RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu – diagnostické testy a činidla pro OLD u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v období od 1.5.2024 do 30.4.2025.

Základní informace


Název zadávacího postupu

RD-Nákup diagnostického spotřebního materiálu – diagnostické testy a činidla pro OLD u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v období od 1.5.2024 do 30.4.2025.

Systémové číslo NEN

N006/24/V00009071

Aktuální stav ZP

Zrušen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00009071

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na dodávky

Datum zrušení ZP

15. 04. 2024 13:42

Datum uveřejnění ZP na profil

03. 04. 2024 13:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

12. 04. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Martina

Příjmení

Thielová

E-mail

thielovam@army.cz

Telefon 1

+420 973487323

Předmět


Popis předmětu

Jedná se o veřejnou zakázku malého rozsahu (dále jen VZMR) na nákup diagnostického spotřebního materiálu – diagnostické testy a činidla pro OLD u Vojenského veterinárního ústavu Hlučín v období od 1.5.2024 do 30.4.2025. Plnění bude prováděno podle požadavků zadavatele – vystavených dílčích objednávek na základě uzavřené rámcové dohody (RD) s vítězným uchazečem pro uvedené období. Vítězný dodavatel zajistí v uvedeném období od 1.5.2024 do 30.4.2025 jednotlivá dílčí plnění prodejem a distribucí uvedeného sortimentu - viz. příloha číslo 2. V návaznosti na osvědčení o akreditaci č. 666/2023 ze dne 12. 12. 2023 vyžadujeme konkrétní diagnostické testy a činidla, která jsou součástí akreditovaných metodik od konkrétního dodavatele, a to společnosti JK – Trading spol. s.r.o. Předpokládaná výše plnění RD v uvedeném období bude do výše max. 80 000,- Kč s DPH, uvedené výše však nemusí být dosaženo. Požadujeme: 1. Aby rozvoz diagnostického spotřebního materiálu pro Vojenský veterinární ústav Hlučín byl prováděn režii vítězného účastníka, a to buď distribuční společnosti anebo poštou. 2. Aby dílčí objednávky byly podepisovány elektronickým podpisem v systému ET NEN – viz. obchodní podmínky, zadavatel požaduje do 3 pracovních dnů od jejich vložení do ET. 3. Uchazeč musí splňovat platné požadavky na distribuci a manipulaci s diagnostickými látkami podle platných norem – viz. návrh RD. Požadavky: Účastník formou příloh ve VZMR (přílohy dodavatele) předloží profesní kvalifikační předpoklady dle § 77 Z ZVZ 134/2016, odst. 1, odst. 2 pís. a). výpis z obchodního rejstříku a živnostenského rejstříku. U §77 pokud nebudou uvedeny požadované písmena z daných odstavců – viz. uvedeno výše (§ 77 odst.1, odst. 2 pís. a), může zadavatel účastníka z VZMR vyloučit. Dále vyplnění cenové nabídky v tabulce – viz. příloha č. 2 – POZOR – zacenit podle návodu pod tabulkou přílohy č. 2. Jako přílohu č. 3 vložit projednaný a případně upravený návrh rámcové dohody, kterou podepíše osoba oprávněná jednat za organizaci účastníka. Je-li účastník VZMR výhradním distributorem požadovaného materiálu pro ČR, předloží v přílohové části Čestné prohlášení o zplnomocnění k zastupování a distribuci dané společnosti pro ČR s vyjádřením, že je jediný zástupcem pověřeným touto činností pro ČR v roce 2024. Požadované přílohy předložit ve formátu PDF. Požadované doklady prokazující splnění základních kvalifikačních předpokladů a výpisy z obchodního a živnostenského rejstříku nesmí být starší 3 měsíců ode dne vyhlášení VZMR. Dále požaduje prohlášení dodavatele - viz. příloha č. 4 - Čestné prohlášení dodavatele k sociálně odpovědnému plnění veřejné zakázky v souladu s Usnesením vlády ČR č. 531 z 24. 7. 2017, o Pravidlech uplatňování odpovědného přístupu při zadávání veřejných zakázek a nákupech státní správy a samosprávy. Viz. přílohy č.1-4.

Kód z číselníku NIPEZ

33696300-8

Název z číselníku NIPEZ

Chemická činidla

Hlavní místo plnění

Moravskoslezský kraj

Kód z číselníku CPV

33696300-8

Název z číselníku CPV

Chemická činidla

Název předmětu

Chemická činidla

Textové pole pro popis místa plnění

Vojenský veterinární ústav Hlučín, Opavská 29, 748 01 Hlučín

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailChemická činidla33696300-8Chemická činidla

Místo plnění


CZ080Moravskoslezský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail15. 04. 2024 13:48Uveřejnění o zrušení
Detail15. 04. 2024 13:47Uveřejnění o zrušení
Detail15. 04. 2024 13:44Uveřejnění o zrušení
Detail15. 04. 2024 13:40Uveřejnění oznámení o vyloučení dodavatele
Detail03. 04. 2024 13:47Uveřejnění zadávacích podmínek