Autobusová zastávka, přechod pro chodce, veřejné osvětlení u ul. Teplická, Jílové u Děčína

Základní informace


Název zadávacího postupu

Autobusová zastávka, přechod pro chodce, veřejné osvětlení u ul. Teplická, Jílové u Děčína

Systémové číslo NEN

N006/23/V00025863

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00025863

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

9 751 514,37

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 10. 2023 13:23

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

07. 11. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Tomáš

Příjmení

Bouška

E-mail

refi@mujilove.cz

Telefon 1

+420 412557750

Telefon 2

+420 770171460

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je realizace díla blíže definovaného v přiložené projektové dokumentaci, kterou zpracovala společnost S.A.W. CONSULTING S.R.O., IČO: 28718836 a přiložených rozpočtech stavby. 3.6. Pokud se v zadávacích podmínkách vyskytnou přímé či nepřímé odkazy na určité dodavatele nebo výrobky, nebo patenty na vynálezy, užitné vzory, průmyslové vzory, ochranné známky nebo označení původu, je to z důvodu, že stanovení technických podmínek nemůže být dostatečně přesné nebo srozumitelné a zadavatel u každého takového odkazu připouští možnost nabídnout rovnocenné řešení. Název zadavatele: Město Jílové Sídlo zadavatele: Mírové nám. 280 407 01 JÍLOVÉ Oprávněná osoba jednat za zadavatele: Ing. Kateřina Sýkorová, starostka IČO zadavatele: 00261408 Adresa profilu zadavatele: https://nen.nipez.cz/profil/PZmestoJilove 5 3.7. Předmět veřejné zakázky bude dodavatelem realizován v souladu s obecně závaznými právními předpisy, platnými ČSN a předpisy týkajícími se bezpečnosti práce a technických zařízení. V případě, že v průběhu plnění veřejné zakázky nabude platnosti a účinnosti novela některého z výše uvedených předpisů, popř. nabude platnosti a účinnosti jiný právní předpis vztahující se k předmětu plnění veřejné zakázky, je dodavatel povinen při realizaci veřejné zakázky řídit se těmito novými právními předpisy a návody (postupy). 3.8. Zhotovitel je povinen dodržovat zásadu „významně nepoškozovat“ v oblasti životního prostředí. Zhotovitel je povinen zajistit a doložit, že nejméně 70 % (hmotnostních) stavebních a demoličních materiálů či odpadů neklasifikovaných jako nebezpečné a vzniklých na staveništi bude připraveno k opětovnému použití, recyklaci a k jiným druhům materiálového využití, a to včetně zásypů, při nichž jsou jiné materiály nahrazeny odpadem, v souladu s hierarchií způsobů nakládání s odpady a protokolem EU pro nakládání se stavebním a demoličním odpadem.

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Název předmětu

Stavební práce

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 01. 2024 10:48Uveřejnění písemné zprávy
Detail02. 01. 2024 10:47Uveřejnění účastníků
Detail02. 01. 2024 10:47Uveřejnění výsledku
Detail07. 12. 2023 10:05Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail08. 11. 2023 17:37Zpřístupnění údajů z nabídek
Detail31. 10. 2023 13:18Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail23. 10. 2023 14:50Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail20. 10. 2023 09:54Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail20. 10. 2023 09:50Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 10. 2023 13:23Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.