Dodání mrazící skříně (gastro) pro rekreační zařízení II

Základní informace


Název zadávacího postupu

Dodání mrazící skříně (gastro) pro rekreační zařízení II

Systémové číslo NEN

N006/24/V00015969

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00015969

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum uveřejnění ZP na profil

29. 05. 2024 11:44

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 06. 2024 08:30

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Markéta

Příjmení

Votánková

E-mail

krpa.ovz.evidence@pcr.cz

Telefon 1

+420 974823253

Telefon 2

+420 731195516

Předmět


Popis předmětu

Gastro mrazící skříň 1 ks dále viz příloha č. 1 této výzvy - Technická specifikace Další požadavky zadavatele: - dodržení požadovaných typů a parametrů - pouze originální materiál - zboží musí být určeno pro Českou republiku a musí se na ně vztahovat plnohodnotná záruka a podpora autorizovaného servisu v ČR, - zpětný odběr zboží po ukončení jeho životnosti - předložení produktového listu (technické specifikace) nabízeného zboží - záruční doba min. 24 měsíců ode dne převzetí zboží, nestanoví-li výrobce vyšší - Předložení neověřené kopie výpisu z obchodního rejstříku, pokud je v něm zapsán, či výpis z jiné obdobné evidence, pokud je v ní zapsán - Předložení neověřené kopie dokladu o oprávnění k podnikání - veškeré náklady dodavatele spojení s plněním veřejné zakázky včetně dopravy do místa plnění budou zahrnuty v celkové nabídkové ceně (příloha č. 2 výzvy cenová tabulka) - dodání předmětu plnění po podpisu kupní smlouvy do 21 dnů od obdržení písemné objednávky. - dodání kompletní dodávky včetně faktury (daňového dokladu) a vyplněného záručního listu do místa plnění provede pověřený zástupce dodavatele osobně. - kontaktní osoba zadavatele v technické věci výběrového řízení: Bc. Jiří Löbl tel.: 974 823 397 e-mail: krpa.osm.omtz.evidence@opcr.cz Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy Bartolomějská 306/7, Praha 1 Zadavatel upozorňuje, že veškerá komunikace mezi ním a účastníkem týkající se výběrového řízení musí probíhat pouze písemně – elektronicky cestou NEN, datovou zprávou nebo e-mailem. - v případě shodných nabídkových cen rozhoduje datum a čas podání nabídky. - Zadavatel si vyhrazuje právo na zrušení zadávacího řízení. Platební podmínky: - zálohy zadavatel neposkytuje - platba bankovním převodem - splatnost faktury daňového dokladu 21 dnů - Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a § 435 zákona č. 89/2012 občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů. Nebude-li faktura uvedené náležitosti obsahovat, objednatel má právo ji vrátit dodavateli. Při vrácení bude uveden důvod vrácení. V takovém případě se přerušuje doba splatnosti, která začíná běžet po doručení opravené faktury objednateli. - Faktura se považuje za uhrazenou odepsáním finanční částky z účtu objednatele. Adresa pro zaslání faktury: Krajské ředitelství policie hl. m. Prahy OMTZ Odboru správy majetku P.O. BOX 1151 110 00 Praha 1

Kód z číselníku NIPEZ

39711123-7

Název z číselníku NIPEZ

Mrazničky skříňového typu

Hlavní místo plnění

Olomoucký kraj

Kód z číselníku CPV

39711123-7

Název z číselníku CPV

Mrazničky skříňového typu

Název předmětu

Mrazničky skříňového typu

Textové pole pro popis místa plnění

rekreační zařízení MORAVA Krajského ředitelství policie hl. m. Prahy Hornická 301, 788 32 Staré Město pod Sněžníkem kontaktní osoba: Petr Březina; tel.: 974 779 520; 731 553 003

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ071Olomoucký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail29. 05. 2024 11:44Uveřejnění zadávacích podmínek