Znalecký posudek - pozemky v k.ú. Hradešice

Základní informace


Název zadávacího postupu

Znalecký posudek - pozemky v k.ú. Hradešice

Systémové číslo NEN

N006/24/V00014282

Aktuální stav ZP

Ukončení plnění

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00014282

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Zadávání VZ na základě rámcové dohody s obnovením soutěže (mimo zadávací řízení)

Specifikace zadávacího řízení

rámcová dohoda s obnovením soutěže

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

10. 07. 2024 15:04

Kontaktní osoba zadavatele


Titul před jménem

Ing.

Jméno

Vlasta

Příjmení

Perglová

E-mail

vlasta.perglova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 376352102

Předmět


Popis předmětu

Vypracování znaleckého posudku na ocenění níže uvedeného majetku v k.ú. Hradešice, obec Hradešice, za účelem přímého prodeje tohoto majetku cenou v čase a místě obvyklou: - pozemek KN st. p. č. 38/3 o výměře 187 m2, druh pozemku – zastavěná plocha a nádvoří, způsob využití – zbořeniště, způsob ochrany – pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně; - pozemek KN p. p. č. 23/3 o výměře 54 m2, druh pozemku – ostatní plocha, způsob využití – neplodná půda, pam. zóna – budova, pozemek v památkové zóně. Další součásti a příslušenství – zbořeniště, trvalé porosty. Předmětné pozemky se nacházejí v intravilánu obce Hradešice, v jeho zastavěném území, v jihozápadním koutu návsi. Jedná se o pozemky, které jsou nedílnou součástí venkovské usedlosti a tvoří tak jeden uzavřený, propojený funkční celek s památkově chráněným statkem. Pozemek KN p. p. č. 23/3 je umístěn z části před uzavřeným areálem statku, kde se nacházejí zbytky obvodového zdiva - zbořeniště, část pozemku je zatravněna, část tvoří přístupovou cestu do statku a část kamenné, rozpadající se popraskané zdi, plnící funkci oplocení. Pozemek KN st. p. č. 38/3 se nachází v uzavřené části venkovské usedlosti, je zatravněný a je užíván rekreačně rodinou Vilímových. Pozemek KN p. p. č. 23/3 je přístupný z přilehlé místní komunikace. Předmětné pozemky dle historických mapových podkladů byly v minulosti nedílnou součástí venkovské usedlosti, která je v současné době nemovitou kulturní památkou, nyní ve vlastnictví rodiny Vilímových. Realizované pozemky plynule navazují na pozemek KN st. p. č. 38/2 ve vlastnictví manželů Pavla a Ivany Vilímových (budoucích nabyvatelů), a dále na st. p. č. 38/1 ve vlastnictví Ing. Petra Vilíma (otce budoucího nabyvatele) a Mgr. Markéty Rabové (sestřenice budoucího nabyvatele) a společně tvoří jeden funkční celek. Dle sdělení pana starosty nemá Obec Hradešice schválený žádný územní plán. Dle dostupných informací z webového portálu - https://kupk.maps.arcgis.com/ a dle fyzických kontrol nebyly na pozemcích nebo v jejich blízkosti nalezeny sítě nezapisované v KN. Dle sdělení Obce Hradešice se na pozemcích nenacházejí žádné sítě ani zařízení ve správě Obce Hradešice. Termín zpracování znaleckého posudku: v rozmezí od 10 do 30 kalendářních dnů od akceptace objednávky Znalecký posudek je požadován také v elektronické podobě ve formátu pdf/a. Přílohy: výpis z KN, ortofotomapa, fotodokumentace Dodavatel vyplní nabídkový list, který je součástí Zadávací dokumentace, sazby musí souhlasit s údaji, které dodavatel uvedl v RS. Pokud nabídkový list nebude připojen, bude dodavatel vyzván k jeho doplnění ve lhůtě 3 pracovních dní. V případě, že by v rámci hodnocení jednotlivých dílčích zakázek byly vyhodnoceny jako ekonomicky nejvýhodnější podle výsledku hodnocení dvě (nebo i více) nabídky (se stejnými hodnotami), zadavatel vybere nabídku účastníka (zhotovitele), který podal nabídku v rámci jednotlivé dílčí zakázky dříve.

Kód z číselníku NIPEZ

71319000-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby soudních znalců

Hlavní místo plnění

Plzeňský kraj

Kód z číselníku CPV

71319000-7

Název z číselníku CPV

Služby soudních znalců

Název předmětu

Služby soudních znalců

Položky předmětu


Nenalezen žádný záznam. Nemáme co zobrazit.

Místo plnění


CZ032Plzeňský kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ano

Rámcová smlouva/dohoda

P22V00032890

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ne

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail10. 07. 2024 15:07Uveřejnění změn na zadávacím postupu
Detail10. 07. 2024 15:04Uveřejnění výsledku