Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Stav

Otevřen

Zakázka, ve které bylo DNS zavedeno

N006/22/V00014316/004 - Chemické látky ve výrobcích

Datum zavedení

26. 08. 2022 15:07

Termín ukončení

26. 08. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

3

Předmět


Stručný popis předmětu

Limity chemických látek v kategorii DNS „Chemické látky ve výrobcích“ stanoví zejména následující právní předpisy: - Látky omezené přílohou XVII nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH), - Látky uvedené v příloze XIV nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1907/2006 o registraci, hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH, - Látky ve výrobcích uvedené v Seznamu látek vzbuzujících mimořádné obavy (htt

Katalog komodit


Laboratorní služby