Detail vysvětlení

Vysvětlení zadávací dokumentace


Zobrazit detail
Text vysvětlení zadávací dokumentace
DetailVysvětlení zadávací dokumentace č. 1 ze dne 17. 7. 2019 Veřejné zakázky: „ROZVOJ ODDĚLENÍ NEONATOLOGIE V KAMBODŽI – DODÁVKA ZDRAVOTNICKÝCH PŘÍSTROJŮ“ Nadlimitní veřejná zakázka na dodávky zadávaná formou otevřeného řízení Evidenční číslo zakázky ve věstníku veřejných zakázek: Z2019-022851 Zakázka je zadávána dle zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb., ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ“) Zadavatel obdržel žádost o vysvětlení zadávací dokumentace. Níže na žádost odpovídá. Toto vysvětlení zadávací dokumentace zadavatel také uveřejňuje na profilu zadavatele (NEN). V souladu s § 98 odst. 3 ZZVZ zadavatel uvádí toto vysvětlení včetně znění žádosti (dotazu) bez identifikace dodavatele (tazatele) – nahrazeno znaky „XXX“. Dotaz č. 1 Na základě pečlivého studia zadávací dokumentace a konzultací s právníky nám stále zbývají otázky, které bychom rádi vyjasnili přímo s vámi jako zástupcem zadavatele: 1) Profesní způsobilost XXX je církevní právnickou osobou zapsanou v Evidenci Ministerstva Kultury. Současně má XXX v živnostenském rejstříku aktivní živnostenské oprávnění „Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“, v jejímž rámci máme uvedený mj. obor „Velkoobchod a maloobchod“. Související dotazy: - Je Výpis ze Živnostenského rejstříku s tímto oprávněním a daným oborem činnosti dostatečný k prokázání profesní způsobilosti? - Může XXX podat nabídku na tuto VZ jako církevní právnická osoba, a přitom prokazovat profesní způsobilost výpisem ze živnostenského rejstříku? - Pokud výše uvedené řešení není možné, může XXX podávat nabídku rovnou jako subjekt s živnostenským oprávněním? - Lze případně prokazovat profesní způsobilost přes jinou osobu, a sice subdodavatele? Text v Zadávací dokumentaci v bodě 6.6 nám není zcela jasný (jde o tu „výjimku“…): „Dodavatel může prokázat určitou část technické kvalifikace nebo profesní způsobilosti s výjimkou kritéria podle § 77 odst. 1 ZZVZ požadované zadavatelem v této zadávací dokumentaci prostřednictvím jiných osob, a to ve smyslu § 83 ZZVZ.“ Odpověď č. 1 Tazatel sám uvádí, že má tyto otázky i po konzultacích s právníky. K tomu uvádíme, že dotazy tazatele opravdu směřují pouze k výkladu zákona (ZZVZ). Zadavatel nebude předem posuzovat nabídky před koncem lhůty pro podání nabídek, k čemuž ho tazatel vyzývá výše z hlediska splnění kvalifikace. Obecně lze uvést, že oprávnění k podnikání pro předmět “Výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1-3 živnostenského zákona“ je zadavatelem uvedeno v zadávací dokumentaci jako požadované, tj. i vyhovující nárokům zadavatele. Jak uvádí zadávací dokumentace, toto oprávnění se prokazuje výpisem z živnostenského rejstříku dle § 10 odst. 3 písm. a) živnostenského zákona. Tazatel ve svých dotazech používá výraz subdodavatel. K tomu poznamenáváme, že ZZVZ takový pojem nezná, zadávací dokumentace takový výraz neobsahuje. Problematiku bývalého pojmu subdodavatel je popsána v ZZVZ pod pojmem poddodavatel. Tazatelem výše uvedená výjimka při prokazování kvalifikace jinou osobou odpovídá znění § 83 ZZVZ. Dalším náhledem do ZZVZ lze zjistit, že citovaný § 77 odst. 1 ZZVZ se týká předložení výpisu z obchodního rejstříku nebo jiné obdobné evidence, pokud jiný právní předpis zápis do takové evidence vyžaduje a toto ustanovení ZZVZ se tedy netýká výpisu z živnostenského rejstříku. Dotaz č. 2 2) Prokázání technické kvalifikace prostřednictvím jiné osoby; základní způsobilost subdodavatele. XXX uvažuje o výběru subdodavatele, jehož prostřednictvím bude, jakožto „jinou osobou“, plnit technickou kvalifikaci (popř. i profesní způsobilost – viz výše). Je vysoce pravděpodobné, že se bude jednat o zahraničního subdodavatele se sídlem mimo ČR. Související dotazy: - Základní způsobilost subdodavatele. Vztahují se požadavky v bodě 6.3 také na subdodavatele vybraného dodavatelem? Pokud ano, musí dodavatel za subdodavatele předložit dokumenty týkající se působení tohoto subjektu jak v zemi svého podnikání, tak ve vztahu k ČR (tj. čistý trestní rejstřík v zemi původu i v ČR, daňový nedoplatek v zemi původu i v ČR atd.). Lze v případě vysoké časové a administrativní náročnosti získání potřebných potvrzení pro subdodavatele nahradit tyto čestným prohlášení subdodavatele o příslušných skutečnostech? V případě dokladů od úřadů v zemi podnikání subdodavetele – stačí pracovní překlad do angličtiny? - Jazyk příslušných formulářů: lze podat formuláře 2.1 (Seznam významných dodávek), 2.2 (Seznam odborníků) a 3.2 (Údaje o jiné osobě…), a příp. i čestné prohlášení (v případě prokazování profesní způsobilosti za situace, že subdodavatel není ve své zemi registrován způsobem podobným systému v ČR) podat potvrzené v angličtině? Pokud ano, tak stačí originál v angličtine, nebo je nutné dodat i český překlad? Pokud je překlad nutný, stačí pracovní, tj. neověřený překlad? Předpokládám, že podpisy na formulářích nemusí být úředně ověřeny. - Příloha 5 – seznam poddodavatelů: v případě zahraničního poddodavatele budou některé údaje (IČO, DIČ apod.) uvedeny v závislosti na existenci obdobných registrů v zemi podnikání daného subjektu. Tj. předpokládám, že neuvedení některých nebo uvedení jiných, podobných údajů nebude považováno za nedostatek. Odpověď č. 2 Prokázání části kvalifikace jinou osobou je uvedeno v bodu 6.6 zadávací dokumentace a řídí se § 83 ZZVZ citovaným v tomto bodu zadávací dokumentace. Pravidla pro použití cizího jazyka v nabídce jsou uvedena v bodu 2.4 zadávací dokumentace. Doklady nelze podat pouze v cizím jazyce (např. v angličtině) s výjimkou slovenštiny. Do nabídky je dostačující předložit neověřený překlad. V bodu 2.5 zadávací dokumentace je pak upraveno předložení čestného prohlášení, pokud se podle příslušného právního řádu požadovaný doklad nevydává. Ohledně uvedení údajů o zahraničním poddodavateli dle přílohy č. 5 zadávací dokumentace zadavatel uvádí, že dodavatelé obecně v nabídce uvedou takové údaje o dodavatelích, jiných osobách a poddodavatelích, které jsou pro každou jednu takovou osobu relevantní. K tomuto zadavatel také odkazuje na stranu 2 bod 1. přílohy č. 3 zadávací dokumentace, kde zadavatel uvádí: “Dodavatel je povinen doplnit všechny údaje požadované ve formulářích, které jsou ke vztahu k jeho nabídce relevantní“. Dotaz č. 3 Zajímá nás, jestli bude zadavatel v rámci závěrečné zprávy požadovat detailní vyúčtování uvedené linky (tj. mzdy zapojených zaměstnanců, vizibilita, lokální doprava, telekomunikační a bankovní poplatky, příp. překlady apod.). A pokud ano, tak zda si řešitel může naúčtovat i nějakou částku související s případnou komunikací mezi nemocnicí a subdodavatelem vybavení v případě oprav v rámci záruční lhůty. Pokud si takovou částku na náklady vzniklé v budoucnu může naúčtovat, tak je nějaký doporučený název položky? Odpověď č. 3 Detailní vyúčtování linky nebude zadavatel požadovat. Dotaz č. 4 Další otázka se týká kontaktu XXX jako potenciálního dodavatele se zástupci Národní pediatrické nemocnice v rámci interního vyhodnocení nabídek subdodavatelů s cílem zajistit maximální možný soulad navrženého vybavení se stávajícími technologiemi v nemocnici. Je to z hlediska ZZVZ možné? Odpověď č. 4 Tazatel žádá konzultaci k ZZVZ, nikoliv k zadávací dokumentaci této veřejné zakázky. Ta kontakt potenciálního dodavatele se zástupci Národní pediatrické nemocnice před podáním nabídky nepředpokládá. Upozorňujeme na § 48 ZZVZ, který mimo jiné uvádí tyto důvody pro vyloučení účastníka ze zadávacího řízení: Odst. 5 písm. e): se účastník zadávacího řízení pokusil neoprávněně ovlivnit rozhodnutí zadavatele v zadávacím řízení nebo se neoprávněně pokusil o získání neveřejných informací, které by mu mohly zajistit neoprávněné výhody v zadávacím řízení, nebo písm. f): se účastník zadávacího řízení dopustil v posledních 3 letech před zahájením zadávacího řízení nebo po zahájení zadávacího řízení závažného profesního pochybení, které zpochybňuje jeho důvěryhodnost, včetně pochybení, za která byl disciplinárně potrestán nebo mu bylo uloženo kárné opatření podle jiných právních předpisů. Odst. 6: Zadavatel může vyloučit účastníka zadávacího řízení pro nezpůsobilost také, pokud na základě věrohodných informací získá důvodné podezření, že účastník zadávacího řízení uzavřel s jinými osobami zakázanou dohodu podle jiného právního předpisu v souvislosti se zadávanou veřejnou zakázkou. Děkujeme za pochopení a těšíme se na Vaše nabídky.

Přílohy


Zobrazit detail
DetailVysvětlení zadávací dokumentace17. 07. 2019 16:52Dokument není zavirovaný