ÚP ÚL - oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Ústí nad Labem

Základní informace


Název zadávacího postupu

ÚP ÚL - oceňování nemovitých věcí pro Územní pracoviště Ústí nad Labem

Systémové číslo NEN

N006/24/V00017581

Aktuální stav ZP

Neukončen

Rozdělení na části

Ne

Identifikátor ZP na profilu zadavatele

P24V00017581

Režim VZ dle volby zadavatele

Veřejná zakázka malého rozsahu

Druh zadávacího postupu

Otevřená výzva

Specifikace zadávacího řízení

Zakázka malého rozsahu

Druh

Veřejná zakázka na služby

Datum uveřejnění ZP na profil

20. 06. 2024 11:47

Specifikace podání


Lhůta pro podání nabídek

18. 07. 2024 09:00

Kontaktní osoba zadavatele


Jméno

Zlata

Příjmení

Medáčková

E-mail

Zlata.Medackova@uzsvm.cz

Telefon 1

+420 416921412

Předmět


Popis předmětu

Předmětem plnění veřejné zakázky je oceňování nemovitých věcí pro potřeby zadavatele, jehož výsledkem je znalecký posudek, a to na základě písemných objednávek vystavovaných zadavatelem. Oceňované nemovité věci se nacházejí na území, kde vykonává činnost Územní pracoviště Ústí nad Labem Úřadu pro zastupování státu ve věcech majetkových, to jest v územním obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem. Informativní seznam obcí náležejících do územního obvodu Krajského soudu v Ústí nad Labem je uveden v přílohách 2 a 3 zákona č. 6/2002 Sb., o soudech a soudcích, ve znění pozdějších předpisů. Jedná se o území bývalého Severočeského kraje. Účastník podá nabídku tak, že uvede do webového formuláře v NEN jednotkovou nabídkovou cenu v Kč za 1 hodinu práce za zpracování znaleckého posudku, u plátce DPH s rozlišením na cenu bez DPH a s DPH. V případě rozporu je rozhodující cena s DPH. Rámcová dohoda s obnovením soutěže (minitendr) bude uzavřena s minimálně dvěma vybranými účastníky, kteří splnili kvalifikační předpoklady. Maximální počet vybraných účastníků není stanoven. Účastník může podat pouze jednu nabídku, která je platná pro celý územní obvod Krajského soudu v Ústí nad Labem. Jednotková nabídková cena v Kč za 1 hodinu práce za zpracování znaleckého posudku nesmí být následně v minitendrech překročena. Předpokládaná celková hodnota plnění rámcových dohod je 2 000 000 Kč bez DPH. Do finančního limitu budou započítány veškeré úhrady za služby oceňování nemovitých věcí poskytnuté na základě všech rámcových dohod uzavřených na základě této veřejné zakázky všem vybraným účastníkům. Na čerpání celého finančního limitu ani jeho části nevzniká účastníkům uzavřením rámcové dohody právní nárok. 3. Následný postup plnění po uzavření rámcové dohody (minitendr) Jednotlivé dílčí plnění veřejné zakázky (tj. zpracování znaleckého posudku) se zadává formou písemné objednávky operativně dle potřeb zadavatele, a to na základě výsledků minitendru. Minitendr probíhá tak, že zadavatel vyzve všechny zhotovitele, se kterými byla uzavřena rámcová dohoda, prostřednictvím NEN k podání nabídky v minitendru. Nabídku do minitendru zhotovitelé rovněž podávají prostřednictvím NEN. Objednávku zašle zadavatel prostřednictvím NEN tomu zhotoviteli, který v souladu s podmínkami předložil v minitendru nabídku s nejnižší celkovou cenou, u plátců DPH je rozhodující celková cena s DPH. Celková cena se skládá ze součinu tvořeného počtem hodin práce vynásobeným jednotkovou nabídkovou cenou v Kč za 1 hodinu práce za zpracování znaleckého posudku, přičemž nesmí být překročena jednotková nabídková cena v Kč za 1 hodinu práce za zpracování znaleckého posudku nabídnutá účastníkem v této veřejné zakázce. Vybraný zhotovitel je povinen prostřednictvím NEN doručit zadavateli akceptaci objednávky do 2 pracovních dnů od jejího doručení zhotoviteli. Odmítne-li zhotovitel akceptovat objednávku, nebo neakceptuje-li zhotovitel objednávku v uvedené lhůtě, platí, že ji odmítl, a zadavatel může objednávku zaslat dalšímu zhotoviteli v pořadí, a to až do doby, kdy bude objednávka akceptována nebo kdy objednávku odmítne i zhotovitel, který se při vyhodnocování nabídek umístil poslední v pořadí. Výjimku tvoří situace, kdy se k námitce zhotovitele doručené zadavateli do 2 pracovních dnů od doručení objednávky zhotoviteli prokáže, že objednávka obsahuje specifikace a konkretizace zpracování znaleckého posudku jiné, než tomu bylo ve výzvě k podání nabídky. Je-li tomu tak, objednávka se zruší bez náhrady. dále viz výzva a přílohy

Kód z číselníku NIPEZ

71319000-7

Název z číselníku NIPEZ

Služby soudních znalců

Hlavní místo plnění

Ústecký kraj

Kód z číselníku CPV

71319000-7

Název z číselníku CPV

Služby soudních znalců

Název předmětu

Služby soudních znalců

Textové pole pro popis místa plnění

Místem plnění veřejné zakázky je příslušný útvar zadavatele, který vystavil objednávku. Požadavky na oceňování věcí pro jednotlivé části veřejné zakázky jsou oprávněny zadávat tyto útvary zadavatele: adresy (odbory) jsou uvedeny ve výzvě

Položky předmětu


Zobrazit detail
Popis položky
DetailSlužby soudních znalců71319000-7Služby soudních znalců

Místo plnění


CZ042Ústecký kraj

Doplňující informace


VZ zadávána na základě RS/RD

Ne

Zadávaná v DNS

Ne

Výsledkem ZP bude zavedení DNS

Ne

Jedná se o rámcovou dohodu

Ano

Importovaná VZ

Ne

Evidence uveřejnění v NEN


Zobrazit detail
Detail20. 06. 2024 11:47Uveřejnění zadávacích podmínek