Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Stav

Otevřen

Datum zavedení

26. 08. 2022 15:01

Termín ukončení

26. 08. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

13

Předmět


Stručný popis předmětu

Postup pro kvalifikovaný odběr vzorků a dále jejich kvalifikovanou analýzu v kategorii DNS „Ochrana vod – odpadní a povrchové vody“ stanoví zejména následující právní předpisy: - nařízení vlády č. 401/2015 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých oblastech, - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah

Katalog komodit


Laboratorní služby