ÚP ÚL - vyklízení nemovitostí pro ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - vyklízení nemovitostí pro ÚZSVM, Územní pracoviště Ústí nad Labem

Systémové číslo NEN

N006/23/V00032434

Aktuální stav ZP

Zadán

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P23V00032434

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

04. 12. 2023 13:49

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

04. 01. 2024 10:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je vyklízení nemovitých věcí pro potřeby zadavatele na základě objednávek vystavovaných zadavatelem. Zhotovitel se zaváže provádět tyto činnosti: a) vyklízecí a obdobné práce a další nakládání se zbytnými věcmi, které se nashromáždí v rámci vyklízecích prací. Vyklízecí práce zahrnují oddělení zbytných věcí od dále upotřebitelných věcí podle pokynu zadavatele a vyklizení zbytných věcí z nemovité věci; b) pořizování fotodokumentace zachycující množství skutečně vyklizených zbytných věcí; c) další nakládání se zbytnými věcmi v souladu se zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech, vyhláškou č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), a dalšími právními předpisy platnými a účinnými v době provádění vyklízecích prací. Původcem odpadu bude zhotovitel, a to k okamžiku oddělení zbytných věcí představujících odpad od dále upotřebitelných věcí. Veřejná zakázka je rozdělena na sedm samostatných částí (část A až část G). Zadavatel uzavře v rámci každé části veřejné zakázky s vybranými účastníky rámcovou smlouvu, která bude upravovat podmínky týkající se jednotlivých dílčích zakázek zadávaných po dobu její platnosti. Závazná podoba rámcové smlouvy je přílohou 3 této výzvy. Zadavatel rámcovou smlouvu uzavře se všemi účastníky, kteří splní zadavatelem požadované náležitosti veřejné zakázky a ve výsledném hodnocení se umístí v pořadí na prvním až pátém místě, přičemž minimální počet vybraných účastníků je dva pro každou část veřejné zakázky. Předpokládaná celková hodnota veřejné zakázky je 2 000 000 Kč bez DPH. Do finančního limitu budou započítány veškeré úhrady poskytnuté na základě všech rámcových smluv uzavřených na základě této veřejné zakázky se všemi vybranými účastníky. Na čerpání celého finančního limitu ani jeho části nevzniká účastníkům uzavřením rámcových smluv právní nárok. Jednotlivá dílčí plnění budou následně zadávána dle potřeb zadavatele na základě písemných objednávek zaslaných zhotovitelům, a to v pořadí od nejnižší nabízené ceny za předmět plnění po nejvyšší cenu. 3. Místo plnění a) část A – soudní okresy Ústí nad Labem a Děčín – odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem b) část B – soudní okres Česká Lípa – odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa c) část C – soudní okresy Chomutov a Most – odbor Odloučené pracoviště Chomutov d) část D – soudní okresy Liberec a Jablonec nad Nisou – odbor Odloučené pracoviště Liberec e) část E – soudní okres Litoměřice – odbor Odloučené pracoviště Litoměřice f) část F – soudní okres Teplice – odbor Odloučené pracoviště Teplice g) část G – soudní okres Louny – samostatné oddělení Louny. Územní rozsah soudních okresů je informativně uveden v příloze 3 (Názvy, obvody a sídla okresních soudů) zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů

Kód z číselníku NIPEZ

98341130-5

Název z číselníku NIPEZ

Úklidové práce

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

98341130-5

Název z číselníku CPV

Úklidové práce

Název předmětu

úklidové práce

Textové pole pro popis místa plnění

a) část A – soudní okresy Ústí nad Labem a Děčín – odbor Hospodaření s majetkem státu Územního pracoviště Ústí nad Labem b) část B – soudní okres Česká Lípa – odbor Odloučené pracoviště Česká Lípa c) část C – soudní okresy Chomutov a Most – odbor Odloučené

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailÚklidové práce98341130-5Úklidové práce

Místo plnění


CZ051Liberecký kraj
CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail26. 01. 2024 09:11Uveřejnění účastníků
Detail26. 01. 2024 09:11Uveřejnění výsledku
Detail04. 12. 2023 13:49Uveřejnění zadávacích podmínek

Evidence uveřejnění ve VVZ


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.