Detail

Základní informace


Úřední název

KEMOstav s.r.o.

IČO

06041167

DIČ

CZ06041167

Právní forma

Společnost s ručením omezeným

Obec

Brno

PSČ

60200

Stát

Česká republika

Doplňující informace


Nabídková cena s DPH

4 147 814,87

Nabídková cena bez DPH

3 427 946,17

Měna

CZK

Vybraný dodavatel je sdružením dodavatelů

Ne

Nabídka účastníka byla vyřazena pro mimořádně nízkou nabídkovou cenu

Ne

Účastník zadávacího řízení ze zadávacího řízení odstoupil nebo odmítl uzavřít smlouvu nebo neposkytl zadavateli potřebnou součinnost

Ano

Důvod pro odstoupení nebo odmítnutí uzavření smlouvy

Oznamujeme Vám rozhodnutí zadavatele, tj. ÚZSVM, Územní pracoviště Brno, o vyloučení Vaší společnosti jako účastníka veřejné zakázky malého rozsahu (VZMR) vedené pod názvem „Zateplení budovy A sídla ÚP Brno“ z řízení. Zadavatel postupoval na základě analogického použití ust. § 48, odst. 2, písm. b) zák. č. 134/2016 Sb. o zadávání veřejných zakázek. Naší žádostí s č.j.: UZSVM/B/14198/2020-HSP1 ze dne 22. 4. 2020 jsme Vás jako zadavatel VZMR "Zateplení budovy A sídla ÚP Brno" dodatečně prostřednictvím NEN vyzvali k doložení 2 dokumentů - referencí pro Vaši firmu, tak jak jsme po všech uchazečích o tuto VZMR požadovali v čl. 5.6. Výzvy k podání nabídky. Místo zaslání požadovaných chybějících dokumentů - 2 referencí jste nám doručili pouze písemné vyjádření. Vaši argumentaci odmítáme. Jako zadavatel této VZMR určujeme podmínky pro uchazeče. Ve Výzvě k podání nabídky, v čl. 5.6., bylo jednoznačně uvedeno, že technické kvalifikační předpoklady má doložit, tj. předložit 3 reference, uchazeč. Vzhledem k charakteru této VZMR a významu pro zadavatele, jedná se o budovu sídla Územního pracoviště Brno, jsme zcela adekvátně požadovali, aby nám kvalifikaci doložil přímo uchazeč o VZ, který bude v případě výběru naším smluvním partnerem a garantem průběhu celé zakázky. Z dílčí věty ve vzoru Krycího listu, bodu 5, z prohlášení, "že uchazeč není rovněž poddodavatelem, jehož prostřednictvím jiný dodavatel v tomtéž zadávacím řízení prokazuje kvalifikaci", lze sice dovodit, že by za určitých podmínek mohl dodavatel prokázat část kvalifikace prostřednictvím poddodavatele, ale není to možné u této VZMR, kde je v Seznamu poddodavatelů, zpracovaném samotným dodavatelem uvedeno, že Radim Reniers IČO 05453984, se bude jako poddodavatel podílet na plnění zakázky v rozsahu pouze 4%, a to těmito pracemi: pomocné fasádní práce. Jedná se tedy o nevýznamný podíl na celkovém plnění, není proto adekvátní, aby prostřednictvím tohoto nevýznamného poddodavatele byly ze 2/3 prokazovány technické kvalifikační předpoklady dodavatele pro plnění celé zakázky. Vzhledem k nesplnění bodu 5.6. Výzvy k podání nabídky, a to ani po dodatečné výzvě k předložení dokladů ze dne 22. 4. 2020, jsme nuceni dodavatele KEMOstav s.r.o., IČO 06041167, vyloučit z výběrového řízení na VZMR "Zateplení budovy A sídla ÚP Brno".