Výzva k předběžné tržní konzultaci/ Call to a preliminary market consultation -“Framework agreement for the procurement of helicopters for aerial firefighting and the performance of duties in the scope of IRS”

Základní informace


Název zadávacího postupu

Výzva k předběžné tržní konzultaci/ Call to a preliminary market consultation -“Framework agreement for the procurement of helicopters for aerial firefighting and the performance of duties in the scope of IRS”

Systémové číslo NEN

N006/24/P00000087

Aktuální stav ZP

Neukončen

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24P00000087

Druh zadávacího postupu

Předběžná tržní konzultace

Datum uveřejnění ZP na profil

23. 05. 2024 15:31

Specifikace podání


Lhůta pro podání informací

08. 07. 2024 00:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Hana

Příjmení

Polanecká

E-mail

hana.polanecka@mvcr.cz

Telefon 1

+420 974816757

Předmět


Popis předmětu

Ministerstvo vnitra České republiky (dále také „MV ČR“), zastoupené Mgr. Lenkou Přibovou, ředitelkou odboru veřejných zakázek, se jako zadavatel, rozhodlo vést předběžnou tržní konzultaci v souladu s § 33 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů, k přípravě zadávacích podmínek k plánovanému zadávacímu řízení na uzavření rámcové dohody na pořízení 6 kusů vrtulníků pro letecké hašení a plnění úkolů v oblasti integrovaného záchranného systému . V rámci předběžné tržní konzultace si zadavatel dovoluje požádat dodavatele o vyjádření k technické specifikaci vrtulníků, která je Přílohou č.1 této Výzvy s názvem: „Technická specifikace vrtulníků“. Ministry of Interior of Czech Republic (hereinafter referred to as “MoI”), represented by Mgr. Lenka Přibová, Public Procurement Department Director, as the contracting authority, decided to conduct a preliminary market consultation in accordance with Section 33 of Act No. 134/2016 Coll., on public procurement, as amended , to prepare the terms of the tender for planned procurement procedure for the conclusion of a framework agreement for the procurement of 6 helicopters for aerial firefighting and the performance of duties in the scope of Integrated Rescue System . As part of the preliminary market consultation, the contracting authority allows itself to ask the supplier for a statement on the technical specification of helicopters, which is Annex No. 1 of this Call entitled: "Technical specification of helicopters".

Kód z číselníku NIPEZ

34711500-9

Název z číselníku NIPEZ

Vrtulníky

Kód z číselníku CPV

34711500-9

Název z číselníku CPV

Vrtulníky

Název předmětu

Vrtulníky

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 06. 2024 11:09Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 06. 2024 11:06Došlo k uveřejnění dokumentu actual_aktuální_10.6.2024_Výzva k předběžné tržní konzultaci_Call to a preliminary market consultation.rar.
Detail06. 06. 2024 13:26Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail23. 05. 2024 15:31Uveřejnění zadávacích podmínek