ÚP ÚL - oprava prostor zadního traktu objektu

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - oprava prostor zadního traktu objektu

Systémové číslo NEN

N006/21/V00011448

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00011448

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

26. 05. 2021 10:34

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

24. 06. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění je oprava přístupu ze zadního podúrovňového traktu administrativního objektu do garáží, a to: a) zbourání vestavby v garážích (nejde o nosné prvky) b) oprava zdiva v garážích c) odvodnění venkovního prostoru a přístupové cesty d) vyrovnání a oprava podlahy v garážích e) základní sanace žulového svahu f) dozdění v místě bývalých vrat a vsazení nových dveří g) zhotovení zámkové dlažby Popis prací: č. název a popis položky a) Zbourání vestavby v garážích Zbourání vestavby bývalého olejového hospodářství, odpojení přívodu elektřiny, odbourání části rampy. Položka bude obsahovat bourací práce, nakládku, odvoz a likvidace suti + menšího množství dalších materiálů (luxfery, plechy, dveře s rámem, železné překlady, lepenka na střeše – nebezpečný odpad!). Odhad objemu odpadu (převážně suti) je 12,5 m3. S ohledem na stísněný prostor není možné použít těžkou techniku pro bourání nebo nakládku. b) Oprava zdiva v garážích Oprava zdiva po bouracích pracích (plocha cca 22,5 m2). Položka bude obsahovat zejm. práci (zarovnání, očištění, okopání nesoudržných vrstev, penetrace, omítky, štuky, malby), materiál, nakládku, odvoz a likvidaci odpadu. c) Odvodnění přístupové cesty do garáží Sjednocení odtokového systému – nádvoří, před vchodem do budovy, před konstrukcí plechových vrat až po hlavní šachtu. Práce obsahuje zejm. výkopové práce, osazení odtokových kanálů (celková délka 9 m), odvodového potrubí vč. přípojek (12 m), svedení do hlavní šachty, osazení novým poklopem. Úprava střešního svodu podél konstrukce vrat a u vstupu do garáží (celková délka 7 m). d) Oprava podlahy garáží Oprava podlahy garáží (plocha 100 m2) pro vjezd a parkování vozidel do 3,5 t - zahrnuje zejm. odstranění nesoudržné vrstvy, úpravu (odkopání) podkladové vrstvy do potřebné výšky a sklonu, položení zámkové dlažby 6 cm do betonového lože B20 s následným zapískováním. e) Základní sanace žulového svahu Sanace svahu o ploše cca 25 m2 obsahuje mechanické očištění žulového a částečně přibetonovaného svahu, očištění od zeleně, výkop základu pro pokládku bloků podél svahu, vylití základu obezdívky a následné vyzdění zdi (příp. KB bloky) na betonu B20 s armaturou do výšky 80 cm, nástřik žulového svahu betonovou směsí s vláknem, výkop, instalace odvodňovacího prvku podél zdi, podsypu a obsypu pískem. f) Dozdění v místě bývalých vrat a vsazení nových dveří Demontáž stávající konstrukce vrat - otvor š 300 x v 400 cm s dveřním otvorem š 110 x v 200 cm, výkop základů pro příčku, vylití základu betonem B20, hydroizolace, založení, kotvení, vyzdění zdi (Ytong tl. 20 cm), osazení překladu a zárubně, oprava a sjednocení barvy omítky s fasádou, nátěr zárubní, osazení dveří (vč. kování a bezpečnostní vložky s 3 klíči), instalace venkovního světla na pohybové čidlo. g) Zhotovení zámkové dlažby Odstranění původních dlaždic, úprava podkladu a položení zámkové dlažby 6 cm do betonového lože B20 s následným zapískováním (plocha 35 m2) před vchodem (kolmo na hranu zdiva) a na chodníku do garáží. Součástí je mj. odstranění zeleně, výkop základů pro přizdívku v betonu (příp. KB bloků) vč. armatury a betonu B20, zhotovení přechodu (schodu) mezi původní dlažbou v horní části a nově pokládanou zámkovou dlažbou se zachováním potřebného sklonu pro odtok dešťové vody. Ve výše uvedených položkách a) – g) jsou uvedeny základní stavební práce bez podrobného členění dle URS soustavy. V těchto položkách budou zahrnuty veškeré související činnosti i v případě, že nejsou u konkrétních položek specifikovány; např. zařízení staveniště, přesuny hmot, podrobněji členěné druhy prací, nakládka odvoz a likvidace odpadu, doprava jako celek, apod. Nabídková cena v krycím listu nabídky bude obsahovat konečnou cenu za komplexní realizaci díla bez možnosti jejího navýšení. Veškeré výše uvedené parametry, postupy, práce, zařízení staveniště, možnost skladování materiálu, apod., si uchazeč ověří při prohlídce místa plnění, příp. požádá o jejich vysvětlení, doplnění, které bude vloženo do systému NEN. V případě podání nabídky bez prohlídky místa plnění jdou veškeré nejasnosti k tíži uchazeče. dále viz výzva a přílohy!

Kód z číselníku NIPEZ

45000000-7

Název z číselníku NIPEZ

Stavební práce

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45000000-7

Název z číselníku CPV

Stavební práce

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je část nezastavěného pozemku st. p. č. 525 společně s krytým vstupem do prostor garáží administrativního objektu č.p. 585 vše v k.ú. Liberec, obec Liberec.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailStavební práce45000000-7Stavební práce

Místo plnění


CZČeská republika

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 09. 2021 10:58Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail02. 09. 2021 10:57Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail26. 05. 2021 12:59Došlo k uveřejnění dokumentu foto 5.
Detail26. 05. 2021 12:58Došlo k uveřejnění dokumentu foto 4.
Detail26. 05. 2021 12:57Došlo k uveřejnění dokumentu foto 3.
Detail26. 05. 2021 12:56Došlo k uveřejnění dokumentu foto 2.
Detail26. 05. 2021 12:55Došlo k uveřejnění dokumentu foto 1.
Detail26. 05. 2021 10:34Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.