadavateli obecnou povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky - toto ustanovení zákona má však odloženou účinnost.


Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a je různá v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu - a centrální zadavatele nabývá předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní zadavatelé je pak účinnost posunuta a je stanovena na 18. října 2018. Termíny nabytí účinnosti jsou stanoveny v souladu s evropskou legislativou a odráží tak snahu o postupnou úplnou elektronizaci veřejného zadávání. (Další text se tedy týká pouze zadavatelů, jimž povinnost komunikovat elektronicky vzniká 18. dubna 2017.)


Od 18. dubna 2017 tak již organizační složky státu a centrální zadavatelé budou muset komunikovat s dodavatelem výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno. Tito zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.


Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. dubnem 2017, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.


Pokud zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, že skončí až 18. dubna 2017 nebo později, musí v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj pro jejich podání. Po 18. dubnu 2017 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.


V případě, že zadavatel již zahájil zadávací řízení a zadávací dokumentace je v rozporu s výše uvedeným, především umožňuje-li podávání listinných nabídek i po 18. dubnu 2017, je nutné takovouto zadávací dokumentaci změnit a v závislosti na provedené změně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (viz § 99 zákona).

Author Provozovatel NEN

E-learning pro zadavatele

Vážení uživatelé,

na odkazu https://nen-elearning.nipez.cz/ naleznete E-learning pro zadavatele. Při využití e-learningového kurzu se musíte zaregistrovat, není možné použít heslo z referenčního nebo ostrého prostředí NEN. Použijte jiné uživatelské jméno a přihlašovací heslo než používáte v těchto prostředích.

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění popisu napojení spisové služby k NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění popisu napojení spisové služby k NEN.

Dokument obsahuje popis procesu a prerekvizit k napojení spisové služby k NEN, technickou specifikaci rozhraní pro komunikaci spisové služby s NEN a příslušná XSD.

Author Provozovatel NEN

Certifikace NEN

Vážení uživatelé,

Národní elektronický nástroj (NEN) ke dni 13.2.2017 úspěšně prošel certifikací, která potvrdila, že splňuje všechny požadavky stanovené vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.

Dané certifikáty naleznete v sekci "Informace pro uživatele", rubrice "Provozní řád".

Author Provozovatel NEN

Aktualizované uživatelské příručky NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček NEN dle ZZVZ.

Konkrétně se jedná o následující: ZZVZ - Otevřená a uzavřená výzva, ZZVZ - Řízení ve zjednodušeném režimu, ZZVZ - Systém kvalifikace, ZZVZ - Zjednodušené podlimitní řízení

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,

V části “Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“

Do dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“ byly zaneseny další dva podporované formáty souborů, které je možné nahrát do NEN viz. bod 3.5.1.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Provozního řádu a příručky Profil zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

 
došlo k aktualizaci dokumentu s názvem „Provozní řád rutinního provozu NEN“ a uživatelské příručky „Profil zadavatele“ NEN.  


V části “Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“. Dále v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizované příručky „Profil zadavatele NEN“.

 
Do dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“ byla zanesena změna v textaci k časovým razítkům (viz bod 3.4.1) a doplněn bod 9.6 týkající se exportu profilu zadavatele.

 
Dokument „Profil zadavatele NEN“ byl rozšířen o kapitolu 6 týkající se exportu profilu zadavatele.

Author Provozovatel NEN

Aktualizované uživatelské příručky NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček NEN dle ZZVZ.

Konkrétně se jedná o následující: ZZVZ - DNS, ZZVZ - Informační deska NEN, ZZVZ - Parametrizace E-aukce, ZZVZ - Profil zadavatele NEN, ZZVZ - Rámcová dohoda, ZZVZ - Soutěž o návrh a ZZVZ - Úvod do Národního elektronického nástroje pro zadavatele.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace Provozního řádu a příručky pro dodavatele

Vážení uživatelé,

došlo k aktualizaci Provozního řádu NEN a příručky pro dodavatele dle ZZVZ. Provozní řád byl aktualizován ve smyslu doplnění kapitoly 9.2.2, jež se zabývá šifrování elektronických nabídek v NEN. Příručka pro dodavatele dle ZZVZ byla doplněna o skutečnost, že ze strany dodavatele je nutno užít konkrétní šifrovací certifikát, jež má za povinnost poskytnout ke konkrétní veřejné zakázce zadavatel, viz kapitola 5.1.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příručky Dodavatel

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok k aktualizaci verze příručky "Dodavatel" ve smyslu doplnění kapitoly 5.1.1, jež se zabývá podáním žádosti o účast v DNS.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace dokumentu s názvem Provozní řád NEN

Vážení uživatele,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Provozní řád" došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu "Provozní řád rutinního provozu NEN". Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace a uveřejnění uživatelských příruček v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

  
v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ došlo k aktualizaci a uveřejnění následujících uživatelských příruček:

  
• Administrace zadávacích postupů v NEN  
• Dodavatel  
• Externí administrátor  
• Informační deska NEN  
• Nestandardní stavy  
• Otevřené řízení  
• Parametrizace E-aukce  
• Pracovní deska zadavatele  
• Profil zadavatele NEN  
• Registrace a správa organizace a osob zadavatele  
• Úkony zadavatele v NEN  
• Uživatelské rozhraní NEN  
• Základní charakteristika NEN.

  
Uvedené příručky nejdete v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“.  

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“.

 
Příručka podrobně provádí uživatele procesem registrace tak, aby byl schopen zaregistrovat subjekt do NEN a přihlásit se do systému. Popisuje kroky od ověření kompatibility počítače a testu elektronických podpisů, přes samotnou registraci zadavatele, dodavatele a sdružení, dále podepsání ragistrace, popis notifikačních e-mailů a nastavení hesla. V závěru příručky jsou odpovědi na často kladené dotazy, které se při registraci mohou vyskytnout.

Author Provozovatel NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN".

Příručky obsahují doplněné a přeformulované FAQ, dále byla zařazena nová kapitola Business validace obsahující základní validační pravidla pro úspěšné vytvoření XML.

Author Provozovatel NEN

Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

Vážení uživatelé,
v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění návodu pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).

K 29.4.2016 došlo na základě aktualizace Pravidel používání NEN, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN), k aktualizaci

finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) pro veřejné a sektorové zadavatele.

V rámci dané aktualizace je z uživatelské strany nutno odstranit stávající parametrizaci VZMR a založit novou, ve které již automaticky budou nastaveny nové hodnoty. Jak v této věci postupovat naleznete v rubrice „Uživatelské příručky“ názvem „Návod pro aktualizaci parametrizace VZMR“. Tento úkon je nutno provést jak na PRODukčním prostředí, tak REFerenčním.

V případě jakýchkoli komplikací neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu NEN.

Author Provozovatel NEN

Aktualizace příručky k importu profilu zadavatele do NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN". Aktualizovaná verze obsahuje novou sekci "FAQ" a je doplněna prerekvizita - role správce zadávacího postupu.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Author Provozovatel NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Příručka pro dodavatele - šifrování elektronického podání

Příručka pro zadavatele - dešifrování elektronického podání

Dané uživatelské příručky naleznete pod odkazem "Uživatelské příručky" v pravé horní části úvodní stránky.

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele? Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura?

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Změna zadávacích podmínek po zahájení ZŘ a uveřejnění dodatečné informace

Metodický pokyn pro práci s certifikáty pro šifrování a dešifrování v NEN

Author Provozovatel NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

s účinností od 1.1.2016 dochází ke změnám ve finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, dle kterých se bude řídit zadávání veřejných zakázek od tohoto data. Systém NEN je na tuto změnu plně připraven. Nicméně je třeba přenastavit si v systému NEN finanční limity u veřejných zakázek malého rozsahu (uživatelé s rolí Metodik).

Postup pro přenastavení finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu:

1) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + nemají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (defaultní nastavení systémem NEN)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Smazat parametrizaci“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

2) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + mají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (nastavení dle interních požadavků)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → vybrat konkrétní finanční limit, který je třeba změnit → kliknout na „Editovat“ → nastavit nové finanční limity v poli „Částka do“ → kliknout na „Uložit“

3) Zadavatelé, kteří nemají obsazenu roli Metodik

Nemusí činit žádné výše popsané úpravy. V případě, že chtějí mít obsazenu roli Metodik, mohou postupovat následovně: Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

V případě nejasností kontaktujte Uživatelskou podporu. Děkujeme za pochopení.

Author Provozovatel NEN

Registrace do NEN umožněna i bez validace na Základní registry veřejné správy.

Subjekt, který chce provést registraci, nicméně není evidován v základních registrech, zvolí při vyplňování strukturovaného formuláře "Registrace zadavatele" výběr "ano=fajfka" u textového pole "Upravit údaje načtené ze systému ROS nebo vyplnit žádost bez validace ROS". V tu chvíli bude kontrola na správnost dat dle Registru osob vypnuta.

Kontrolu správnosti dat následně provede Provozovatel NEN.

Správce NEN

Author Provozovatel NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Práce s komisemi

Správa zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém

Dané uživatelské příručky naleznete pod odkazem "Uživatelské příručky" v pravé horní části úvodní stránky.

Author Provozovatel NEN

Aktualizovaný provozní řád

Vážení uživatelé,

dnes byl aktualizován Provozní řád Rutinního provozu NEN v souvislosti s končící podporou prohlížeče Google Chrome.

Author Provozovatel NEN