Obec Horní Kounice

Základní informace


Úřední název

Obec Horní Kounice

IČO

00600377

DIČ

CZ00600377

Právní forma

Obec nebo městská část hlavního města Prahy

Telefon

+420 515339229

E-mail

hornikounice@tiscali.cz

Kategorie zadavatele

Územní samosprávný celek nebo jeho příspěvková organizace

Relevantní činnost

Ne

Zadavatel vykonává na základě zvláštního nebo výhradního práva relevantní činnost podle § 152 ZZVZ

Ne

Může nad tímto zadavatelem veřejný zadavatel přímo nebo nepřímo uplatňovat dominantní vliv?

Ne

Zadavatel působící v oblasti obrany

Ne

Sídlo/místo podnikání


Obec

Horní Kounice

Část obce

Horní Kounice

Číslo popisné

117

PSČ

67140

Stát - kód

CZ

Kód NUTS

CZ064

Bankovní spojení


Název účtu

ČNB

Předčíslí účtu

94

Číslo účtu

10318741

Kód banky

0710

SWIFT

CNBACZPP

Hlavní předmět činnosti


Veřejný pořádek a bezpečnost