ÚP ÚL - výměna plynových kotlů v sídle OOP Teplice

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - výměna plynových kotlů v sídle OOP Teplice

Systémové číslo NEN

N006/21/V00020270

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P21V00020270

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka zadaná na základě výjimky

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

06. 08. 2021 12:17

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

03. 09. 2021 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je provedení opravy plynových kotlů výměnným způsobem. Stávající kotle budou vyměněny za nové úsporné a výkonově dostačující plynové kondenzační kotle pro zajištění odpovídajícího tepelného komfortu budovy a snížení provozních nákladů na vytápění nebytových prostor administrativní budovy sídla odboru Odloučené pracoviště Teplice, ul. Husitská 1071/2 v Teplicích. Výměna plynových kotlů a související práce budou provedeny dle projektové dokumentace s názvem „Výměna plynových kotlů v objektu Husitská 1071/2 v Teplicích“, číslo PD 210702, zpracované Petrem Pernerem, IČO 70689075, která je přílohou č. 5 této Výzvy. Položkový rozpočet (soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr) k vyplnění, který bude součástí smlouvy o dílo je uveden jako příloha č. 2 této výzvy. Stávající OPZ pro vytápění budovy: - nízkotlaká plynová kotelna III. kategorie - spalovacím zařízením jsou 3 ks stacionárních teplovodních plynových kotlů De Dietrich, typ DTG111-9 NEZ - max. výkon každého kotle je 48 kW, celkový instalovaný max. výkon je 144 kW - stávající plynové kotle jsou technicky a výkonově zastaralé a poddimenzované, v provozu od r. 2003, v posledních letech značně závadné bez možnosti dokoupení již nevyrábějících se náhradních dílů na trhu. Stručný popis díla: - demontáž stávajících plynových kotlů, - montáž nových 3 ks plynových kondenzačních kotlů, - úprava přívodních plynových a vodovodních potrubí pro napojení nových kotlů, - úprava kotlových okruhů a souvisejících tepelných rozvodů od rozdělovačů a sběračů topného systému, - nová armaturní výstroj a montáž armaturních dílů a čerpadel pro nové kotle, - úprava spalinové cesty, - instalace potrubní trasy pro odvod kondenzační kapaliny, - montáž nových bezpečnostních prvků a zařízení pro MaR, - drobné stavební práce (úpravy povrchů omítek, nátěr podlahy, malba apod.). Další požadavky: - demontáž přístupové schodišťové ocelové plošiny u stěny s rozdělovači, - demontované drobné plně funkční armaturní prvky (oběhová čerpadla, zpětné klapky, manometry, trojcestné ventily apod.) si zadavatel ponechá, - odpad vzešlý při provádění zakázky se stává majetkem dodavatele, který s ním naloží způsobem stanoveným zákonem 541/2020 Sb., o odpadech a jinými právními předpisy vydanými na ochranu životního prostředí a zdraví lidí pro daný druh a kategorií odpadu (např. zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností), - součástí realizace díla bude provedení revize provozních souborů, uvedení kotlů do provozu, provedení topné zkoušky, tlakové zkoušky, autorizované měření spalin apod., - veškeré použité materiály a výrobky musí být certifikované a vyhovovat platným předpisům, nařízením a závazným technickým normám ČSN a EN včetně použitých technologických postupů při realizaci díla za současného respektování předpisů pro bezpečnost a ochranu zdraví při práci. 2. Místo plnění: Místem plnění veřejné zakázky je administrativní budova ÚZSVM, OOP Teplice, Husitská 1071/2, 415 01 Teplice. Plnění díla bude probíhat zejména ve stávající plynové kotelně III. kategorie v 1.PP budovy. 3. Doba plnění: - smlouva je uzavřena na dobu určitou do ukončení všech prací, zajištění souvisejících dodávek a do splnění všech závazků ze smlouvy, - zahájení prací a protokolární předání staveniště do 10 kalendářních dnů od platnosti uzavřené smlouvy, - dokončení prací nejpozději do 15. 11. 2021 (počet kalendářních dnů od protokolárního předání staveniště do dokončení prací a předání díla bez vad a nedodělků si stanoví uchazeč. Počet dnů do dokončení díla je jedním z kritérií vyhodnocování ekonomické výhodnosti zakázky). dále viz přílohy! položkový rozpočet

Kód z číselníku NIPEZ

45331110-0

Název z číselníku NIPEZ

Instalace a montáž kotlů

Hlavní místo plnění

Česká republika

Kód z číselníku CPV

45331110-0

Název z číselníku CPV

Instalace a montáž kotlů

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailInstalace a montáž kotlů45331110-0Instalace a montáž kotlů45333000-0 instalace a montáž plynového zařízení 50721000-5 uvádění topných zařízení do provozu

Místo plnění


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 12. 2021 04:41Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 12. 2021 04:41Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail26. 11. 2021 06:13Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 06:13Uveřejnění výsledku
Detail26. 11. 2021 06:12Uveřejnění účastníků
Detail26. 11. 2021 06:12Uveřejnění výsledku
Detail19. 09. 2021 11:54Uveřejnění účastníků
Detail19. 09. 2021 11:54Uveřejnění výsledku
Detail11. 08. 2021 13:38Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail11. 08. 2021 13:25Došlo k uveřejnění dokumentu Zpráva o provedení čištění a kontroly spalinové cesty.pdf.

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.