ÚP ÚL - Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru pro stavbu: „Stavební úpravy administrativní budovy v ul. Lázeňská 1268/12, Děčín".

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - Vypracování projektové dokumentace včetně zajištění autorského dozoru pro stavbu: „Stavební úpravy administrativní budovy v ul. Lázeňská 1268/12, Děčín".

Systémové číslo NEN

N006/23/V00008313

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00008313

Režim VZ

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

28. 03. 2023 09:20

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

26. 04. 2023 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem této veřejné zakázky na služby je vypracování projektové dokumentace (dále jen PD) pro stavbu „Stavební úpravy administrativní budovy v ul. Lázeňská 1268/12, Děčín“, a to ve stupních: Projektová dokumentace pro stavební řízení (DSP) včetně zajištění stavebního povolení Projektová dokumentace pro provedení stavby (DPS) Autorský dozor (AD) k provádění stavby Projektová dokumentace skutečného provedení stavby (DSPS) V projektové dokumentaci musí být vyřešena výměna všech vnějších oken a dveří, stavební úpravy související s přístupem a pohybem osob se zdravotním omezením v rámci 1. NP (vybudování parkovacího stání pro invalidy, přístupové komunikace z parkoviště, rekonstrukce vchodu do budovy, zřízení nového WC pro invalidy). Dále musí projekt vyřešit obnovu celé fasády objektu, opravy soklu včetně zamezení vzlínání vlhkosti, obnovu dešťových svodů a svislých částí hromosvodné soustavy. Součástí plnění veřejné zakázky je inženýrská činnost včetně zajištění vydání stavebního povolení, která spočívá v zastupování zadavatele při úkonech souvisejících s projednáváním dokumentace s dotčenými orgány státní správy, se správci inženýrských sítí a účastníky řízení. Součástí plnění veřejné zakázky je i zpracování potřebných stavebně technických průzkumů a posudků konstrukcí objektu v rozsahu nezbytně nutném pro zpracování projektových dokumentací a dále posouzení nutnosti vypracování plánu BOZP. Projektová dokumentace provedení stavby (DPS) bude sloužit jako podklad pro zadání veřejné zakázky pro výběr zhotovitele stavby, a proto nedílnou součástí této dokumentace bude soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet s výkazem výměr včetně ocenění pro stanovení předpokládané hodnoty VZ na zhotovitele stavby + slepý položkový rozpočet s výkazem výměr k vyplnění účastníky VZ na zhotovitele stavby). Součástí předmětu veřejné zakázky je poskytnutí součinnosti uchazeče zadavateli při zadávání veřejné zakázky na realizaci stavby, zejména zajištění návrhu odpovědí na žádosti vysvětlení zadávací dokumentace ve vazbě na uchazečem zpracovanou projektovou dokumentaci a případné navazující doplnění či zpřesnění zpracované projektové dokumentace. Zpracovatel projektové dokumentace bude při realizaci stavebních prací vykonávat autorský dozor (AD) tak, aby bylo zajištěno provádění stavby v souladu s ověřenou projektovou dokumentací stavby jak z hlediska vlastního provádění stavby, tak také z hlediska postupu a respektování podmínek stavby. AD bude prováděn formou kontrolní činnosti projektanta na stavbě dle potřeb objednatele (zpravidla při kontrolních dnech, kontrolních prohlídkách stavby, při předání a převzetí zhotovené stavby apod.). Pro účely kolaudačního řízení zpracuje zhotovitel projektovou dokumentaci skutečného provedení stavby (DSPS). Projektovou dokumentaci zhotovitel zpracuje nejméně v rozsahu požadovaném vyhláškou č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, v platném znění a vyhláškou č. 169/2016 Sb., o stanovení rozsahu dokumentace veřejné zakázky na stavební práce a soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr. Technický popis rozsahu prací je uveden v příloze č. 1 „Technický popis rozsahu stavebních úprav v administrativním objektu Lázeňská 1268/12, Děčín pro vypracování projektové dokumentace“. Další práva a povinnosti zhotovitele a objednatele díla jsou uvedeny v předloženém návrhu smlouvy o dílo (příloha č. 3). Objednatel bude průběžně podle svých potřeb vystavovat písemné objednávky na dílčí části díla podle jednotlivých výkonových fází. Součástí objednávky bude specifikace dílčí části díla, cena podle nabídky zhotovitele, místo plnění a lhůta dodání. Zhotovitel bude povinen zahájit plnění dílčí části díla neprodleně (u provádění autorského dozoru do 15 dnů) po obdržení písemné objednávky. dále viz přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

71240000-2

Název z číselníku NIPEZ

Architektonické, technické a plánovací služby

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71240000-2

Název z číselníku CPV

Architektonické, technické a plánovací služby

Název předmětu

Architektonické, technické a plánovací služby

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění této veřejné zakázky je administrativní budova Lázeňská 1268/12, Děčín, která je součástí pozemku p.č. 104 v obci Děčín, v katastrálním území Děčín, zapsaném na LV 60000 v katastru nemovitostí vedeném Katastrálním úřadem pro Ústecký kraj, Kat

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailTechnické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací71322000-1Technické projekty pro provádění stavebně inženýrských prací

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail17. 05. 2023 08:15Uveřejnění účastníků
Detail17. 05. 2023 08:14Uveřejnění výsledku
Detail04. 05. 2023 13:57Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail04. 05. 2023 13:56Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail06. 04. 2023 09:35Uveřejnění vysvětlení zadávací dokumentace
Detail03. 04. 2023 20:53Uveřejnění zadávacích podmínek
Detail28. 03. 2023 09:20Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.