Dodání spojovacího materiálu a koaxiálních kabelů

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodání spojovacího materiálu a koaxiálních kabelů

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014197

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014197

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum zrušení ZP

28. 05. 2024 10:00

Datum uveřejnění ZP na profil

15. 05. 2024 10:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 05. 2024 08:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Markéta

Příjmení

Votánková

E-mail

krpa.ovz.evidence@pcr.cz

Telefon 1

+420 974823253

Telefon 2

+420 731195516

Předmět


Popis předmětu

Spojovací materiál a koaxiální kabely dále viz zadávací podmínky (příloha č. 1 Technická specifikace) Další požadavky zadavatele: - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - Předložení neověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Předložení neověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 2 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění do 21 dnů ode dne obdržení písemné objednávky - zadavatel nepřipouští pouze částečné plnění veřejné zakázky - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněného záručního listu do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - zadavatel si vyhrazuje právo požadovat předložení vzorků - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Bc. Martin Šťastný , tel.: 703 841 565 Odbor informačních a komunikačních technologií Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 306/7, Praha 1 Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace mezi ním a účastníkem týkající se výběrového řízení musí probíhat pouze písemně – elektronicky cestou NEN, datovou zprávou nebo e-mailem. - v případě shodných nabídkových cen rozhoduje datum a čas podání nabídky. - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku P.O. BOX 1151 110 00 Praha 1

Kód z číselníku NIPEZ

31224000-2

Název z číselníku NIPEZ

Spojovací a kontaktní prvky

Hlavní místo plnění

Hlavní město Praha

Kód z číselníku CPV

31224000-2

Název z číselníku CPV

Spojovací a kontaktní prvky

Název předmětu

Spojovací a kontaktní články

Textové pole pro popis místa plnění

Bartolomějská 306/7, 110 00 Praha – 1 (sklad OIKT KŘP hl. m. Prahy) kontaktní osoba pro přejímku materiálu: mjr. Bc. Josef Pinc (tel.: 703 841 565) Bc. Martin Šťastný (tel.: 731 553 424)

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ010Hlavní město Praha

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail28. 05. 2024 11:00Uveřejnění o zrušení
Detail15. 05. 2024 10:17Uveřejnění zadávacích podmínek