Novinky

Povinná elektronická komunikace v zadávacích řízeních od 18. dubna 2017

Vážení uživatelé,

ke dni 18. dubna 2017 nabývá vůči některým zadavatelům účinnosti ustanovení o povinnosti elektronické komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem v zadávacím řízení.

Komunikace mezi zadavatelem a dodavatelem je regulována v § 211 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek (dále jen „zákon“). Ustanovení § 211 odst. 3 zákona pak ukládá zadavateli obecnou povinnost komunikovat s dodavatelem elektronicky a stanoví z této povinnosti výjimky - toto ustanovení zákona má však odloženou účinnost.


Odložená účinnost je stanovena v § 279 odst. 2 zákona a je různá v závislosti na druhu zadavatele. Pro zadavatele podle § 4 odst. 1 písm. a) zákona – organizační složky státu - a centrální zadavatele nabývá předmětné ustanovení účinnosti již 18. dubna 2017, pro ostatní zadavatelé je pak účinnost posunuta a je stanovena na 18. října 2018. Termíny nabytí účinnosti jsou stanoveny v souladu s evropskou legislativou a odráží tak snahu o postupnou úplnou elektronizaci veřejného zadávání. (Další text se tedy týká pouze zadavatelů, jimž povinnost komunikovat elektronicky vzniká 18. dubna 2017.)


Od 18. dubna 2017 tak již organizační složky státu a centrální zadavatelé budou muset komunikovat s dodavatelem výhradně elektronicky, zasílání dokumentů v listinné podobě bude (až na výjimky uvedené v § 211 odst. 3) zákona vyloučeno. Tito zadavatelé tak především nebudou oprávnění přijímat listinné nabídky, ale pouze nabídky doručené prostřednictvím elektronického nástroje.


Nutno upozornit na skutečnost, že povinnost výhradně elektronické komunikace se uplatní i na zadávací řízení zahájená před 18. dubnem 2017, není tedy rozhodující okamžik zahájení zadávacího řízení, ale okamžik, kdy dochází ke komunikaci mezi zadavatelem a dodavatelem.


Pokud zadavatel stanoví lhůtu pro podání nabídek tak, že skončí až 18. dubna 2017 nebo později, musí v zadávacích podmínkách stanovit požadavek na elektronickou formu nabídky a určit elektronický nástroj pro jejich podání. Po 18. dubnu 2017 již zadavatel nesmí umožnit podávání listinných nabídek.


V případě, že zadavatel již zahájil zadávací řízení a zadávací dokumentace je v rozporu s výše uvedeným, především umožňuje-li podávání listinných nabídek i po 18. dubnu 2017, je nutné takovouto zadávací dokumentaci změnit a v závislosti na provedené změně přiměřeně prodloužit lhůtu pro podání nabídek (viz § 99 zákona).

Autor: Správce NEN

E-learning pro zadavatele

Vážení uživatelé,

na odkazu https://nen-elearning.nipez.cz/ naleznete E-learning pro zadavatele. Při využití e-learningového kurzu se musíte zaregistrovat, není možné použít heslo z referenčního nebo ostrého prostředí NEN. Použijte jiné uživatelské jméno a přihlašovací heslo než používáte v těchto prostředích.

Autor: Správce NEN

Uveřejnění popisu napojení spisové služby k NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění popisu napojení spisové služby k NEN.

Dokument obsahuje popis procesu a prerekvizit k napojení spisové služby k NEN, technickou specifikaci rozhraní pro komunikaci spisové služby s NEN a příslušná XSD.

Autor: Správce NEN

Certifikace NEN

Vážení uživatelé,

Národní elektronický nástroj (NEN) ke dni 13.2.2017 úspěšně prošel certifikací, která potvrdila, že splňuje všechny požadavky stanovené vyhláškou č. 260/2016 Sb., o stanovení podrobnějších podmínek týkající se elektronických nástrojů.

Dané certifikáty naleznete v sekci "Informace pro uživatele", rubrice "Provozní řád".

Autor: Správce NEN

Aktualizované uživatelské příručky NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček NEN dle ZZVZ.

Konkrétně se jedná o následující: ZZVZ - Otevřená a uzavřená výzva, ZZVZ - Řízení ve zjednodušeném režimu, ZZVZ - Systém kvalifikace, ZZVZ - Zjednodušené podlimitní řízení

Autor: Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu

Vážení uživatelé,

V části “Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“

Do dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“ byly zaneseny další dva podporované formáty souborů, které je možné nahrát do NEN viz. bod 3.5.1.

Autor: Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu a příručky Profil zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

 
došlo k aktualizaci dokumentu s názvem „Provozní řád rutinního provozu NEN“ a uživatelské příručky „Profil zadavatele“ NEN.  


V části “Informace pro uživatele“, sekce „Provozní řád“ došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“. Dále v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizované příručky „Profil zadavatele NEN“.

 
Do dokumentu „Provozní řád rutinního provozu NEN“ byla zanesena změna v textaci k časovým razítkům (viz bod 3.4.1) a doplněn bod 9.6 týkající se exportu profilu zadavatele.

 
Dokument „Profil zadavatele NEN“ byl rozšířen o kapitolu 6 týkající se exportu profilu zadavatele.

Autor: Správce NEN

Aktualizované uživatelské příručky NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček NEN dle ZZVZ.

Konkrétně se jedná o následující: ZZVZ - DNS, ZZVZ - Informační deska NEN, ZZVZ - Parametrizace E-aukce, ZZVZ - Profil zadavatele NEN, ZZVZ - Rámcová dohoda, ZZVZ - Soutěž o návrh a ZZVZ - Úvod do Národního elektronického nástroje pro zadavatele.

Autor: Správce NEN

Aktualizace Provozního řádu a příručky pro dodavatele

Vážení uživatelé,

došlo k aktualizaci Provozního řádu NEN a příručky pro dodavatele dle ZZVZ. Provozní řád byl aktualizován ve smyslu doplnění kapitoly 9.2.2, jež se zabývá šifrování elektronických nabídek v NEN. Příručka pro dodavatele dle ZZVZ byla doplněna o skutečnost, že ze strany dodavatele je nutno užít konkrétní šifrovací certifikát, jež má za povinnost poskytnout ke konkrétní veřejné zakázce zadavatel, viz kapitola 5.1.

Autor: Správce NEN

Aktualizace příručky Dodavatel

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok k aktualizaci verze příručky "Dodavatel" ve smyslu doplnění kapitoly 5.1.1, jež se zabývá podáním žádosti o účast v DNS.

Autor: Správce NEN

Aktualizace dokumentu s názvem Provozní řád NEN

Vážení uživatele,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Provozní řád" došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu "Provozní řád rutinního provozu NEN". Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.

Autor: Správce NEN

Aktualizace a uveřejnění uživatelských příruček v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

  
v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ došlo k aktualizaci a uveřejnění následujících uživatelských příruček:

  
• Administrace zadávacích postupů v NEN  
• Dodavatel  
• Externí administrátor  
• Informační deska NEN  
• Nestandardní stavy  
• Otevřené řízení  
• Parametrizace E-aukce  
• Pracovní deska zadavatele  
• Profil zadavatele NEN  
• Registrace a správa organizace a osob zadavatele  
• Úkony zadavatele v NEN  
• Uživatelské rozhraní NEN  
• Základní charakteristika NEN.

  
Uvedené příručky nejdete v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“.  

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“.

 
Příručka podrobně provádí uživatele procesem registrace tak, aby byl schopen zaregistrovat subjekt do NEN a přihlásit se do systému. Popisuje kroky od ověření kompatibility počítače a testu elektronických podpisů, přes samotnou registraci zadavatele, dodavatele a sdružení, dále podepsání ragistrace, popis notifikačních e-mailů a nastavení hesla. V závěru příručky jsou odpovědi na často kladené dotazy, které se při registraci mohou vyskytnout.

Autor: Správce NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN".

Příručky obsahují doplněné a přeformulované FAQ, dále byla zařazena nová kapitola Business validace obsahující základní validační pravidla pro úspěšné vytvoření XML.

Autor: Správce NEN

Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

Vážení uživatelé,
v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění návodu pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).

K 29.4.2016 došlo na základě aktualizace Pravidel používání NEN, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN), k aktualizaci

finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) pro veřejné a sektorové zadavatele.

V rámci dané aktualizace je z uživatelské strany nutno odstranit stávající parametrizaci VZMR a založit novou, ve které již automaticky budou nastaveny nové hodnoty. Jak v této věci postupovat naleznete v rubrice „Uživatelské příručky“ názvem „Návod pro aktualizaci parametrizace VZMR“. Tento úkon je nutno provést jak na PRODukčním prostředí, tak REFerenčním.

V případě jakýchkoli komplikací neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu NEN.

Autor: Správce NEN

Aktualizace příručky k importu profilu zadavatele do NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN". Aktualizovaná verze obsahuje novou sekci "FAQ" a je doplněna prerekvizita - role správce zadávacího postupu.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Autor: Správce NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Příručka pro dodavatele - šifrování elektronického podání

Příručka pro zadavatele - dešifrování elektronického podání

Dané uživatelské příručky naleznete pod odkazem "Uživatelské příručky" v pravé horní části úvodní stránky.

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele? Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura?

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Změna zadávacích podmínek po zahájení ZŘ a uveřejnění dodatečné informace

Metodický pokyn pro práci s certifikáty pro šifrování a dešifrování v NEN

Autor: Správce NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

s účinností od 1.1.2016 dochází ke změnám ve finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, dle kterých se bude řídit zadávání veřejných zakázek od tohoto data. Systém NEN je na tuto změnu plně připraven. Nicméně je třeba přenastavit si v systému NEN finanční limity u veřejných zakázek malého rozsahu (uživatelé s rolí Metodik).

Postup pro přenastavení finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu:

1) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + nemají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (defaultní nastavení systémem NEN)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Smazat parametrizaci“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

2) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + mají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (nastavení dle interních požadavků)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → vybrat konkrétní finanční limit, který je třeba změnit → kliknout na „Editovat“ → nastavit nové finanční limity v poli „Částka do“ → kliknout na „Uložit“

3) Zadavatelé, kteří nemají obsazenu roli Metodik

Nemusí činit žádné výše popsané úpravy. V případě, že chtějí mít obsazenu roli Metodik, mohou postupovat následovně: Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

V případě nejasností kontaktujte Uživatelskou podporu. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Registrace do NEN umožněna i bez validace na Základní registry veřejné správy.

Subjekt, který chce provést registraci, nicméně není evidován v základních registrech, zvolí při vyplňování strukturovaného formuláře "Registrace zadavatele" výběr "ano=fajfka" u textového pole "Upravit údaje načtené ze systému ROS nebo vyplnit žádost bez validace ROS". V tu chvíli bude kontrola na správnost dat dle Registru osob vypnuta.

Kontrolu správnosti dat následně provede Provozovatel NEN.

Správce NEN

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Práce s komisemi

Správa zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém

Dané uživatelské příručky naleznete pod odkazem "Uživatelské příručky" v pravé horní části úvodní stránky.

Autor: Správce NEN

Aktualizovaný provozní řád

Vážení uživatelé,

dnes byl aktualizován Provozní řád Rutinního provozu NEN v souvislosti s končící podporou prohlížeče Google Chrome.

Autor: Provozovatel NEN