ÚP ÚL - Výkon koordinátora BOZP při realizaci akce „Stavební úpravy – nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem“

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Výkon koordinátora BOZP při realizaci akce „Stavební úpravy – nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem“

Systémové číslo NEN

N006/22/V00015206

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P22V00015206

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Předpokládaná hodnota (bez DPH)

500 000,00

Měna

koruna česká

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 06. 2022 12:21

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2022 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je provádění výkonu činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci (koordinátor BOZP) při realizaci stavby „Stavební úpravy-nové vnější opláštění administrativní budovy Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem“. Výkon koordinátora BOZP zahrnuje veškeré činnosti koordinátora v rámci realizace stavby ve smyslu zákona č. 309/2006 sb., kterým se upravují požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy, v platném znění, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, v platném znění. Stavební úpravy spočívají ve výměně lehkého obvodového pláště sedmipodlažní administrativní budovy č.p. 3129 v katastrálním území a obci Ústí nad Labem. Plánované stavební úpravy obsahují výměnu 2 640 m2 pláště budovy tak, aby parametry objektu odpovídaly současným požadavkům. Vše se bude provádět za nepřerušovaného provozu administrativní budovy. Původní obvodový plášť bude po zvolených úsecích demontován a postupně nahrazován novým obvodovým pláštěm. V rámci stavby bude rekonstruován i hromosvodný systém budovy. Stavba bude prováděna podle projektové dokumentace zpracované firmou BOHEMIAN BUILDINGS PARTNERS s.r.o., IČO: 05359678. Předpokládaná cena stavební části díla je 115 mil. Kč bez DPH. Stavební povolení č.j. MMUL/SO/S/253867/2018/MarJ bylo vydáno Magistrátem města Ústí nad Labem dne 4. 10. 2018, platnost byla prodloužena dne 26. 10. 2020. Stavba byla zahájena v 02/2022 a nyní probíhají přípravné práce. V rámci přípravných prací byl zpracován pro stavbu plán BOZP, který bude nutné aktualizovat. Oznámení o zahájení prací na stavbě Oblastnímu inspektorátu práce pro Ústecký a Liberecký kraj bylo odesláno dne 19. 4. 2022. Podrobná specifikace výkonu koordinátora BOZP je uvedena v závazném návrhu příkazní smlouvy (příloha č. 3). dále viz výzva a přílohy Prohlídka místa plnění dne 12.7.2022 v 10.00 hodin!!!!!! viz výzva

Kód z číselníku NIPEZ

71317200-5

Název z číselníku NIPEZ

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71317200-5

Název z číselníku CPV

Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví (BOZP)

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je administrativní budova sídla ÚZSVM Územního pracoviště Ústí nad Labem, Mírové náměstí 3129/36, Ústí nad Labem.

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby v oblasti bezpečnosti a zdraví71317200-5Služby v oblasti bezpečnosti a zdraví

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail02. 06. 2023 08:04Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail03. 03. 2023 10:28Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail02. 02. 2023 08:58Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail12. 12. 2022 10:12Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail01. 12. 2022 08:58Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail01. 11. 2022 08:59Uveřejnění skutečně uhrazené ceny v jednotlivých letech plnění
Detail01. 08. 2022 12:45Uveřejnění účastníků
Detail01. 08. 2022 12:45Uveřejnění výsledku
Detail20. 07. 2022 11:49Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail20. 06. 2022 12:21Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.