Administrace veřejných zakázek

Základní informace


Název zadávacího postupu

Administrace veřejných zakázek

Systémové číslo NEN

N006/23/V00011254

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-017478

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00011254

Režim VZ dle volby zadavatele

Nadlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Otevřené řízení

Specifikace zadávacího řízení

Otevřené řízení

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

5 600 000,00

Měna

koruna česká

Datum zrušení ZP

05. 10. 2023 00:00

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 04. 2023 09:06

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

10. 08. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Barbora

Příjmení

Hefková

E-mail

Barbora.Hefkova@bnzlin.cz

Telefon 1

+420 577553241

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky na služby je uzavření Smlouvy o poskytování služeb s dodavatelem (dále v textu též "Smlouva"), na jejímž základě budou po dobu její platnosti zadavatelem zadávány a administrátorem prováděny služby, spočívající v komplexním zajištění administrace zadávacích řízení podlimitních a nadlimitních veřejných zakázek, a to jak pro dodávky, služby, tak i stavební práce. Součástí poskytovaných služeb bude rovněž poskytování odborné konzultační a poradenské služby související s přípravou zadávacího řízení. Administrace veřejných zakázek bude prováděna v souladu se zákonem č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "ZZVZ") a v souladu s aktuální interní Směrnicí zadavatele o veřejných zakázkách, a dále s pokyny poskytovatele dotace u veřejných zakázek, u nichž bude zadavatel o dotaci žádat, přičemž v základních podrobnostech bude administrace veřejných zakázek zahrnovat zejména, nikoliv však výlučně, následující činnosti: • činnosti spojené s přípravou zadávacího řízení (zejména převzetí podkladů od zadavatele, příprava zadávacích podmínek a jejich konzultace se zadavatelem), • činnosti spojené se zahájením zadávacího řízení, • činnosti spojené s průběhem lhůty pro podání nabídek (např. činnosti spojené s přijetím písemné žádosti dodavatele o vysvětlení zadávací dokumentace), • činnosti spojené s administrací přípravy, průběhu a výstupu jednání případné komise pro veřejnou zakázku, • činnosti spojené s průběhem lhůty, po kterou jsou uchazeči svými nabídkami vázáni (např. zpracování podkladů pro rozhodnutí zadavatele o výběru nejvhodnější nabídky), • činnosti spojené s ukončením zadávacího řízení, • činnosti spojené se sumarizací dokumentace, • činnosti spojené s případným řešením opravných prostředků uplatněných uchazeči, • odborná konzultační a poradenská činnost, vč. úkonů spojených s řízením před Úřadem pro ochranu hospodářské soutěže, odborná konzultační a poradenská činnost, • činnosti spojené s řešením případných dodatků k uzavřené smlouvě na vysoutěženou veřejnou zakázku. Pokud některé činnosti, které jsou potřebné k zajištění řádného průběhu zadávacího řízení, nejsou zahrnuty ve výše uvedeném výčtu, má se za to, že jsou jeho obsahem.

Kód z číselníku NIPEZ

75100000-7

Název z číselníku NIPEZ

Administrativní služby

Hlavní místo plnění

Zlínský kraj

Kód z číselníku CPV

75100000-7

Název z číselníku CPV

Administrativní služby

Název předmětu

Administrativní služby

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ072Zlínský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail30. 04. 2024 15:13Uveřejnění písemné zprávy
Detail22. 04. 2024 09:21Uveřejnění o zrušení
Detail07. 07. 2023 09:24Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail07. 07. 2023 09:22Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail07. 07. 2023 02:02Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail03. 07. 2023 09:32Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail03. 07. 2023 09:27Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 07. 2023 02:02Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail09. 06. 2023 09:40Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail09. 06. 2023 09:34Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace

Evidence uveřejnění ve VVZ


18. 04. 2024 13:0019. 04. 2024 14:02F2024-016867Oznámení o výsledku zadávacího řízení – obecná veřejná zakázka
04. 07. 2023 15:2707. 07. 2023 02:00F2023-029015Oprava
28. 06. 2023 14:5303. 07. 2023 02:00F2023-027860Oprava
06. 06. 2023 14:2509. 06. 2023 02:00F2023-024151Oprava
26. 05. 2023 15:5329. 05. 2023 02:00F2023-022554Oprava
24. 05. 2023 11:2126. 05. 2023 09:02F2023-022003Oprava
26. 04. 2023 14:5328. 04. 2023 09:06F2023-017478Oznámení o zahájení zadávacího řízení