Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II.etapa

Základní informace


Název zadávacího postupu

Stavební úpravy obvodového pláště objektů základní školy, Staré Sedliště-II.etapa

Systémové číslo NEN

N006/23/V00012999

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Evidenční číslo zakázky ve VVZ

Z2023-035321

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00012999

Režim VZ dle volby zadavatele

Podlimitní veřejná zakázka

Druh zadávacího postupu

Zjednodušené podlimitní řízení

Specifikace zadávacího řízení

Zjednodušené podlimitní řízení

Druh

Veřejná zakázka na stavební práce

Datum uveřejnění ZP na profil

11. 05. 2023 09:12

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

29. 05. 2023 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Mgr.

Jméno

Marketa

Příjmení

Zabloudilová

Titul za jménem

MBA

E-mail

maketazabloudilova78@seznam.cz

Telefon 1

+420 605518616

Předmět


Popis předmětu

Předmětem veřejné zakázky je zhotovení stavby „Stavební úpravy obvodového pláště objektů školy, Staré Sedliště-II. etapa“. Účel rekonstruovaného objektu se nemění. Předmětem zakázky je stávající objekt základní a mateřské školy v západní části obce Staré Sedliště. Areál je složen ze 6 objektů – základní škola, centrální pavilon, stravování, mateřská škola, tělocvična a spojovací krček. Objekt se nachází na stavební parcele č. 469 v k. ú. Staré Sedliště. Vlastníkem pozemku včetně sousedních pozemků (p. p. č. 142/2, 142/6 a 142/40, které budou bezprostředně dotčeny stavbou) jsou ve vlastnictví obce. Budovy, ve kterých jsou umístěny učebny jsou dvoupodlažní, mají obdélníkový půdorys a nejsou podsklepeny. Centrální část je přízemí. Stravovací část má dvě nadzemní podlaží a je částečně podsklepena (kotelna). Bude provedeno zateplení obvodových plášťů a střechy spojovacího krčku. Bude provedena úprava některých okenních otvorů, většinou se zachováním stávajících rozměrů a členění, pouze budou osazena nová okna PVC. Vstupní dveře včetně bočních budou nahrazena novými hliníkovými a dojde k částečnému dozdění. Barevné řešení bude dohodnuto se zadavatelem. Stavba se dělí na stavební objekty: SO 01 – U12 – učebny + zázemí základní školy; SO 02 – SF1 – centrální část SO 03 – S1 – stravování SO 04 – MVD1 – 1. NP – dílny ZŠ a 2 NP – MŠ SO 05 – T1 – tělocvična SO 06 – K – spojovací chodba Technický a technologický popis jednotlivých součástí předmětu této veřejné zakázky včetně projektové dokumentace a výkazu výměr tvoří přílohu těchto PPZN. Vybraný dodavatel/zhotovitel se zaváže ve Smlouvě o dílo realizovat dílo dle zadávacích podmínek a projektové dokumentace. Veškeré požadavky na vybraného zhotovitele vyplývající z projektové dokumentace budou pro zhotovitele závaznými a musí být zahrnuty v nabídce dodavatele. Zhotovením díla se rozumí úplné, funkční a bezvadné provedení všech stavebních a montážních prací a konstrukcí, včetně dodávek potřebných materiálů a zařízení nezbytných pro řádné dokončení díla, dále provedení všech činností souvisejících s dodávkou stavebních prací a konstrukcí jejichž provedení je pro řádné dokončení díla nezbytné včetně koordinační a kompletační činnosti celé stavby. Dílo bude realizováno v souladu s platnými zákony ČR a ČSN a dle obecně závazných a doporučených předpisů a metodik. Zadavatel zdůrazňuje, že vybraný zhotovitel díla musí dodržet všechny technické a technologické postupy v rámci realizace jednotlivých prací na zakázce.

Kód z číselníku NIPEZ

45214200-2

Název z číselníku NIPEZ

Stavební úpravy školních budov

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

45214200-2

Název z číselníku CPV

Stavební úpravy školních budov

Název předmětu

Stavební úpravy školních budov

Textové pole pro popis místa plnění

ZŠ a MŠ Staré Sedliště, Staré Sedliště 360, 347 01 Tachov

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail07. 08. 2023 14:53Uveřejnění písemné zprávy
Detail07. 08. 2023 14:49Uveřejnění ve Věstníku veřejných zakázek
Detail01. 08. 2023 09:47Uveřejnění účastníků
Detail01. 08. 2023 09:46Uveřejnění výsledku
Detail29. 06. 2023 09:49Uveřejnění oznámení o výběru dodavatele
Detail11. 05. 2023 09:12Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


07. 08. 2023 14:4407. 08. 2023 14:44F2023-035321Oznámení o výsledku zadávacího řízení v podlimitním režimu