Novinky

Aktualizace Provozního řádu a příručky pro dodavatele

Vážení uživatelé,

došlo k aktualizaci Provozního řádu NEN a příručky pro dodavatele dle ZZVZ. Provozní řád byl aktualizován ve smyslu doplnění kapitoly 9.2.2, jež se zabývá šifrování elektronických nabídek v NEN. Příručka pro dodavatele dle ZZVZ byla doplněna o skutečnost, že ze strany dodavatele je nutno užít konkrétní šifrovací certifikát, jež má za povinnost poskytnout ke konkrétní veřejné zakázce zadavatel, viz kapitola 5.1.

Autor: Správce NEN

Aktualizace příručky Dodavatel

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlok k aktualizaci verze příručky "Dodavatel" ve smyslu doplnění kapitoly 5.1.1, jež se zabývá podáním žádosti o účast v DNS.

Autor: Správce NEN

Aktualizace dokumentu s názvem Provozní řád NEN

Vážení uživatele,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Provozní řád" došlo k uveřejnění aktualizované verze dokumentu "Provozní řád rutinního provozu NEN". Provozní řád blíže popisuje práva a povinnosti subjektů, náležitosti registrace subjektů do NEN, minimální provozní parametry NEN a technické a další požadavky nutné k používání systému NEN. Součástí je i popis způsobu řešení sporů mezi subjekty a provozovatelem.

Autor: Správce NEN

Aktualizace a uveřejnění uživatelských příruček v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ

Vážení uživatelé,

  
v souvislosti s nasazením nové verze NEN dle ZZVZ došlo k aktualizaci a uveřejnění následujících uživatelských příruček:

  
• Administrace zadávacích postupů v NEN  
• Dodavatel  
• Externí administrátor  
• Informační deska NEN  
• Nestandardní stavy  
• Otevřené řízení  
• Parametrizace E-aukce  
• Pracovní deska zadavatele  
• Profil zadavatele NEN  
• Registrace a správa organizace a osob zadavatele  
• Úkony zadavatele v NEN  
• Uživatelské rozhraní NEN  
• Základní charakteristika NEN.

  
Uvedené příručky nejdete v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“.  

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nové uživatelské příručky

Vážení uživatelé,

v části „Informace pro uživatele“, sekce „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění příručky „Registrace do NEN pro dodavatele a zadavatele“.

 
Příručka podrobně provádí uživatele procesem registrace tak, aby byl schopen zaregistrovat subjekt do NEN a přihlásit se do systému. Popisuje kroky od ověření kompatibility počítače a testu elektronických podpisů, přes samotnou registraci zadavatele, dodavatele a sdružení, dále podepsání ragistrace, popis notifikačních e-mailů a nastavení hesla. V závěru příručky jsou odpovědi na často kladené dotazy, které se při registraci mohou vyskytnout.

Autor: Správce NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN".

Příručky obsahují doplněné a přeformulované FAQ, dále byla zařazena nová kapitola Business validace obsahující základní validační pravidla pro úspěšné vytvoření XML.

Autor: Správce NEN

Návod pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR)

Vážení uživatelé,
v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění návodu pro aktualizaci parametrizace finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR).

K 29.4.2016 došlo na základě aktualizace Pravidel používání NEN, které byly schváleny usnesením vlády ze dne 18. ledna 2016 č. 25 o Strategii elektronizace zadávání veřejných zakázek pro období let 2016 až 2020, k vyhodnocení efektivity fungování a k dalšímu postupu využívání elektronických tržišť veřejné správy a k povinnému používání Národního elektronického nástroje (NEN), k aktualizaci

finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu (VZMR) pro veřejné a sektorové zadavatele.

V rámci dané aktualizace je z uživatelské strany nutno odstranit stávající parametrizaci VZMR a založit novou, ve které již automaticky budou nastaveny nové hodnoty. Jak v této věci postupovat naleznete v rubrice „Uživatelské příručky“ názvem „Návod pro aktualizaci parametrizace VZMR“. Tento úkon je nutno provést jak na PRODukčním prostředí, tak REFerenčním.

V případě jakýchkoli komplikací neváhejte kontaktovat uživatelskou podporu NEN.

Autor: Správce NEN

Aktualizace příručky k importu profilu zadavatele do NEN

Vážení uživatelé,

v části "Informace pro uživatele", sekce "Uživatelské příručky" došlo k uveřejnění aktualizované verze příručky "Import profilu zadavatele do NEN". Aktualizovaná verze obsahuje novou sekci "FAQ" a je doplněna prerekvizita - role správce zadávacího postupu.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Autor: Správce NEN

Aktualizované příručky k importu profilu zadavatele NEN

Vážení uživatelé,

v sekci „Uživatelské příručky“ došlo k uveřejnění aktualizovaných příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele ?

Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura ?

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Příručka pro dodavatele - šifrování elektronického podání

Příručka pro zadavatele - dešifrování elektronického podání

Dané uživatelské příručky naleznete pod odkazem "Uživatelské příručky" v pravé horní části úvodní stránky.

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček týkajících se importu profilu zadavatele do NEN.

Dané materiály Vám odpoví na následující otázky:

Jak provést import profilu zadavatele? Jaké jsou nutné podmínky k umožnění importu profilu zadavatele? Jaká je pro automatický import profilu zadavatele do NEN požadována *.xml struktura?

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Změna zadávacích podmínek po zahájení ZŘ a uveřejnění dodatečné informace

Metodický pokyn pro práci s certifikáty pro šifrování a dešifrování v NEN

Autor: Správce NEN

Změna finančních limitů

Vážení uživatelé,

s účinností od 1.1.2016 dochází ke změnám ve finančních limitech pro účely zákona o veřejných zakázkách a koncesního zákona, dle kterých se bude řídit zadávání veřejných zakázek od tohoto data. Systém NEN je na tuto změnu plně připraven. Nicméně je třeba přenastavit si v systému NEN finanční limity u veřejných zakázek malého rozsahu (uživatelé s rolí Metodik).

Postup pro přenastavení finančních limitů u veřejných zakázek malého rozsahu:

1) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + nemají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (defaultní nastavení systémem NEN)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Smazat parametrizaci“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

2) Zadavatelé, kteří mají obsazenu roli Metodik + mají nastavenou parametrizaci VZMR dle svých potřeb (nastavení dle interních požadavků)

Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → vybrat konkrétní finanční limit, který je třeba změnit → kliknout na „Editovat“ → nastavit nové finanční limity v poli „Částka do“ → kliknout na „Uložit“

3) Zadavatelé, kteří nemají obsazenu roli Metodik

Nemusí činit žádné výše popsané úpravy. V případě, že chtějí mít obsazenu roli Metodik, mohou postupovat následovně: Po přihlášení Metodika do systému NEN kliknout na „Parametrizace NEN“ → kliknout na „Parametrizace VZMR“ → kliknout na „Založit parametrizaci“

V případě nejasností kontaktujte Uživatelskou podporu. Děkujeme za pochopení.

Autor: Provozovatel NEN

Registrace do NEN umožněna i bez validace na Základní registry veřejné správy.

Subjekt, který chce provést registraci, nicméně není evidován v základních registrech, zvolí při vyplňování strukturovaného formuláře "Registrace zadavatele" výběr "ano=fajfka" u textového pole "Upravit údaje načtené ze systému ROS nebo vyplnit žádost bez validace ROS". V tu chvíli bude kontrola na správnost dat dle Registru osob vypnuta.

Kontrolu správnosti dat následně provede Provozovatel NEN.

Správce NEN

Autor: Správce NEN

Uveřejnění nových uživatelských příruček

Vážení uživatelé,

došlo k uveřejnění nových uživatelských příruček. Konkrétně:

Práce s komisemi

Správa zadávacího postupu

Dynamický nákupní systém

Dané uživatelské příručky naleznete pod odkazem "Uživatelské příručky" v pravé horní části úvodní stránky.

Autor: Správce NEN

Aktualizovaný provozní řád

Vážení uživatelé,

dnes byl aktualizován Provozní řád Rutinního provozu NEN v souvislosti s končící podporou prohlížeče Google Chrome.

Autor: Provozovatel NEN
EU logo