Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Základní informace


Název DNS

Dynamický nákupní systém k poskytování laboratorních služeb a geologického průzkumu pro ČIŽP

Stav

Otevřen

Datum zavedení

26. 08. 2022 15:05

Termín ukončení

26. 08. 2026

Délka trvání - měsíce

48

Počet registrovaných dodavatelů

8

Předmět


Stručný popis předmětu

Postup pro kvalifikovaný odběr vzorků a dále jejich kvalifikovanou analýzu v kategorii DNS „Ochrana vod – podzemní vody a horninové prostředí“ stanoví zejména následující právní předpisy: - vyhláška č. 252/2004 Sb., kterou se stanoví hygienické požadavky na pitnou a teplou vodu a četnost a rozsah kontroly pitné vody, - metodický pokyn Ministerstva životního prostředí (dále jen „MŽP“) Indikátory znečištění – 2013, související s průzkumy, odstraňováním a monitoringem starých ekologických zátěží – indikátory z

Katalog komodit


Laboratorní služby